MRS z.s. PS Brno 3

Zpráva o činnosti výboru a spolku v roce 2022

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych vás také přivítal na výroční členské schůzi, a současně mi prosím dovolte, abych vás seznámil se zprávou o činnosti výboru a pobočného spolku v roce 2022.

Ještě v roce 2022 doznívala omezení vyplývající s epidemie covid-19, a to se promítlo i do některých oblastí práce našeho pobočného spolku. Zejména v druhé polovině roku jsme se ale vrátili k běžnému životu i fungování spolku.

Usnesení výroční schůze spolku, která se v loňském roce konala opět v březnovém termínu, a na které se sešlo 80 členů, již tradičně výboru uložilo vydat bezplatné povolenky na rok 2023 nejstarším členům spolku a členům s nejdelším prokazatelným členstvím ve svazu. Tento úkol je v našem usnesení již dlouhé roky a alespoň touto cestou oceňujeme přínos našich starších kolegů. V letošním roce obdrželi povolenky za věk kolegové

  • Stanislav Vodák
  • Jan Šebesta
  • Karel Trutnovský
  • Jaroslav Pavlík a
  • Josef Navrátil.

Za délku členství obdrželi povolenku tito kolegové:

  • Karel Urbánek
  • Miroslav Beneš
  • Karel Fejfar
  • Milan Gruber a
  • Bohumil Jelínek.

Druhý úkol z usnesení uložil výboru uspořádat závody Lov kapra o ceny a zajistit mimořádné zarybnění revíru před závodem. Úkol byl splněn.

Třetí úkol z usnesení schůze, tentokrát pro členy, byl hlásit změny adres pro zasílání korespondence, je plněn průběžně. Jak pilní jsou naši členové v této oblasti se ukáže vždy v zimě, když před vánočními svátky rozesíláme podklady pro výdej povolenek. Počet vrácených dopisů z důvodu nedoručitelnosti nijak nevybočuje z dlouhodobého průměru.

Činnost věnovanou výchově rybářské mládeže má ve spolku na starosti paní Soňa Grünwaldová. Ve školním roce 2021/2022 navštěvovalo rybářský kroužek pro začátečníky 12 dětí ve věku 9-14 let. Během podzimu a zimy jsme se věnovali teoretické výuce a přípravě na zkoušky k získání prvního rybářského lístku. V únoru všech 12 dětí zkoušky úspěšně složilo a obdržely od našeho spolku povolenky k lovu. Od dubna do konce června jsme se věnovali intenzivní výuce rybolovu u řeky Svitavy, a jelikož nám přálo počasí, dařilo se dětem chytat velké množství ryb a získat tak spoustu praktických zkušeností.

28. 5. 2022 jsme uspořádali Dětské rybářské závody, které jsme rozdělili do dvou kategorií - pro začátečníky, tedy absolventy aktuálního kroužku, a pro pokročilé – tedy absolventy předchozích rybářských kroužků. Závodu se zúčastnilo celkem 11 dětí a i přesto, že rybám se příliš ve větrném počasí brát nechtělo, nikdo nebyl bez úlovku a radost udělaly i ty nejmenší rybky. Nejlepší rybář ulovil 16 ryb. Vítězové obdrželi poháry a všichni závodníci byli odměněni hodnotnými cenami.

Dětskými závody byl oficiálně ukončen rybářský kroužek pro začátečníky, ale protože se sešla skvělá skupina dětí, které to bavilo, a měly zájem pokračovat, tak jsme se zájemci chodili k řece ještě celý měsíc červen. Kroužek ve Slupi uspořádal troje závody. Zapojil se i do soutěže Zlatá udice.

Od září 2022 byl otevřen nový kroužek pro začínající rybáře a nastoupilo do něj 14 dětí. Do konce roku jsme se věnovali teoretické výuce v klubovně, např. seznámení se se základními pravidly pro rybaření, poznávání ryb, vázání uzlů a háčků. Od září rovněž funguje kroužek pokročilých, kam chodí 6 chlapců. Kroužek ve Slupi ve školním roce 2022-2023 bohužel v práci nepokračuje.

Děti z kroužků se zapojily i do soutěží v rámci Moravského rybářského svazu. Na závodě O pohár předsedy MRS, z. s., který se konal v Zaječí, jsme měli čtyři zástupce, dva z Brna a dva ze Slupi. Chlapci vybojovali umístění na stupních vítězů jak v jednotlivcích, tak v soutěži pobočných spolků, kde získali druhé místo. Na podzim se kluci z kroužku pokročilých zúčastnili závodu v lovu ryb, který uspořádal MRS ve spolupráci s Povodím Moravy na Podhradském rybníku v Plumlově. I zde prokázali velkou míru rybářských dovedností a dovezli si poháry a ceny za druhé místo a umístění v první desítce. Děti z kroužku ve Slupi pod vedením pana Michala Danáce se zapojily do soutěže Zlatá udice, kde získaly druhé místo ve svazovém kole a jeden jeho člen se nominoval do družstva, které reprezentovalo MRS na republikovém kole. Tam tým MRS získal druhé místo.

PS Brno 3 poskytuje práci s mládeží finanční podporu i poskytnuté zázemí, díky kterým se práci s dětmi můžeme věnovat. V neposlední řadě chci ocenit a poděkovat za práci všechny vedoucí, kterými v roce 2022, Soňa Grünwaldová, Martin Rojka, Jiří Hrazdil, Michal Danác a nově přibyvší Daniel Zábrš.

Další důležitou oblastí práce kolem revíru je ostraha revíru a kontrola lovících. V roce 2022 bohužel pracovala naše RS bez vedoucího, který z odstoupil z funkce. Přesto kontroly probíhaly v průběhu celého roku a bohužel se ukázal trend zvyšujícího se počtu lovících bez platné povolenky, tedy pytláků, a to hlavně z řad cizinců. Počty zadržených pytláků přesahují počty zjištěných přestupků rybářů s povolenkou. V loňském roce se nám podařilo doplnit početní stav rybářské stráže na revíru o jednoho nového mladého člena, který úspěšně absolvoval školení a zkoušky rybářské stráže ve Zlíně a zapojil se do kontrolní činnosti. Máme tedy nyní šest členů RS. A pro letošní rok máme připraveného dalšího, který ale musí nejprve absolvovat potřebné školení a poté složit zkoušku. Jeden ze členů rybářské stráže v uplynulém období ukončil činnost ze zdravotních důvodů.

V loňském roce jsem vás informoval, že kromě kontrolní činnosti zaměřené na dodržování rybářských předpisů se RS věnovala i monitorování průtoku vody na revíru. Naše podklady posloužily pro sepsání stížnosti na provozovatele MVE v Obřanech, a můžeme konstatovat, že i na základě našeho přispění se po jednání s vodoprávním úřadem se situace na jezu v Obřanech výrazně zlepšila a úsekem pod jezem protéká trvale voda.

V roce 2023 se chceme v práci RS zaměřit na zlepšení kontrolní činnosti na revíru Dyje 10.

V roce 2022 se, jako skoro již pravidelně, opakovala situace havarijního znečištění řeky Svitavy, spojená s úhynem ryb. Havarijní úhyn ryb byl nahlášen 18. 5. 2022 a byl zasažen úsek od soutoku Svitavy se Svratkou po dálniční most D2 (cca 1 km). K úhynu ryb došlo pravděpodobně již den před ohlášením havárie, dne 17. 5. 2022 vlivem silných dešťových srážek a výplachem kanalizací. Při místním šetření dne 18. 5. 2022 ve večerních hodinách byly odebrány vzorky vody HZS – laboratoř Tišnov. Nebyl však prokázán jakýkoliv možný zdroj znečištění. Celkem bylo na řece Svitavě posbíráno 300 kg uhynulých ryb (ostroretka, parma, tloušť, a „bílá ryba“) a škoda na rybách vyčíslena na 21 850,- Kč. Uhynulé ryby byly odvezeny do kafilerie Agris Medlov.

Obecně se dá říct, že kvalita vody v řece Svitavě je uspokojivá, ale horší je to s průtoky, které už nejen v letních měsících padají až k hranici sucha. Důvodem jsou slabé srážky a absence sněhové pokrývky.

V roce 2022 nebyl na našem druhém revíru Dyje 10 hlášen žádný havarijní úhyn ani jiná škodná událost. Pravidelná kontrola kvality vody a prostředí na tomto revíru je značně omezená velkou vzdáleností od města Brna.

Výbor spolku se v roce 2022 řídil plánem práce a samozřejmě řešil všechny záležitosti, které byly vyvolány rozhodnutím státních orgánů. V celém průběhu roku jsme zajišťovali komunikaci se členy spolku, vyřizovali jejich požadavky, přijímali nové členy a řešili odchod našich členů do jiných spolků. Na konci roku jsme samozřejmě připravovali výdej povolenek pro rok 2023. Pro rok 2023 jsme opět připravili výdej povolenek klasicky v klubovně spolku, byť v pozměněné podobě.

Pro zájemce o získání prvního rybářského lístku jsme v roce 2022 připravili několik termínů zkoušek pro dospělé a jeden termín pro děti z kroužku v Brně a jeden termín ve Slupi. Celkem se ke zkoušce přihlásilo 42 zájemců. Úřady státní správy na úseku rybářství v poslední době zvyšují tlak na dodržování všech pravidel a zásad, které stanovilo Ministerstvo zemědělství, pro pořádání zkoušek pro získání prvního rybářského lístku.

V loňském roce jsme se vrátili i ke spolkové činnosti, která byla dříve omezena. 14. května jsme zorganizovali závody Lov kapra o ceny. Závodů se zúčastnilo 48 rybářů, kteří dohromady ulovili 49 kaprů. Na prvním místě se umístil Serhii Demydenko s 13 ulovenými kapry, na druhém místě se umístil Patrik Vallone s 9 kapry a na třetím místě se umístil Pavel Schiller s 5 kapry. Nejlepší závodníci si odnesli poháry a věcné ceny. 28. října jsme zorganizovali také již tradiční akci, Svitavský pohár. Akce se vydařilo, lovící nalovili více než 150 kilo ryb, převážně ostroretky.

Výbor si uvědomuje, že pro vás, jako členy, jsou důležité informace. Proto velkou pozornost věnoval i informování členů o činnosti v průběhu roku. Zaměřili jsme se na pravidelné informování a zveřejňování aktuálních informací na internetové stránce našeho spolku, tak především na facebookové stránce, která je z hlediska vkládání informací mnohem pružnější a dynamičtější. Rovněž umožňuje členům jednodušším způsobem s výborem komunikovat. V průběhu roku jsme jak na webové stránce, tak na Facebooku odpovídali na celou řadu dotazů našich členů, i členů jiných pobočných spolků, k aktuálním událostem ve svazu, k pravidlům lovu i k organizačním záležitostem spolku.

Z hlediska vás členů velmi důležitou oblastí práce výboru je zajištění výdeje povolenek. V loňském roce jsme stejně jako v roce 2021 pokračovali ve výdeji povolenek poštou. Je to pro výbor, zejména pak pro jednatele pana Petra Jandu, velmi náročné období. Vystavit ke dvěma tisícům povolenek, všechny je zabalit a hlavně odeslat prostřednictvím pošty, to je obrovské množství práce. A stálo nás to i nemálo peněz na nákladech za poštovné. Od půlky roku potom zajišťoval výdej povolenek hospodář spolku pan Kratochvil. Abychom se my a i vy vrátili k původnímu způsobu výdeje, výbor od listopadu připravoval výdej povolenek na rok 2023. Trošku jinak. A snad úspěšně. Ale to posoudíme až za rok.

Do budoucna připravujeme zapojení elektronické komunikace do výdeje povolenek, minimálně pro ty členy, kteří o tento způsob předávání informací budou stát. Pro ostatní zachováme stávající formu.

Tolik k činnosti v uplynulém roce. Další informace o hospodaření spolku vám sdělí hospodář a ekonom spolku.

Domnívám se, že výbor splnil uložené úkoly a vedl a řídil činnost spolku s potřebnou péčí.

Děkuji vám za pozornost.

Jiří Hrazdil
předseda výboru