MRS z.s. PS Brno 3

Vnadění, ano či ne?

V Bližších podmínkách výkonu rybářského práva v MRS na rok 2005 již není žádná zmínka o vnadění ryb. O to více se množí dotazy, jak to vlastně nyní s vnaděním je. Já se nyní pokusím zde vysvětlit, jaký je stav z hlediska legislativy, a co z toho vyplývá pro rybáře.

Takže ani zákon o rybářství 99/2004 Sb. ani jeho prováděcí vyhláška 197/2004 Sb. se o vnadění nezmiňuje ani slovem. Tedy nezakazuje jej. Existuje však zákon o vodách 254/2001 Sb. v platném znění, kde se v paragrafu 39 Závadné látky, v odstavci 1 píše:

"§39 (1) Závadné látky jsou látky, které nejsou odpadními ani důlními vodami a které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod (dále jen "závadné látky"). Každý, kdo zachází se závadnými látkami, je povinen učinit přiměřená opatření, aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod a neohrozily jejich prostředí."

Můžeme tedy vše, co vhazujeme do vody jako návnadu, považovat za závadné látky. A tudíž lze odvodit, že vnadění je zakázáno.

Co z toho vyplývá pro rybáře? Pokud budeme vycházet z výše uvedeného, je zřejmé, že vhazováním návnady do vody se dopouštíme přestupku proti ustanovením zákona o vodách. Ale tento přestupek nemůže kontrolovat rybářská stráž, protože ta je podle zákona oprávněna kontrolovat jen dodržování ustanovení zákona o rybářství, prováděcí vyhlášky a Bližších podmínek. Takže v žádném případě vám RS nesmí zadržet povolenku s odůvodněním, že je to z důvodu porušení zákazu vnadění. V tomto případě by se dopustila zneužití pravomoci veřejného činitele. Jediný, kdo smí kontrolovat zákaz vnadění je inspektor České inspekce životního prostředí a nebo pověřený pracovník orgánu státní správy, většinou pracovník referátu životního prostředí Obecního úřadu. Ti vám však mohou uložit pokutu.

Ing. Jiří Hrazdil
předseda výboru PS