Výdej povolenek v roce 2019

Aktuální termíny výdejů povolenek naleznete na samostatné stránce.

Pro vydání povolenky na rok 2019 je nutné:

 1. Odevzdat v termínu řádně vyplněný sumář spolu se záznamem o docházce k vodě. V sumáři je třeba uvést šestimístné evidenční číslo revíru a jeho přesný název. Obojí je uvedeno v Bližších podmínkách k výkonu rybářského práva na revírech MRS. Do kolonky počet docházek je nutno uvést všechny docházky k vodě, i když v uvedený den nebylo dosaženo žádného úlovku. Toto ustanovení platí pro povolenku pstruhovou i mimopstruhovou. Formulář sumáře si můžete stáhnout z internetových stránek pobočného spolku (dále jen PS). Doporučujeme členům osobní odevzdání sumářů v kanceláři PS na Soběšické 83. Pokud máte povolenku P i MP, použijte jeden sumář.
 2. V případě, že jste v roce 2018 vůbec nelovili, nevyplňujte sumář a v povolence uveďte „NELOVIL“.
 3. Platný rybářský lístek.
 4. Členský průkaz MRS.
 5. Podepsané prohlášení ke GDPR.
 6. Potvrzení o splnění pracovní povinnosti (brigády). Tato pracovní povinnost se netýká žen, žáků do 15 let, starobních důchodců (ročník 1955 a starších), členů starších 65 let, držitelů průkazů ZTP a ZTTP, invalidních důchodců (plný invalidní důchod) a členů, kteří byli od pracovní povinnosti osvobozeni. Finanční úhrada za nesplnění pracovní povinnosti je 500 Kč. Nebude uznáno potvrzení o brigádnické činnosti v rámci jiných Svazů a organizací, sběr odpadových surovin, dárcovství krve apod. Uznána bude pouze brigáda u PS MRS Brno 2, 3, 4, 5 a PS Šlapanice, nebo finanční úhrada 500 Kč.
 7. Řádně vyplnit žádanku o povolenku, nezapoměňte uvést Vaše datum narození, bydliště, PSČ, číslo telefonu, popřípadě e-mail a číslo ZTP, ZTP/P.
 8. Na obálce, kterou jste obdrželi, je nad vaší adresou uveden variabilní symbol (číslo člena) a v závorce výše členského příspěvku. Tento variabilní symbol je předepsán i na složence a musí být totožný s číslem vaší legitimace a povolenky. Pokud se čísla neshodují, upozorněte na chybu při výdeji povolenky. Výši platby si určete dle cen požadované povolenky, uvedených v tabulce pro platby roku 2019. Při nesplnění pracovní povinnosti nezapomeňte poukázat 500 Kč na její úhradu.
  Pokud platbu provádíte převodem ze svého účtu, uveďte číslo účtu pobočného spolku 1341707359/0800 a svůj variabilní symbol.
  Výši platby v orámované části složenky vyplňte zprava a podle uvedeného vzoru čísel - (1 2 3 4 5 6 7 8 9 0).
  Členský příspěvek jste povinni zaplatit do konce února, jinak musíte znovu uhradit zápisné 1000 Kč (mimo mládeže do 15 let).
  Při výměně legitimace přineste 1 novou fotografii (3×4 cm).
 9. Při výdeji povolenek nebudou v žádném případě přijímány úhrady v hotovosti! Úhrada musí být provedena složenkou MRS PS Brno 3 nebo převodem z účtu.
 10. S ústřižkem složenky (nebo dokladem o zaplacení), platným rybářským lístkem, členskou legitimací, povolenkou, vyplněnou žádankou o povolenku, potvrzením o splnění, nebo o osvobození od pracovní povinnosti, studenti ve věku 18 - 26 let s potvrzením školy o studiu, řádně vyplněným sumářem, případně s potvrzením o jeho vrácení se dostavte v úřední dny a hodiny do kanceláře PS MRS Brno 3, Soběšická 83. Pokud nechcete jít hned na začátku ledna lovit, tak si pro povolenku přijďte později, vyhnete se případnému čekání ve frontě.

Tabulka pro platby 2019

K výpočtu částky pro platbu můžete využít také kalkulátor plateb, který vám na základě několika vstupních údajů vyčíslí konkrétní výši platby.

věková kategorie zápisné členství povolenka MP povolenka P povolenka republiková MP povolenka republiková P brigáda vyřízení poštou
dospělí muži 1000 Kč 450 Kč 950 Kč 1000 Kč 3250 Kč 3400 Kč 500 Kč 60 Kč
dospělé ženy 1000 Kč 450 Kč 950 Kč 1000 Kč 3250 Kč 3400 Kč - 60 Kč
držitelé průkazů ZTP, ZTTP 1000 Kč 450 Kč 500 Kč 500 Kč 3250 Kč 3400 Kč - 60 Kč
studující od 18 do 26 let 1000 Kč 450 Kč 500 Kč 500 Kč 3250 Kč 3400 Kč 500 Kč 60 Kč
mládež od 16 do 18 let
(ročník 2001-2003 včetně)
ročník 2003 nehradí brigádu
1000 Kč 450 Kč 500 Kč 500 Kč 3250 Kč 3400 Kč 500 Kč 60 Kč
žáci do 15 let
(do ročníku 2004 včetně)
- 200 Kč 300 Kč 300 Kč 1) 3250 Kč 3400 Kč - 60 Kč

1) Pouze pro žáky od 10 do 15 let.

Obal na doklady lze zakoupit za částku 35 Kč. Cena celorepublikové povolenky je jednotná pro všechny členy MRS všech věkových kategorií.

Stanovy MRS, z. s. a Bližší podmínky výkonu rybářského práva hradí na základě rozhodnutí výboru PS ze svých prostředků.

Výdej povolenek poštou

Pro naše členy, kteří se nemohou v úředních dnech dostavit do kanceláře PS, provádíme výdej povolenek pomocí doporučené poštovní zásilky. Povolenky vydáváme poštou do konce května 2019. Pro zaslání povolenek poštou je nutné splnit následující:

Na adresu MRS, z. s., PS Brno 3, Soběšická 1325/83, 614 00 Brno 14 zaslat doporučeným dopisem tyto doklady:

 1. Řádně vyplněný sumář úlovků nebo potvrzení o jeho odevzdání. Spolu se sumářem vrátit "Záznam o docházce k vodě a přehled o úlovcích".
 2. Rybářský lístek platný pro rok 2019, nebo jeho čitelnou kopii z obou stran.
 3. Členský průkaz člena MRS z.s. (na vylepení členské známky).
 4. Řádně vyplněnou žádanku o povolenku.
 5. Potvrzení o splnění nebo o osvobození od pracovní povinnosti. V případě nesplnění uhradit částku 500 Kč.
 6. Ústřižek složenky, potvrzení o platbě (nebo jeho kopii), kterou jste úhradu provedli.
 7. Podepsané prohlášení ke GDPR.

Všechny ceny jsou uvedeny v tabulce pro platby. Nezapomeňte k těmto cenám připočítat 60 Kč za vyřízení poštou. Neposílejte obaly na doklady, zbytečně zvyšujete náklady na poštovné sobě i PS. Případné reklamace vyřídí Ing. Petr Janda - telefon 774 575 450 nebo e-mail: janda@iventpro.cz.

Povolenky na revíry ČRS a MRS (republikové)

Ceny republikových povolenek v roce 2019 jsou následující:

povolenka MP 3250 Kč
povolenka P 3400 Kč

Republikové povolenky obdrží zájemci v kanceláři PS. Před zakoupením republikové povolenky Vám doporučujeme seznámit se s popisem revírů ČRS, na kterých máte v úmyslu rybařit (na některých revírech tato povolenka neplatí). Popisy revírů ČRS jsou k dispozici v kanceláři PS.

Úřední dny a hodiny v roce 2019

leden únor březen
pondělí 14.00-17.30 pondělí 14.00-17.00  
úterý 12.00-16.00    
středa 9.00-12.00
14.00-17.30
středa 14.00-17.00 středa 14.00-17.00
pátek 9.00-12.00 pátek 9.00-12.00  
duben, květen, červen
středa 14.00-17.00

Žádáme všechny členy PS, aby dodržovali začátek úřední doby. Před tímto časem máme jiné povinnosti, nemůžeme se Vám věnovat a zbytečně vznikají fronty před klubovnou.

Případné informace v pracovní dny poskytne v době od 8.00 do 16.00 hod. na mobilních telefonech Karel Kratochvil 728 988 503 a Antonín Kotulan 605 150 977.

Změnu doručovací adresy oznamte výhradně panu A. Kotulanovi na tel. 605 150 977 nebo na e-mail antonin.kotulan@email.cz

Zahájení výdeje povolenek je v pátek 28. prosince 2018 od 9.00 do 12.00 hodin. První výdej v roce 2019 je v středu 2. ledna 2019 od 9.00 do 12.00 a od 14.00 do 17.30.
Členové, kteří chtějí lovit ryby i 31. prosince 2018 a 1. ledna 2019, mají možnost při výdeji domluvit vše potřebné tak, aby mohli lovit bez přerušení.

Pro další měsíce budou úřední hodiny upraveny, změny budou oznámeny ve vývěsních skříňkách PS, internetové stránce PS a Facebooku.

Přejeme všem našim členům hodně zdraví, štěstí a hodně úlovků v roce 2019.

S pozdravem „Petrův zdar“
Výbor MRS PS Brno 3