MRS PS Brno 3, o.s.

Výdej povolenek v roce 2020

Aktuální termíny výdejů povolenek naleznete na samostatné stránce.

Vážení členové, IX. Sjezd MRS z. s. změnil základní dokumenty svazu takto:

Stanovy:

 1. Sjezd zrušil pracovní povinnost členů – brigády
 2. Sjezd stanovil výši členského příspěvku na 1250 Kč pro členy od 16 let (bez výjimky)
 3. Sjezd nově zavádí udržovací členský příspěvek ve výši 450 Kč pro členy, kteří v daném roce nebudou žádat o vydání povolenky. V případě, že se člen po úhradě udržovacího členského příspěvku v daném roce rozhodne si povolenku pořídit, je povinen dále uhradit plný členský příspěvek ve výši 1250 Kč

Bližší podmínky výkonu rybářského práva na revírech mimopstruhových:

 1. Povinné vybavení:
  Oprávněný k lovu ve vodách mimopstruhových musí mít u sebe platný rybářský lístek, povolenku k lovu, Bližší podmínky výkonu rybářského práva (pouze v tištěné podobě) a členskou legitimaci (pokud je členem MRS nebo ČRS).
 2. Počet a množství úlovku:
  V mimopstruhovém rybářském revíru si může osoba provádějící lov přisvojit v jednom dni, i když loví na více rybářských revírech, nejvýše 7 kg všech druhů ryb. Dojde-li k překročení tohoto limitu poslední ulovenou rybou, lze si i tuto rybu přisvojit. Denní úlovek kapra, štiky, candáta, sumce a amura je omezen na 1 ks denně, přičemž je možná jejich kombinace do celkového počtu 2 ks. Po přisvojení si 2 kusů úlovku uvedených ryb, končí denní lov, i když tento nedosahuje maximální povolenou hmotnost celkového denního úlovku 7 kg. Úlovek lína je omezen na 3 kusy denně. Byla-li si osobou provádějící lov přisvojena ryba, kterou celková hmotnost úlovku přesáhla 7 kg, končí jejím přisvojením denní lov.

Pro vydání povolenky na rok 2020 je nutné:

 1. Odevzdat v termínu řádně vyplněný sumář spolu se záznamem o docházce k vodě. V sumáři je třeba uvést šestimístné evidenční číslo revíru a jeho přesný název. Obojí je uvedeno v Bližších podmínkách k výkonu rybářského práva na revírech MRS. Do kolonky počet docházek je nutno uvést všechny docházky k vodě, i když v uvedený den nebylo dosaženo žádného úlovku. Toto ustanovení platí pro povolenku pstruhovou i mimopstruhovou. Formulář sumáře si můžete stáhnout z internetových stránek pobočného spolku (dále jen PS). Doporučujeme členům osobní odevzdání sumářů v kanceláři PS na Soběšické 83 v Brně. Pokud máte povolenku P i MP, použijte jeden sumář.
 2. V případě, že jste v roce 2019 vůbec nelovili, nevyplňujte sumář a v povolence uveďte „NELOVIL“.
 3. Platný rybářský lístek.
 4. Členský průkaz MRS.
 5. Řádně vyplnit žádanku o povolenku, nezapomeňte uvést vaše datum narození, bydliště, PSČ, číslo telefonu, popřípadě e-mail a číslo průkazu ZTP, ZTP/P.
 6. Na obálce, kterou jste obdrželi, je nad vaší adresou uveden variabilní symbol (číslo člena). Tento variabilní symbol je předepsán i na složence a musí být totožný s číslem vaší legitimace a povolenky. Pokud se čísla neshodují, upozorněte na chybu při výdeji povolenky. Výši platby si určete dle cen požadované povolenky, uvedených v tabulce pro platby roku 2020.
 7. Pokud platbu provádíte převodem ze svého účtu, uveďte číslo účtu pobočného spolku 1341707359/0800 a svůj variabilní symbol.
  Výši platby v orámované části složenky vyplňte zprava a podle uvedeného vzoru čísel - (1 2 3 4 5 6 7 8 9 0).
  Členský příspěvek jste povinni zaplatit do konce února, jinak musíte znovu uhradit zápisné 1000 Kč (mimo mládeže do 15 let).
  Při výměně legitimace přineste 1 novou fotografii (3×4 cm).
 8. Při výdeji povolenek nebudou v žádném případě přijímány úhrady v hotovosti! Úhrada musí být provedena složenkou MRS PS Brno 3 nebo převodem z účtu.
 9. S ústřižkem složenky (nebo dokladem o zaplacení), platným rybářským lístkem, členskou legitimací, povolenkou, vyplněnou žádankou o povolenku, studenti ve věku 18 - 26 let s potvrzením školy o studiu, řádně vyplněným sumářem, případně s potvrzením o jeho vrácení se dostavte v úřední dny a hodiny do kanceláře PS MRS Brno 3, Soběšická 83. Pokud nechcete jít hned na začátku ledna lovit, tak si pro povolenku přijďte později, vyhnete se případnému čekání ve frontě.

Tabulka pro platby 2020

K výpočtu částky pro platbu můžete využít také kalkulátor plateb, který vám na základě několika vstupních údajů vyčíslí konkrétní výši platby.

Věková kategorie Dospělí Držitelé průkazů ZTP, ZTP/P
Studující 18–26 let
Mládež 16–18 let
(ročník 2002–2004) včetně
Žáci do 15 let
(do ročníku 2005 včetně)
Zápisné 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
Udržovací členství 450 Kč 450 Kč 200 Kč
Členství 1250 Kč 1250 Kč 200 Kč
Povolenka MP 950 Kč 500 Kč 300 Kč
Povolenka P 1000 Kč 500 Kč 300 Kč 1)
Povolenka republiková MP 2) 3550 Kč 3550 Kč 3550 Kč
Povolenka republiková P 2) 3700 Kč 3700 Kč 3700 Kč
Vyřízení poštou 60 Kč 60 Kč 60 Kč

1) Pouze pro žáky od 10 do 15 let.

2) Cena celorepublikové povolenky je jednotná pro všechny členy MRS všech věkových kategorií. Republikové povolenky obdrží zájemci v kanceláři PS. Před zakoupením republikové povolenky vám doporučujeme seznámit se s popisem revírů ČRS, na kterých máte v úmyslu rybařit (na některých revírech tato povolenka neplatí). Popisy revírů ČRS jsou k dispozici v kanceláři PS.

Obal na doklady lze zakoupit za částku 35 Kč.

Stanovy MRS, z. s. a Bližší podmínky výkonu rybářského práva hradí na základě rozhodnutí výboru PS ze svých prostředků.

Výdej povolenek poštou

Pro naše členy, kteří se nemohou v úředních dnech dostavit do kanceláře PS, provádíme výdej povolenek pomocí doporučené poštovní zásilky. Povolenky vydáváme poštou do konce května 2020. Pro zaslání povolenek poštou je nutné splnit následující:

Na adresu MRS, z. s., PS Brno 3, Soběšická 1325/83, 614 00 Brno 14 zaslat doporučeným dopisem tyto doklady:

 1. Řádně vyplněný sumář úlovků nebo potvrzení o jeho odevzdání. Spolu se sumářem vrátit "Záznam o docházce k vodě a přehled o úlovcích".
 2. Čitelnou kopii rybářského lístku platného pro rok 2020 z obou stran, nebo jeho originál.
 3. Členský průkaz člena MRS z.s. (na vylepení členské známky).
 4. Řádně vyplněnou žádanku o povolenku.
 5. Ústřižek složenky, potvrzení o platbě (nebo jeho kopii), kterou jste úhradu provedli.

Všechny ceny jsou uvedeny v tabulce pro platby. Nezapomeňte k těmto cenám připočítat 60 Kč za vyřízení poštou. Neposílejte obaly na doklady, zbytečně zvyšujete náklady na poštovné sobě i PS. Případné reklamace vyřídí Ing. Petr Janda - telefon 774 575 450 nebo e-mail: janda@iventpro.cz.

Úřední dny a hodiny v roce 2020

Aktuální termíny výdejů povolenek naleznete na samostatné stránce.

Případné informace v pracovní dny poskytne v době od 8.00 do 16.00 hod. Karel Kratochvil, tel. 728 988 503, a Antonín Kotulan, tel. 605 150 977.

Změnu doručovací adresy oznamte výhradně panu A. Kotulanovi na tel. 605 150 977 nebo na e-mail antonin.kotulan@email.cz

Zahájení výdeje povolenek je v pondělí 30. prosince 2019 od 9.00 do 12.00 hodin. První výdej v roce 2020 je v pátek 3. ledna 2020 od 9.00 do 12.00.
Členové, kteří chtějí lovit ryby i 31. prosince 2019 a 1. ledna 2020, mají možnost při výdeji domluvit vše potřebné tak, aby mohli lovit bez přerušení.

Pro další měsíce budou úřední hodiny upraveny, změny budou oznámeny ve vývěsních skříňkách PS, internetové stránce PS a Facebooku.

Přejeme všem našim členům hodně zdraví, štěstí a hodně úlovků v roce 2020.

S pozdravem „Petrův zdar“
Výbor MRS PS Brno 3