MRS z.s. PS Brno 3

Zpráva o činnosti výboru a spolku v roce 2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych vás také přivítal na výroční členské schůzi, a současně mi prosím dovolte, abych vás seznámil se zprávou o činnosti výboru a pobočného spolku v roce 2021.

Všichni víme, že rok 2021 byl z hlediska omezení života celé společnosti opravdu extrémní. Omezení ve všech oblastech se samozřejmě negativně promítla i do činnosti našeho spolku.

Usnesení výroční schůze spolku, která se v loňském roce konala až v červenci, právě z důvodu výše zmíněných covidových omezení, a které se zúčastnilo pouze 28 členů spolku, což je bezprecedentně nejméně za posledních více než 30 let, které ve spolku pomatuji, výboru uložilo vydat bezplatné povolenky na rok 2022 nejstarším členům spolku a členům s nejdelším prokazatelným členstvím ve svazu. Tento úkol je již tradiční, vydáváme takto povolenky již dlouhé roky. V letošním roce obdrželi povolenky za věk kolegové

 • Jan Zavadil
 • Ladislav Konrád
 • Zdeněk Svitavský
 • Miloš Antoš a
 • Vladimír Žaloudek.

Za délku členství obdrželi povolenku tito kolegové:

 • Radomír Jursa
 • Milan Weirauch
 • Alois Dobeš
 • Zdeněk Kozár a
 • Rudolf Trnka.

Druhý uložený úkol byl navýšit částku na zarybnění revíru Svitava 1 a Dyje 10 o částku 192.000,- Kč. O zarybnění a peněžních prostředcích bude ve své zprávě hovořit hospodář i ekonom spolku, nechám tedy zhodnocení na nich.

Třetí úkol z usnesení schůze, tentokrát pro členy, byl hlásit změny adres pro zasílání korespondence, je plněn průběžně, řada z členů nahlásí změnu adresy, někteří i opakovaně, ale někteří kolegové na to zapomenou. Protože jsme v loňském roce vydávali povolenky poštou, bylo včasně nahlášení změny adresy o to důležitější. Počty vrácených dopisů z důvodu nedoručitelnosti nijak nevybočují z dlouhodobého průměru.

Jedna z oblastí, kde se nám i přes omezení podařilo zajistit činnost v průběhu celého roku, je oblast práce s mládeží. Ve školním roce 2020/2021 byl otevřen nový základní kroužek, který začalo navštěvovat 12 nováčků. Současně byl otevřen i kroužek pro pokročilé děti, tedy absolventy základního rybářského kroužku z předchozího roku, kam se přihlásilo 8 dětí. Celá teoretická výuka musela díky covidové pandemii probíhat on-line přes internet a zde patří díky za vedení nestandardního on-line kroužku Jiřímu Hrazdilovi. Bohužel pro menší děti není tento způsob výuky jednoduchý a tak ne všichni kroužek dokončili, ale využili možnosti přihlásit se od září do nového kroužku s tím, že se vrátíme ke klasické výuce v klubovně.

Ke zkouškám pro získání prvního rybářského lístku se tak dostavilo 10 dětí z kroužku základního a všechny zkoušky úspěšně složily. K nováčkům se přidaly ještě dvě děti, které navštěvovaly kroužek určený převážně pokročilejším mladým rybářům, a tak i v loňském roce přibylo díky rybářským kroužkům našemu spolku 12 nováčků.

Po jarním rozvolnění jsme mohli s dětmi absolvovat praktickou výuku u vody, kde jsme se věnovali převážně výuce plavané, ale děti si mohly vyzkoušet například i lov s feederem.

Na praktické výuce se již podíleli všichni vedoucí – Soňa Grünwaldová, Martin Rojka, Jan Chromý a Jiří Hrazdil.

V červnu jsme uspořádali dětské rybářské závody, kterých se zúčastnili jak nováčci, tak děti z předchozích ročníků rybářských kroužků.

I během letních prázdnin byla dětem nabídnuta možnost společného rybaření a někteří toho, pod vedením Jiřího Hrazdila, využili.

Od září 2021 byl v Brně otevřen nový kroužek pro začínající rybáře a nastoupilo do něj 12 dětí. Otevřen byl i kroužek pro pokročilé děti, kam se přihlásilo 8 dětí, ale pravidelně se schůzek zúčastňuje pět z nich. Úplně nově jsme otevřeli kroužek v obci Slup, která leží u Jaroslavic, v podstatě na břehu našeho nového revíru Dyje 10. Využili jsme toho, že se do této obce přestěhoval dlouholetý vedoucí rybářského kroužku v Blansku a Lysicích, který projevil zájem o členství v našem spolku a o práci s dětmi. Pod jeho vedením pracuje skupina 12 dětí a kromě běžných znalostí nezbytných pro složení zkoušky se s dětmi zaměřuje na soutěž Zlatá udice. Do konce roku se kroužky věnovaly teoretické výuce v klubovně, která je zaměřená na přípravu ke složení zkoušek pro získání prvního rybářského lístku, a u pokročilých dětí na rozšíření jejich znalostí. Dále se s dětmi věnujeme např. poznávání ryb, vázání uzlů a háčků a seznámení se se základními pravidly pro rybaření.

I přes obtížné podmínky kvůli přetrvávající covidové situaci se nám tentokrát podařilo v kroužku setkávat osobně a nemuseli jsme přejít na on-line výuku, což je pro všechny strany nesrovnatelně příjemnější. Kroužek bude pokračovat v roce 2022 praktickou výukou u vody a před prázdninami bude ukončen.

Další důležitou oblastí práce kolem revíru je ostraha revíru a kontrola lovících. Činnost rybářské stráže řídil pan Zbyněk Haken. V roce 2021 tři členové RS MRS Brno 3 provedli, mimo snahu o průběžný monitoring celé 16 kilometrové délky revíru, prokazatelně 76 kontrol nejnavštěvovanějšího úseku Křenová-restaurace Farma, zkontrolovali téměř 900 lovících, zjistili a oznámili příslušným orgánům následující přestupky:

 • deset lovících bez platné povolenky a RL, 2 pytláci oznámení opakovaně, jeden z nich v rozpětí týdne. Většinu pytlačících bohužel tvoří cizinci. I z tohoto důvodu je často třeba k zásahu pozvat Polici ČR.
 • méně závažné přestupky řešili domluvou nebo zápisem do povolenky.
 • zadrželi povolenku k lovu za ponechání většího než povoleného množství ryb, za ponechání celoročně hájené ryby.

Dlouhodobě roste počet pytláků na revíru, a co je horší, roste i jejich agresivita vůči rybářské stráži. To je bohužel věc, kterou při projednání přestupku na úřadě neberou úředníci do úvahy, a protože se jedná o nečleny svazu, jejich agresivita není potrestána. Zaznamenali jsme dokonce případy, kdy přistižený pytlák vyhrožoval členům RS i v přítomnosti příslušníka PČR.

V loňském roce se nám podařilo doplnit početní stav rybářské stráže na revíru o jednoho nového mladého člena, který úspěšně absolvoval školení a zkoušky rybářské stráže ve Zlíně a zapojil se do kontrolní činnosti.

Členové RS monitorovali dodržování manipulačních řádů MVE a pokoušeli se v případě manipulací, které vedly k zásadnímu omezení průtoku vody korytem řeky, zjednat nápravu. Dlouhodobě jsme monitorovali a pořizovali fotodokumentaci nedodržování manipulačního řádu na jezu v Obřanech. Zde provozovatel MVE v objektu bývalé Esslerky pouští většinu průtoku přes turbínu a několik set metrů dlouhý úsek řeky zůstává téměř bez průtoku. Po dohodě s Povodím Moravy byla sepsána stížnost doložená fotografiemi z období více než čtvrt roku, kde je vše zachyceno a zdokumentováno.

V průběhu roku 2021 byl na našem revíru Svitava 1 poměrně vysoký průtok vody. Tento stav, kdy po většinu roku a dokonce i v létě teklo Svitavou množství vody, které dvou i trojnásobně převyšovalo množství vody, které v řece teklo například v roce 2019, příznivě ovlivnil čistotu vod. Na úseku čistoty vod tedy nebyla, k naší radosti, žádná práce.

Výbor spolku se v roce 2021 řídil plánem práce a samozřejmě řešil všechny záležitosti, které byly vyvolány rozhodnutím vyšších orgánů svazu, orgánů státní správy a dalšími vnějšími okolnostmi. V první polovině roku byla činnost zásadně ovlivněna omezeními. Od června již výbor obnovil schůze a připravil konání odsunuté výroční schůze. V celém průběhu roku jsme zajišťovali komunikaci se členy spolku, vyřizovali jejich požadavky, přijímali nové členy a řešili odchod našich členů do jiných spolků. Na konci roku jsme samozřejmě připravovali výdej povolenek pro rok 2022.

Pro zájemce o získání prvního rybářského lístku jsme v roce 2021 připravili tři termíny pro dospělé a jeden termín pro děti z kroužku. Celkem se ke zkoušce přihlásilo 31 zájemců, při první zkoušce byli tři z nich neúspěšní, v opakované zkoušce ale i oni vyhověli požadavkům, a získali osvědčení. Na podzim minulého roku rozhodl svazový výbor, že v zájmu sjednocení požadavků vypracuje Rada MRS sady testů, které budou muset používat všechny pobočné spolky, aby byla zajištěna srovnatelnost nároků v jednotlivých spolcích.

Velkou pozornost výbor věnoval i informování členů o činnosti v průběhu roku. Zaměřili jsme se na pravidelné informování a zveřejňování aktuálních informací především na internetové stránce našeho spolku, tak především na facebookové stránce, která je z hlediska vkládání informací mnohem pružnější a dynamičtější. Rovněž umožňuje členům jednodušším způsobem s výborem komunikovat. V průběhu roku jsme jak na webové stránce, tak na Facebooku odpovídali na celou řadu dotazů našich členů, i členů jiných pobočných spolků, k aktuálním událostem ve svazu, k pravidlům lovu i k organizačním záležitostem spolku.

Samozřejmě jsme zajišťovali, jako každoročně, výdej povolenek. Co byla ovšem zásadní odlišnost proti předchozím letům, byla skutečnost, že jsme poprvé v historii spolku vydávali povolenky převážně poštou. K tomu jsme přistoupili na základě omezení, která přijala vláda republiky a která by velmi komplikovala nejen samotný proces vydávání povolenek. Dalším důvodem byla i snaha ochránit zdraví členů výboru, kteří povolenky vydávají. Tento způsob výdeje si vyžádal celou řadu změn v zaběhlém systému. Především znamenal obrovské množství práce jednatele spolku, pana Petra Jandy, který celou agendu vydávání řídit a zajistil vydání většiny povolenek a hlavně jejich odeslání. Změněnému způsobu výdeje povolenek bylo třeba přizpůsobit i mechanismy výdeje, poskytování podkladů od členů a vyřešit způsob vyřizování udržovacího členství. Myslím, že se výdej povolenek podařilo zajistit na úrovni, která nijak neomezovala naše členy v lovu ryb. Bohužel, ve zvýšené míře se ukázal velký a dlouhodobý nešvar, a to, že členové nečtou dopis, který dostanou každý rok domů. Řada členů tak nedodržela pokyny k výdeji povolenky a způsobovala vydávajícím mnoho práce navíc. Například řada členů naprosto nepochopitelně zaplatila řádné členství a k tomu ještě i udržovací členství. Nebo zaplatila udržovací členství, ale současně žádala o vydání povolenky. To vše si vyžadovalo opakované psaní e-mailů, telefonování, vracení plateb navíc, doplatky chybějících peněz. Bylo to náročné, ale zvládli jsme to.

Jak jsem již zmínil ve své zprávě, od roku 2021 se náš spolek stará nově o revír Dyje 10. V průběhu roku jsme na revír umístili informační tabule označující revír, jak nám ukládá zákon. A v průběhu roku jsme revír zarybňovali. O tom vás bude informovat hospodář. Ostrahu na revíru zatím zajišťujeme s pomocí členů RS, kteří dohlíželi na revír v době, kdy se o něj staral spolek Znojmo.

V červnu 2021 se konal mimořádný sjezd MRS, z. s. Mimořádný sjezd se konal na základě požadavku většiny pobočných spolků, protože zástupci těchto spolků nebyli spokojeni se způsobem a náplní práce vedení svazu, které bylo zvoleno na řádném sjezdu v Blansku. Rada MRS, především pak její předseda, pan Javora ze Zlína, začal prosazovat směr činnosti svazu a hlavně způsob řízení činnosti svazu, stylem, který vyvolal odpor a posléze i ráznou akci ze strany zástupců pobočných spolků. Snaha se zbavit nepohodlných osob pod smyšlenými záminkami, předem neschválené výdaje v řádech stovek tisíc, velmi podivná snaha o další dotaci společnosti Pálava s.r.o. nakonec vedla k otevřenému vystoupení skupiny zástupců pobočných spolků, požadavku na konání mimořádného Svazového výboru a na tomto Svazovém výboru schválení požadavku na konání mimořádného sjezdu MRS. Původně stanovený termín sjezdu byl vinou koronavirových omezení odsouván, až se uskutečnil v červnu.

Na mimořádném sjezdu se především řešilo odvolání stávající Rady, Svazové revizní a kontrolní komise a Svazové kárné komise a volby nového předsedy Rady, členů Rady, členů SKRK a SKK. Podle očekávání byla zvolen nový předseda pan Jiří Ryšánek z PS Brno 2, byli zvoleni členové Rady a členové Kontrolní a revizní komise a svazové kárné komise a Kárného senátu. Změna tedy nastala na postu předsedy, místopředsedy a hospodáře Rady. Zatím se jeví nová Rada jako pracovitá, otevřená vůči pobočným spolkům a hlavně klade důraz na informovanost.

Tolik k činnosti v uplynulém roce. Další informace o hospodaření spolku vám sdělí hospodář a ekonom spolku.

Domnívám se, že výbor splnil uložené úkoly a vedl a řídil činnost spolku s potřebnou péčí.

Děkuji vám za pozornost.

Ing. Jiří Hrazdil
předseda výboru PS