MRS z.s. PS Brno 3

Zpráva o činnosti výboru a spolku v roce 2019

Vážené kolegyně rybářky, vážení kolegové rybáři,

dovolte mi, abych vás také přivítal na výroční členské schůzi, a současně mi prosím dovolte, abych vás seznámil se zprávou o činnosti výboru a pobočného spolku v roce 2019.

Výroční schůze našeho pobočného spolku uložila výboru spolku zorganizovat závod Lov kapra o ceny a před závody provést mimořádné zarybnění hrazené z prostředků spolku. V sobotu 18. května 2019 se závod uskutečnil. Zúčastnilo se ho v tomto roce jen 49 závodníků z celkem osmi pobočných spolků MRS. Celkem bylo uloveno jen 16 kusů kapra, tento úlovek si mezi sebe rozdělilo 8 lovících. Vítězem se stal pan Jaroslav Lapeš z našeho spolku s úlovkem čtyř kusů. Oproti roku 2018 byl výsledek diametrálně odlišný, ale taková je už rybařina. Ne vždy se rybám chce brát.

Jako druhý úkol bylo výboru uloženo vydání bezplatných povolenek na rok 2020 nejstarším členům spolku a členům s nejdelším prokazatelným členstvím ve svazu. Tento úkol je již tradiční, vydáváme takto povolenky již dlouhé roky. V letošním roce obdrželi povolenky za věk kolegové Richard Sedláček, Vlastimil Dvořák, Jan Dvořák, Stanislav Foral a Mgr. Vladimír Čapka. Za nejdelší členství ve svazu obdrželi povolenku kolegové Oskar Růžička, Ing. Jiří Juráček, Zdeněk Maděránek, Petr Holba starší a Jaroslav Mrkvica. Všichni jmenovaní byli jednatelem spolku písemně osloveni a byly jim zaslány pokyny pro vyzvednutí povolenky. Přeji jim všem, aby si ve zdraví užili krásné chvíle u revírů.

Také tradiční úkol pro členy, tedy včas hlásit změny adres pro zasílání korespondence, je plněn, řada z členů nahlásí změnu adresy, někteří i opakovaně, ale někteří kolegové na to zapomenou. Pak musí osobně přijít do kanceláře vyzvednout si svůj dopis, který nenašel adresáta. Celkově ale z dlouhodobého hlediska je počet dopisů, které se každoročně vrátí, zhruba neměnný, a pohybuje se kolem jednoho procenta z počtu rozeslaných dopisů a těch bylo 2672, protože právě tolik měl náš spolek členů ke konci roku 2019.

Mohu tedy konstatovat, že úkoly uložené na minulé výroční schůzi byly splněny.

Naposledy vás ve zpgrávě předsedy seznámím s činností spolku na úseku brigádnické činnosti. Práci kolem organizování brigád ve výboru má na starosti pan Petr Havlíček. V loňském roce organizoval několik akcí. Dne 6. 4. 2019 v rámci jarního úklidu břehů našeho revíru Svitava 1 bylo provedeno odstranění odpadu na obou březích od mostu v Obřanech po Ivanovický most u Makra, úklidu se zúčastnilo 22 brigádníků. Další skupina prováděla úklid břehů od mostu v Bílovicích po konečnou tramvaje v Obřanech v počtu 9 brigádníků. Posbíráno a odvezeno do sběrného dvora bylo 22 pytlů s odpadem. Dále se naši členové angažovali při organizaci a práci rozhodčích při zajištění závodů Lov kapra o ceny a Svitavský pohár. Při těchto akcích splnilo brigádnickou povinnost 22 členů. Do vysazování ryb na revíru Svitava 1 se aktivně zapojili 3 naši členové. Brigádnickou povinnost v roce 2019 splnilo 56 našich členů.

I když naši členové projevili zájem o splnění brigádnické povinnosti i v druhé polovině roku, byla na základě rozhodnutí sjezdu MRS, z.s. brigádnická povinnost zrušena. Protože výbor spolku chtěl ocenit zapojení členů do práce spolku, rozhodl, že ti členové, kteří odpracovali brigádnickou povinnost, dostanou bezplatnou povolenku pro rok 2020. Tato akce je jednorázová a nebude se opakovat.

Další oblastí činnosti, kde máme již opravdu dlouholetou tradici, která se počítá na desítky let, je práce s mládeží. Tuto oblast má na starosti paní Soňa Grünwaldová. Ve školním roce 2018/2019 navštěvovalo rybářský kroužek 10 dětí, z toho 8 nováčků. Cílem naší celoroční práce bylo připravit děti ke zkouškám pro získání prvního rybářského lístku a naučit je základům sportovního rybolovu. Od října do března probíhala jednou týdně teoretická výuka v klubovně, kde se děti seznámily se s BPVRP, trénovaly poznávání ryb a na to navázala i praktická příprava, např. vázání háčků, montáží na plavanou apod. Získané vědomosti byly průběžně testovány znalostními kvízy a nejlepší byli odměňováni drobnostmi do rybářské výbavy. Teoretická část byla v březnu zakončena závěrečnými zkouškami, které úspěšně složilo všech 8 nováčků.

Od dubna probíhala praktická výuka u vody na řece Svitavě. Děti si vyzkoušely převážně lov na plavanou a lov s feederovým prutem, prostor ale měly i pro vyzkoušení vlastního náčiní. Mladým lovcům se dařilo a nabyté praktické znalosti si tak mohli otestovat např. při Lovu kapra o ceny, kde byl mládeži vyčleněn jeden úsek mimo závodní trať, a děti si mohly vyzkoušet ulovit kapra. Zúčastnili jsme se také dětského rybářského dne v Měříně, který pořádali závodníci z MRS LRU Feeder a Plavaná, kde si děti mohly vyzkoušet rybolov pod dohledem těch nejlepších závodních lovců v naší republice.

Celý kroužek byl završen závěrečným závodem, který proběhl 25. 5. 2019 a zúčastnilo se jej 9 dětí - 8 nováčků + 1 loňský absolvent. Za 2,5 hodiny děti nachytaly celkem 138 ryb. Vítězem byl Antonín Palán s 36 rybami, na druhém místě skončil David Helma s 20 rybami a třetí byl Filip Slonek se 17 rybami. Vítězové rybářských závodů obdrželi poháry a sladkou odměnu.

Po závěrečném závodu byla zhodnocena celoroční činnost kroužku. Sečetly se body z průběžných znalostních kvízů, body ze závěrečného testu a počet nalovených ryb ze závěrečného závodu. Tento součet nám dal výsledky celoroční snahy. V celoroční soutěži zvítězil Antonín Palán se 155 body, na druhém místě skončil David Helma se 126 body a třetí byl Matouš Mikl se 125 body. Vítězové obdrželi hodnotné ceny – pětimetrový bič, naviják a podběrákovou hlavu. Všichni absolventi kroužku a závěrečného závodu dostali navíc bez ohledu na výsledek balíček s rybářskými drobnostmi (např. vlasec, splávky, háčky atd.). Na závěr všichni nováčci obdrželi povolenku k lovu na mimopstruhových revírech a tím byla činnost kroužku v roce 2019 ukončena.

Od září 2019 byl otevřen nový kroužek, který navštěvuje 13 nováčků a bude ukončen v květnu letošního roku. Rovněž se nám podařilo zahájit činnost kroužku pro pokročilé, tedy pro děti, které absolvovaly rybářský kroužek, ale chtějí se dál zdokonalovat a naučit se víc. Tento kroužek navštěvuje zatím jen šest dětí, ale předpokládáme, že v příštích letech jejich počet poroste. Činnost tohoto kroužku je zaměřena více prakticky, protože teoretickou přípravu děti absolvovaly v prvním ročníku.

Rád bych touto cestou poděkoval všem kolegům věnujícím se výuce mládeže za jejich energii a čas, a to jmenovitě Soně Grünwaldové, Martinu Rojkovi, Richardu Sigmundovi, Matěji Plevačovi a nové posile – praktikantovi Honzovi Chromému.

Důležitou prací kolem revíru je ostraha revíru a kontrola lovících. Činnost rybářské stráže řídí pan Zbyněk Haken. V roce 2019 tři ze sedmi členů RS MRS Brno 3 provedli, mimo snahu o průběžný monitoring celé 16 kilometrové délky revíru, prokazatelně 85 kontrol nejnavštěvovanějšího úseku Křenová-restaurace Farma, zkontrolovali přes 1000 lovících, zjistili a oznámili příslušným orgánům následující přestupky:

  • deset lovících bez platné povolenky a RL, ve dvou případech 3 pytláci během jedné kontroly, 2 pytláci oznámení opakovaně (předchozí oznámení v roce 2015 a 2018). Lov bez povolenky se přestal soustředit na spodní část revíru, ale rozšířil se na celou délku revíru, včetně Bílovic nad Svitavou. Za mírný pokrok lze označit informaci, že se podařilo cizince za lov bez povolenky sankcionovat a vymoci na pokutách částku 8000 Kč. V této oblasti došlo k mírnému poklesu, ale v roce 2018 se vyskytlo pět lovících bez povolenky během jedné kontroly, což statistiku mohlo zkreslit.
  • zadrželi 3 povolenky za:
    • nezapsání přisvojené ryby
    • ponechání chráněné ryby (jelec jesen)
    • ponechání celoročně hájené ryby (parma obecná).
  • méně závažné přestupky řešili domluvou nebo zápisem do povolenky.

Členové RS monitorovali dodržování manipulačních řádů MVE a pokoušeli se v případě manipulací, které vedly k zásadnímu omezení průtoku vody korytem řeky, zjednat nápravu.

Po přívalových deštích monitorovali spodní část revíru v minulosti opakovaně postiženou otravami.

Za očekáváním zůstává výkon nejmladšího kolegy z RS, se kterým jsme se dohodli, že pokud si v roce 2020 nenajde více času na výkon funkce, bude jeho ustanovení do funkce RS zrušeno. Na Svitavě 1 se v loňském roce objevil fenomén bivakování a dlouhodobý lov, což klade zvýšené nároky na RS, která působí ve svém volném čase, takže jsme požádali o zapojení profesionální RS působící v rámci MRS z. s.. Dlouhodobě se nám nedaří získávat nové mladé členy RS. Celkem logicky máme zájem o to, aby nová RS působila především na našem revíru, protože RS s celokrajskou působností máme dost, ale to nám na Svitavě nijak nepomůže. Stávající členové RS stárnou, aktivní jsou jen tři, což je málo.

V ochraně revíru nás čeká v nastávajícím období hodně práce, zejména na personálním posílení stavu naší RS. Přesto je potřeba těm aktivním poděkovat za jejich práci.

Celý rok 2019 se na našem revíru Svitava 1 vyznačoval nízkým průtokem vody. Navzdory tomu jsme v průběhu roku nezaznamenali žádnou havárii, žádný úhyn ani jinou mimořádnou událost. Ani již zmíněné letní přívalové deště tentokrát nezpůsobily na dolním toku Svitavy žádnou škodu. Na úseku čistoty vod tedy nebyla, k naší radosti, žádná práce.

Výbor spolku se v roce 2019 řídil plánem práce a samozřejmě řešil všechny záležitosti, které byly vyvolány rozhodnutím vyšších orgánů svazu, orgánů státní správy a dalšími vnějšími okolnostmi. V celém průběhu roku jsme zajišťovali komunikaci se členy spolku, vyřizovali jejich požadavky, přijímali nové členy a řešili odchod našich členů do jiných spolků.

Pro nové členy spolku, zájemce o získání prvního rybářského lístku, jsme organizovali zkoušky. Zkoušky zájemců o rybářský lístek má na starosti Karel Kalivoda. Celkově bylo vypsáno 6 termínů zkoušek, kterých se zúčastnilo několik desítek zájemců. Naprostá většina z těch, kteří zkoušku úspěšně absolvovali, se stala členem našeho spolku. Kolegové nasadili poměrně přísný kurz a tak se občas stane, že některý zájemce v prvním termínu zkoušku nesloží. Uvědomujeme si ale, že jaké členy do spolku přijmeme, takové potom budeme potkávat na březích revírů. A znalosti, které nemá zájemce při vstupu, již nikdy nezíská. I to nám bohužel zkušenosti ukazují.

Pozornost výbor věnoval i informování členů o činnosti v průběhu roku. Kromě klasických informačních médií, jako jsou vývěsní skříňky, které pomalu ztrácejí na významu, jsme se zaměřili na pravidelné informování a zveřejňování aktuálních informací především na internetové stránce našeho spolku, tak především na facebookové stránce, která je z hlediska vkládání informací mnohem pružnější a dynamičtější. Rovněž umožňuje členům jednodušším způsobem s výborem komunikovat. V průběhu roku jsme jak na webové stránce, tak na Facebooku odpovídali na celou řadu dotazů našich členů, i členů jiných pobočných spolků, k aktuálním událostem ve svazu, k pravidlům lovu i k organizačním záležitostem spolku.

Samozřejmě jsme zajišťovali, jako každoročně, výdej povolenek. Zde již řadu let používáme stejný formát zajišťování výdeje, včetně výdeje povolenek poštou pro členy, kteří se nemohou dostavit do kanceláře a povolenku si vyzvednout osobně. Počty povolenek vydaných poštou se dlouhodobě drží na úrovni kolem 500 kusů. Je s tím nemálo práce, stačí si jen představit, že je třeba vystavit 500 povolenek, zabalit 500 dopisů a potom těchto 500 dopisů v několika várkách poslat poštou. Jednatel spolku, který výdej zajišťuje, má na první tři měsíce roku o práci po večerech postaráno. K tomu je třeba si představit, že pokud člen nesprávně zaplatí, nepošle všechny potřebné údaje nebo doklady, musí se s ním komunikovat, čekat na zaplacení nebo zaslání chybějícího. Je to opravdu ze strany členů málo doceněná služba. Běžný výdej povolenek v kanceláři spolku probíhá beze změn, protože se nám dosavadní způsob osvědčil. V tomto ohledu ani žádné změny neplánujeme. Žádné zásadní problémy se nevyskytly při vracení sumářů.

Výbor také zorganizoval dva závody na revíru. V květnu to byl již dříve zmíněný Lov kapra o ceny, kterého se v roce 2019 zúčastnilo méně členů a i úlovky byly slabší. Na konci června proběhl již dvacátý závod Svitavský pohár, kterého se zúčastnilo 27 závodníků, kteří se věnují plavané. V tomto závodě je počet účastníků limitován na 30, což je dáno pravidly plavané. Ulovilo se velké množství ryb, převážně podouství, jelců, plotic, ostroretek a hrouzků. Kapr se ulovil jen jeden, což je dáno způsobem lovu, kdy kapr není cílovou rybou.

Mimo běžné organizační záležitosti se výbor věnoval možnosti získat do obhospodařování revír Dyje 10. Tato záležitost byla projednána s PS Znojmo, z jejichž strany tato záležitost byla vyvolána. Změnu spolku pověřeného hospodařením na Dyji 10 projednala Rada a na konci března ji projedná Svazový výbor. O výsledku vás budeme informovat.

Jak jistě mnozí víte, proběhl v říjnu 2019 IX. Sjezd Moravského rybářského svazu. Konal se v Blansku. Za nás spolek se jednání zúčastnil hospodář Karel Kratochvil a já, jako předseda výboru a statutární zástupce. Jak jsme již informovali na internetových stránkách spolku, přijal sjezd zásadní rozhodnutí. Sjezd zrušil brigádnickou povinnost. Jak jste slyšeli v mé zprávě, počet členů, kteří se zapojovali do brigádnické činnosti, rok od roku klesal, takže se zapojoval jen nevýznamný zlomek členů. Situace v řadě spolků byla stejná, ne-li horší. Za stávajícího stavu se tedy zrušení brigád jevilo jako logický krok. Na svazovém výboru bylo dohodnuto, že zrušení brigád bude kompenzováno zvýšením členského příspěvku o 650 korun, tedy na 1050 korun. Zrušení poplatku za neodpracovanou brigádu a jeho „převedení“ do členského příspěvku má jednu nespornou výhodu. Zatímco peníze za neodpracovanou brigádu je spolek povinen danit a daň odvést státu, je členský příspěvek ze zákona od daně osvobozen. Takže zrušení brigády bylo odsouhlaseno. Ovšem při hlasování o výši členského příspěvku, byl v rozporu s předchozí dohodou ze Svazového výboru přednesen panem Javorou ze Zlína návrh na zvýšení o 850 korun. V následujícím hlasování bylo toto zvýšení většinou hlasů schváleno. Tím se pro nás stalo, i když jsme nesouhlasili a nesouhlasíme, toho rozhodnutí závazné.

Dále sjezd schválil zavedení tak zvané udržovací členské známky v ceně 450 korun. Tato známka ale neumožňuje členovi, aby si v daném roce zakoupil povolenku k lovu, a to ani v MRS ani v ČRS. Sjezd rovněž stanovil povinnost lovícího mít u sebe při lovu ryb Bližší podmínky výkonu rybářského práva v tištěné podobě. Samozřejmě kromě této záležitosti sjezd projednal a schválil další změny. Změny ve Stanovách spolku, které odrážejí změnu legislativy, dále i změny v Bližších podmínkách výkonu rybářského práva, které se týkají ponechávání dravých ryb. Nebudu tu citovat přesné znění, to najdete jednak na našich stánkách, jednak jej máte i v Bližších podmínkách výkonu rybářského práva, které jste dostali s povolenkou. Doporučuji vám si to prostudovat.

Po sjezdu byly na svazovém výboru schváleny další dva důležité vnitrosvazové předpisy. Kontrolní řád, který se netýká členské základny, ale stanoví pravidla a podmínky, za kterých je ve svazu prováděna kontrolní činnost. A Kárný řád, který nově stanoví pravidla a podmínky vedení kárného řízení ve svazu. Ten se vás bude týkat pouze v případě, že se dopustíte přestupku proti ustanovení Stanov svazu nebo ustanovení zákona o rybářství, jeho prováděcí vyhlášky nebo Bližších podmínek výkonu rybářského práva.

Tolik k činnosti v uplynulém roce. O oblastech, o kterých jsem nehovořil, vás budou informovat hospodář a ekonom spolku.

Domnívám se, že výbor splnil uložené úkoly a vedl a řídil činnost spolku s péčí řádného hospodáře.

Děkuji vám za pozornost.

Ing. Jiří Hrazdil
předseda výboru PS