MRS PS Brno 3, o.s.

Zpráva o činnosti výboru a spolku v roce 2018

Vážené kolegyně rybářky, vážení kolegové rybáři,

dovolte mi, abych vás i já přivítal na jednání náhradní výroční členské schůze. Ve svém příspěvku vás seznámím s činností spolku a výboru za období od loňské schůze.

Práce výboru probíhala podle schváleného plánu práce, který je každoročně zveřejněn na internetové stránce spolku. Kromě plánovaných akcí samozřejmě výbor řešil záležitosti neplánované. A samozřejmě výbor plnil úkoly, uložené minulou výroční členskou schůzí. V usnesení výroční schůze uložila pět úkolů.

Výroční členská schůze uložila výboru spolku vydat bezplatné povolenky pěti nejstarším členům spolku a pěti členům s nejdelším prokazatelným členstvím ve svazu. Úkol výbor splnil. V prosinci jsme odeslali všem deseti vybraným členům dopis. V dopise jim bylo bezplatné udělení povolenky oznámeno a byli seznámeni s postupem, jak si mají bezplatné povolenky vyzvednout.

Bezplatná povolenka za nejvyšší věk byla vydána těmto členům spolku:

  • Karel Klimeš
  • Ing. Antonín Škrášek
  • Adolf Doubek
  • Eduard Kosek
  • Alois Čermák

Bezplatná povolenka za nejdelší členství ve svazu byla vydána těmto členům spolku:

  • Josef Ambros
  • Oldřich Rezner
  • Jan Stejskal
  • Bohuslav Svoboda
  • Rostislav Opletal

Dalším úkolem bylo uspořádat závod Lov kapra o ceny v měsíci květnu na našem revíru Svitava 1. Současně bylo výboru uloženo zajistit i mimořádné zarybnění před těmito závody. Úkol byl splněn.

Výroční schůze uložila zástupcům spolku prosazovat na jednání Svazového výboru MRS změnu denní doby lovu podle vyhlášky 25/2018 Sb. Jak jistě všichni již víte, změna denní doby lovu byla schválena a je v dodatku k BPVRP zakotvena.

Jako poslední úkol uložila schůze výboru spolku aktivně řešit situaci týkající se nepřístupných pozemků na břehu řeky Svitavy v Obřanech u farmy. Protože se jednáním s úřadem městské části Maloměřice – Obřany nedosáhlo během uplynulým několika let žádného pokroku a změny stavu, obrátil jsem se na svazového právníka Mgr. Kubicu a ve spolupráci s ním jsme provedli rozbor stávajícího stavu, vyjasnění vlastnických vztahů a dotčených zájmů orgánů státní správy a dohodli se na tom, že situaci bude řešit Mgr. Kubica, jako právník svazu, v úzké spolupráci s MRS, z. s., s naším spolkem, Povodím Moravy a Magistrátem města Brna. V současné době se pracuje na příslušných podáním na zainteresované strany. Krajním případem je podání žaloby na nájemce a její soudní projednání. V takovém případě musíme postupovat ve shodě s uživatelem revíru.

Jeden úkol výroční členská schůze uložila i vám, členům. Konkrétně se jednalo o hlášení změn adres pro zasílání pošty během roku. V průběhu roku někteří z vás opravdu změnu nahlásili. Bohužel, řada z vás ovšem hlásí změnu bydliště pozdě, v okamžiku, kdy jsou data k tisku obálek již předána České poště, a nelze v nich provádět změny. Je třeba si uvědomit, že změny je třeba nahlásit ideálně nejpozději do konce měsíce října, v nejzazším případě do půlky listopadu. Na začátku prosince se předávají podklady a to už je na změny pozdě. Na druhou stranu musím konstatovat, že se v letošním roce vrátilo rekordně malé množství zásilek. Snad budeme v nastoupeném trendu pokračovat.

Čistotu vod v našem revíru má ve výboru na starosti Ing. Roman Krejčí. A v loňském roce měl opět nepříjemnou povinnost řešit havárii. V roce 2018 se jako v loňském roce znovu opakovala situace havarijního znečištění řeky Svitavy, spojená s úhynem rybí obsádky. Havarijní úhyn ryb byl nahlášen 12. 7. 2018 a byl zasažen úsek od soutoku Svitavy se Svratkou po dálniční most D2 (cca 800 m). K úhynu ryb došlo pravděpodobně již cca 3 dny před ohlášením havárie. Při místním šetření spolu s ČIŽP byla provedena mimo jiné také kontrola přímo na staveništi kolem opravovaného mostu na D2. Nebyl však prokázán jakýkoliv možný zdroj znečištění. Celkem bylo na řece Svitavě posbíráno 100 kg uhynulých ryb (Os, Pa, Tl, Pod) a škoda na rybách vyčíslena na 5 800,- Kč.

V loňském roce byl v průběhu celého roku zaznamenáván velice nízký průtok řekou Svitavou, což vedlo MMB k vydání Opatření obecné povahy, kterým byly zakázány všechny povolené odběry povrchové vody. Toto opatření se nesetkalo s respektem provozovatelů MVE, proto byl ve dnech 7. - 10. 9. 2018 Výborem PS nařízen důkladný monitoring provozu všech MVE. Výsledkem bylo podání podnětu vodoprávnímu úřadu na nedodržování manipulačního řádu u MVE při ulici Valchařská, nicméně „problematická“ manipulace byla zjištěna v průběhu celého roku i na ostatních MVE (Bílovice n. S., Obřany, Husovice). Nevhodná manipulace byla dle svého charakteru řešena domluvou s provozovateli (Bílovice n. S., Husovice), nebo podáním podnětu k šetření (Obřany).

V souvislosti s provozem MVE při nízkých průtocích bude i v příštím roce prováděn členy RS cílený monitoring na dodržování manipulačních řádů MVE, zejména s ohledem na dodržování zůstatkových průtoků a vyžadován průtok přes celou přelivovou hranu jezů. V této souvislosti se obracíme na členy spolku s žádostí, aby pokud zjistí na kterémkoliv jezu na revíru stav, že voda neteče přes hranu, ihned kontaktovali hospodáře spolku nebo Ing. Krejčího a událost jim nahlásili.

V průběhu roku 2017 a 2018 probíhala ve spolku i práce s mládeží. Tuto oblast měl na starosti pan Richard Sigmund ve spolupráci s paní Soňou Grünwaldovou, Martinem Rojkou a Pavlem Valíkem. Činnost kroužku se v zimních měsících zaměřila na teoretickou přípravu, výuku rybářských předpisů a zvládnutí základních dovedností. Děti byly rozděleny do dvou skupin, mladší a starší. S příchodem jary a teplejšího počasí přenesly kroužky svoji činnost na břehy našeho revíru a získávaly praktické znalosti z lovu ryb. Vše směřovalo k zakončení činnosti kroužku, kterým je již tradičně závod v lovu ryb. Ten se uskutečnil v sobotu 26. 5. 2018 v Obřanech. Sobotní počasí nám přálo a tak jsme si užili pěkné téměř letní dopoledne. S aktivitou ryb to bylo tento rok o poznání lepší, než tomu bylo loni. Lov na řece je v mnohém složitější, ale i tak se nám podařilo nalovit větší množství ryb. K lovu se používali jak biče z vybavení našeho spolku, tak vlastní vybavení děti. Závěrečné vyhodnocení činnosti kroužku a znalostí a dovedností dětí dělají vedoucí jako kombinaci hodnocení celoroční činnosti dětí v kroužcích, kdy jsou hodnoceny výsledky z testů znalostí v součtu s výsledky závěrečného závodu. Samostatně jsou vyhodnoceni nejlepší jednotlivci v soutěži krátkých kvízů, ze skupiny mladších dětí byla nejlepší Lenka Peřinová, ze skupiny starších dětí byl nejlepší Radim Blažek. V součtu výsledků zvítězila Lenka Peřinová, která získala 113 bodů, na druhém místě se umístil Radim Blažek s 89 body a na třetím místě skončil Tadeáš Lasák s 82 body. Vedoucí připravili pro všechny děti hodnotné ceny. Na závěr byly dětem předány jejich povolenky k rybolovu.

V průběhu letních měsíců se rozhodl vedoucí kroužku pan Sigmund rezignovat na svoji funkci. Při následných jednáních o způsobu řešení této situace se nakonec dohodlo na výboru, že paní Grünwaldová bude kooptována do výboru místo pana Sigmunda, který později rezignoval i na svoje členství ve výboru. V návaznosti na to předložila nová členka výboru návrh na reorganizaci činnosti kroužku mládeže v tom smyslu, že bude vytvořena jen jedna skupina dětí, která bude mít schůzky každý týden, čímž se získá dvojnásobné množství času na výuku. Současně byl snížen počet vedoucích v kroužku. Podle tohoto konceptu pracuje kroužek nyní. Chtěl bych zde poděkovat panu Richardu Sigmundovi za roky, které strávil prací ve výboru a při výchově rybářské mládeže. Současně bych chtěl poděkovat i panu Pavlu Valíkovi, který jako vedoucí kroužku pracoval desítky let. Za jeho práci mu jménem výboru předám děkovnou plaketu.

Nedílnou součástí činnosti spolku je organizování brigádnické činnosti. Tuto oblast má na starosti pan Petr Havlíček. Již tradičně se zapojujeme do celostátní úklidové akce ve spolupráci s Povodím Moravy, závod Brno a závod Blansko.

Dne 7. 4. 2018 v rámci jarního úklidu břehů našeho revíru Svitava 1 bylo provedeno odstranění odpadu na obou březích od mostu v Obřanech po Ivanovický most u Makra v počtu 25 brigádníků. Další skupina prováděla úklid břehů od mostu v Bílovicích po konečnou tramvaje v Obřanech v počtu 11 brigádníků. Posbíráno a odvezeno do sběrného dvora bylo 25 pytlů s odpadem.

Protože členové projevovali i na podzim zájem o splnění brigádnické povinnosti, byl pro naše členy vyhlášen i další termín brigády se zaměřením na sběru odpadků v blízkosti toku Svitavy v termínu 27. 10. 2018. Úklid byl prováděn v úseku od Obřanského mostu po jez u Hypermarketu Albert na Tkalcovské ulici. Akce se zúčastnilo pouze 5 brigádníků. Posbíráno bylo 8 pytlů s odpadem.

Splnění brigádnické povinnosti si naši členové odpracovali i při organizaci a pořadatelské činnosti pro zajištění závodu „Lov kapra o ceny“, „Svitavský pohár“ a úklid venkovních prostor naší klubovny na ulici Soběšická. V rámci této akce se angažovalo aktivním způsobem 35 našich členů. Brigádnickou povinnost v roce 2018 splnilo 76 našich členů.

Důležitou oblastí je provádění kontrol na revíru členy rybářské stráže. Činnost organizuje pan Zbyněk Haken. V loňském roce skupina čtyř členů RS, která opravdu aktivně kontroluje na našem revíru, provedla 72 kontrol, zkontrolovala přitom 1200 rybářů, zjistila několik více či méně závažných přestupků, zadržela několik povolenek, zjistila a k přestupkovému řízení předala 18 pytláků, tedy lovících bez jakéhokoliv dokladu. Kromě výkonu rybářského práva na revíru se členové RS také zapojili do monitorování dodržování manipulačních řádů provozovateli MVE v době velmi nízkých letních průtoků. I v práci RS, respektive v jejím personálním obsazení dochází ke generační obměně. Výbor na svém zasedání rozhodl, že ocení dlouholetou činnost pro RS a spolek pana Petra Pelikána a pana Lubomíra Stodůlky. Oba dva v tomto roce ukončí výkon funkce RS.

V průběhu roku výbor, konkrétně jeho člen Karel Kalivoda, organizoval a zajišťoval ve spolupráci s hospodářem spolku panem Kratochvilem provádění zkoušek pro žadatele o první rybářský lístek. Těmito zkouškami prošlo v loňském roce několik desítek adeptů. Protože úroveň znalostí zájemců o rybářský lístek je velmi rozdílná, musí naši zkušební komisaři občas některé adepty s naprosto nevyhovujícími znalostmi poslat domů bez osvědčení o složení zkoušky. Dostanou ale šanci složit zkoušku na druhý pokus. Těmito zkouškami projdou i děti z rybářského kroužku.

Protože máme ze zákona v názvu spolek, musíme vykonávat i spolkovou činnost, tedy činnost směřující ke členům. Jednou z nejpříjemnějších činností je zasílání blahopřání našim kolegům, kteří dosáhli životního jubilea. To zajišťuje jednatel spolku pan Petr Janda. Řada členů oceňuje tuto milou pozornost směrem ke starším členům.

Dalšími akcemi, které v našem spolku probíhaly, byla pravidelná setkání muškařů, kteří se v zimních měsících, v době, kdy není ta pravá muškařská sezóna, scházeli v naší klubovně a vázali mušky, vyměňovali materiály a hlavně svoje zkušenosti. Vítáme hlavně zájemce z řad juniorů, kteří doplňují řady muškařů a získávají znalosti a dovednosti potřebné pro lov na umělou mušku a vlastní vázání mušek.

Určitě je potřeba zmínit další akci pro členy našeho spolku i členy spolků v rámci MRS, a to jarní Lov kapra o ceny. Tento závod, jehož zorganizování bylo i úkolem v usnesení, proběhl v sobotu 2. června 2018 na nadjezí v Obřanech. Závodu se zúčastnilo 72 lovících z devíti spolků MRS. Během závodu závodníci ulovili 22 kusů kapra. Stupně vítězů v tomto roce získali jen členové našeho spolku, zvítězil pan Petr Kschwend, na druhém místě byl pan Tomáš Kučera a třetí skončil pan Petr Pivoda.

V sobotu 23. června se konal již 19. závod Svitavského poháru v lovu ryb udicí na plavanou. Na trati v Obřanech porovnalo svoje umění 21 závodníků, kteří ve dvou kolech soutěžili o co největší celkovou délku nalovených ryb. Vítězem se stal pan Petr Kazatel ze spolku Hrušovany nad Jevišovkou, na druhém místě skončil Libor Samlík ze spolku Ivančice a třetí místo obsadil Martin Pavka, člen našeho spolku.

Když jsem zmínil závody, které organizujeme, dovolte mi, abych vás informoval i o výsledcích, kterých dosáhli členové našeho spolku v soutěžích organizovaných na republikové a mezinárodní úrovni. Členové našeho spolku Michal Janoušek, Petr Partyka a Mirko Zavoral soutěží ve III. lize v přívlači. Členové Martin Pavka, Radek Pospíšil a Jiří Hrazdil st. v loňském roce soutěžili ve druhé lize LRU plavaná. Tuto soutěž vloni podruhé během tří let vyhráli a postoupili do první ligy. Na mezinárodní úrovni byl v loňském roce nominován do reprezentačního týmu ČR v LRU plavaná, kategorie MASTERS, Jiří Hrazdil st. Na historicky prvním mistrovství světa této kategorie, které se konalo v červnu v Chorvatsku, získal čtvrté místo v soutěži jednotlivců a společně s kolegy získali bronzové medaile v soutěži družstev. Vedením ČRS a MRS byl za tento výsledek oceněn titulem Nejlepší sportovec ČRS a MRS za rok 2018.

Velký důraz klade výbor i na předávání informací členům. V loňském roce jsme pravidelně aktualizovali internetové stránky spolku, umisťovali jsme na nich všechny důležité informace o připravovaných akcích, zkouškách, závodech, brigádách a připomínali jsme členům jejich povinnosti. Rovněž jsou tam uvedeny i aktuální termíny, kdy si můžete vyřídit povolenky nebo jiné záležitosti v kanceláři spolku. Naleznete tam i veškeré informace o zarybnění našeho revíru mnoho let zpátky a samozřejmě i informace o dosažených úlovcích na našem revíru. Velmi aktivně využíváme i stránku našeho spolku na Facebooku. Zde se objevují aktuální informace z dění ve spolku společně s fotografiemi a videi. Rovněž zde zveřejňujeme připravované akce. Aktuální informace umísťujeme i do vývěsních informačních skříněk a při propagaci brigád využíváme i obecní plakátovací plochu v Obřanech na konečné a v Bílovicích nad Svitavou.

Samozřejmě nemohu pominout výdej povolenek, který váš členy zajímá asi nejvíc. Zde roky využíváme zaběhaný systém, který, pokud není narušen zvenčí nějakou neočekávanou záležitostí, funguje velmi spolehlivě a rychle.

Vydávání povolenek poštou je rovněž zaběhané, počet vydaných povolenek dosahuje pětiny celkového počtu vydaných povolenek, tedy více než 500 kusů. Celý proces zpomaluje nepozornost členů, kteří nepošlou všechny potřebné podklady, nezaplatí správnou částku nebo opomenou uhradit poštovné. Přitom výbor klade velký důraz na maximální zjednodušení celého procesu. Jak jste si všimli, již několik let neplatíte žádné manipulační poplatky. Na stránkách místní organizace jsme umístili kalkulačku plateb, kde stačí jednoduše vybrat věk a další parametry a výše platby vám to spočítá. Prostě, chce to trochu snahy ze strany členů, aby bylo problémů při výdeji co nejméně. S výdejem povolenek souvisí úzce i opačný postup, tedy sběr povolenek a vyplněných sumářů. Zde je situace víceméně setrvalá.

S výdejem povolenek souvisí velmi úzce i zpracování materiálů k výdeji povolenek a jejich rozeslání. Již pět let v této oblasti spolupracujeme s Českou poštou. Přestože to není úplně ideální, je to v současné době asi jediné schůdné řešení, jak nechat vytisknout, zabaliv a vyexpedovat za přijatelnou cenu 2750 dopisů.

Jsem přesvědčen, že výbor v roce 2018 svoje úkoly splnil, zajistil na potřebné úrovni všechny činnosti nezbytné k dobrému fungování organizace, dobře hospodařil, jak budete informování ve zprávě ekonoma a splnil i povinnosti při zarybnění revíru, jak vás bude informovat hospodář spolku.

Dovolte mi, abych poděkoval vám, členům, kteří se v loňském roce zapojili do práce v rámci spolku, abych poděkoval členům výboru, kteří odvedli kus práce a abych vám všem popřál do letošního roku hodně zdraví, pohody a úspěchů a to nejen rybářských.

Petrův zdar.

Ing. Jiří Hrazdil
předseda výboru PS