MRS PS Brno 3, o.s.

Zpráva o činnosti výboru a spolku v roce 2017

Vážené kolegyně rybářky, vážení kolegové rybáři,

vítám vás na náhradní členské schůzi a jsem rád, že jsme se tu zase po roce sešli v hojném počtu a dovolte mi, abych vás podrobně seznámil s činností výboru za uplynulý rok.

V uplynulém roce se výbor řídil plánem práce a Usnesením z minulé členské schůze. V usnesení výroční schůze uložila tři úkoly, dva výboru a jeden členům spolku.

Prvním úkolem bylo tradičně uspořádat závod Lov kapra o ceny v měsíci květnu na našem revíru Svitava 1. Současně bylo výboru uloženo zajistit i mimořádné zarybnění před těmito závody. Závody se konaly 20. května 2017. Zúčastnilo se jich 72 závodníků. Ulovilo se 181 kusů kapra, což je rekord v historii těchto závodů. Na vítězství stačilo ulovit 13 kusů. Na prvních pěti místech se umístili:

1.Roman KrátkýPS Brno 113 ks580 cm
2.Štefan MlčúchPS Brno 312 ks541 cm
3.Petr KschwendPS Brno 311 ks509 cm
4.Giorgio VallonePS Brno 311 ks505 cm
5.Antonín MartínekPS Brno 311 ks494 cm

Úkol byl splněn.

Druhým úkolem bylo již tradičně vydat bezplatné povolenky pěti nejstarším členům spolku a pěti členům s nejdelším prokazatelným členstvím ve svazu. I tento úkol výbor splnil a před koncem roku jsme odeslali všem deseti členům dopis. V dopise jim bylo bezplatné udělení povolenky oznámeno a byli seznámeni s postupem, jak si mají bezplatné povolenky vyzvednout. V tomto roce se jednalo o tyto členy organizace:

Bezplatná povolenka za nejvyšší věk:

  • Antonín Gloza
  • Oskar Růžička
  • Miloslav Urbanec
  • Ing. Karel Bajsa
  • Rostislav Opletal

Za nejdelší členství ve svazu:

  • Karel Machovec
  • Miloslav Bozek
  • Bohuslav Drahovzal
  • Ing. Pavel Jakerle
  • Leonhard Doležal

Úkol byl splněn.

Jeden úkol výroční členská schůze uložila i vám. Konkrétně se jednalo o hlášení změn adres pro zasílání pošty během roku. Na začátku roku 2018 se vrátilo poměrně malé množství dopisů, zdá se tedy, že aspoň někteří z vás na nahlášení změny adresy pro zasílání korespondence myslí.

I v uplynulém roce jsme se věnovali přípravě naší rybářské mládeže v rámci kroužků. Výbor na podporu činnosti kroužků věnuje nemalé finanční prostředky.

Dne 13. 5. 2017 byla ukončena činnost ročníku rybářského kroužku 2016/2017. Cílem celého našeho snažení bylo připravit děti na závěrečné závody. Ty jsme letos

Celoroční soutěž krátkých kvízů: David Rovenský – výhra feederový prut

Absolutní vítězové (závody + závěrečný test)

1. místoJakub Hanzal52 bodů
2. místoAmálie Kašparová50 bodů
3. místoKarel Wisz49 bodů

Každý účastník obdržel věcnou cenu a samozřejmě povolenku k lovu ryb a činnost byla pro letošní školní rok ukončena. Kroužek úspěšně absolvovalo 19 mladých rybářů.

Koncem září 2017 byl zahájený další ročník. Zahajovací schůzka se nesla ve znamení praktických ukázek lovu ryb na Svitavě. Zájemců z řad dětí o kroužek je tentokráte nižší, než tomu bylo v předchozích letech. Aktuálně nám dochází pravidelně jen 14 dětí, rozdělených do dvou skupin. Činnost a náplň kroužku zůstává stejná jako v minulých letech. Celá naše práce vyvrcholí jako tradičně závodem mladých rybářů, který plánujeme na květen.

Rád bych touto cestou poděkoval vedoucím kroužku, jmenovitě Richardu Sigmundovi, Martinu Rojkovi, Pavlovi Valíkovi, Soni Grünwaldové a Martinovi Popovi za jejich čas a energii, kterou věnují přípravě a výuce v kroužku. V neposlední řadě i členům spolku, kteří pomáhají s praktickými ukázkami lovu ryb.

Další oblastí činnosti, na kterou se výbor soustředil, bylo organizování a provádění zkoušek pro žadatele o první rybářský lístek. Zkoušky má organizačně na starosti pan Kalivoda. Těmito zkouškami prošlo v loňském roce několik desítek adeptů. Když už jsem zmínil rybářské lístky, rád bych vás informoval o změně zákona 99/2004 Sb., respektive jeho prováděcí vyhlášky 197/2004 Sb., která umožnila od loňského roku vydávat rybářské lístky bez omezení platnosti. Takový rybářský lístek má platnost neomezenou, tedy je v podstatě na doživotí. Cena takového rybářského lístku je 1000 korun. Řada z našich členů již takový rybářský lístek má.

Výbor i v loňském roce pokračoval i v činnosti zaměřené na naše starší členy. Stejně jako v minulých letech, jednatel výboru pan Janda posílal členům organizace přání výboru k významným životním jubileím. Podle ohlasů, které se k nám dostávají, tuto milou pozornost členové velmi kladně hodnotí. A budeme se snažit pokračovat dál v tom nejlepším duchu bývalých spolků, k jejichž tradici se hrdě hlásíme.

Dalšími akcemi, které v našem spolku probíhaly, byla setkání muškařů, kteří se scházeli v naší klubovně a vázali mušky, vyměňovali materiály a hlavně svoje zkušenosti. Rád bych také zmínil již tradiční závody v plavané, které se konaly v červenci v Obřanech. Tento závod je velmi oblíbený mezi vyznavači závodní plavané a setkávají se zde nejlepší závodníci z celé ČR.

Velký důraz klade výbor i na předávání informací členům. V loňském roce jsme pravidelně aktualizovali internetové stránky spolku, umisťovali jsme na nich všechny důležité informace o připravovaných akcích, zkouškách, závodech, brigádách a připomínali jsme členům jejich povinnosti. Rovněž jsou tam uvedeny i aktuální termíny, kdy si můžete vyřídit povolenky nebo jiné záležitosti v kanceláři spolku. Naleznete tam i veškeré informace o zarybnění našeho revíru mnoho let zpátky a samozřejmě i informace o dosažených úlovcích na našem revíru. Kromě těchto stránek jsme rozšířili informační kanály i o stránku na Facebooku. Naši stránku najdete snadno pod označením @RybariBrno. I tam se objevují informace o připravovaných akcích, o uskutečněných akcích, často včetně fotografií a krátkých videí. Aktuální informace umísťujeme i do tří vývěsních informačních skříněk a příležitostně využíváme i obecní plakátovací plochu v Obřanech na konečné a v Bílovicích nad Svitavou.

Další oblastí činnosti je brigádnická činnost. Několik brigádníků se uplatnilo ve funkci rozhodčích na rybářských závodech. Několik členů pomáhalo při úklidu kolem domu na Soběšické a při výměně tabulí označení našeho revíru. Hlavním těžištěm brigádnické činnosti se tedy staly práce při úklidu kolem revíru. V celkovém součtu v roce 2017 odpracovalo brigádu 63 členů našeho spolku. Vzhledem k počtu členů se skutečně jedná o zlomek, na druhou stranu si přiznejme, že žádnou jinou smysluplnou práci pro brigádníky nemáme. Na podzimní termín brigády se nakonec přihlásili jen dva zájemci, a proto byla brigáda zrušena. I v letošním roce se uskuteční brigáda na úklid břehů řeky Svitavy ve spolupráci s Povodím Moravy. Brigáda se uskuteční v sobotu 7. dubna.

V oblasti sledování čistoty vody na revíru Svitava 1 byl loňský rok opět rokem havarijním. Zatímco v roce 2016 se nám podobná pohroma vyhnula, v roce 2017 udeřila naplno nejen na Svitavě, ale i na navazujícím toku Svratky. Havarijní úhyn byl nahlášen 23. 6. 2017. Zasažen byl úsek od soutoku Svitavy se Svratkou po most na ulici Černovická v délce asi 4 kilometry. Související havarijní úhyn byl zaznamenán také na řece Svratce (rybářský revír 461 139 Svratka 3) v úseku od výtoku mlýnského náhonu (rameno Svratky v Modřicích) až po soutok se Svitavou, v délce asi 1,5 kilometru. K úhynu ryb došlo pravděpodobně výtokem splaškových vod z kanalizace do řeky Svitavy při přívalových deštích již asi jeden den před ohlášením havárie. Při místním šetření nebylo možné, zejména z důvodu opožděného nahlášení havarijního úhynu a velkého množství kanalizačních vyústění, prokázat přímý zdroj znečištění. Pravděpodobně se jednalo o znečištění z více zdrojů. Analýzou odebraných vzorků byla sice v jednom případě zjištěna stopová přítomnost látek, které jsou součástí výkalů a sanitární desinfekce, ale kvalita vody v řece Svitavě v době odebrání vzorků nepřekročila hodnoty jakosti povrchových vod, stanovených v nařízení vlády. Celkem bylo na řece Svitavě posbíráno 450 kg uhynulých ryb (Os, Pa, Tl, Po, Br) a škoda na rybách byla vyčíslena na více než 36 000 korun, na řece Svratce pak 850 kilogramů se vzniklou škodou téměř 55 000 korun. K vysokému úhynu ryb v řece Svratce výraznou měrou přispělo i nedodržení zůstatkového průtoku na jezu v Přízřenicích, kdy nedošlo k dostatečnému naředění znečišťujících látek, přitékajících ze Svitavy.

Kromě samotného negativního dopadu otravy na obsádku revíru odhalila havárie další věc. Akční neschopnost výboru. Prostě se ukázalo, že věkový průměr a zdravotní stav členů výboru nedovoluje většině se aktivně a účinně zapojit do práce v terénu při odstraňování havárie. I toto pro nás musí být upozorněním a námětem k zamyšlení.

Velmi důležitou oblastí a z hlediska vás členů asi tou nejžádanější, je vydávání povolenek. V loňském roce se výdej povolenek odehrával podle stejného plánu a scénáře jako v letech předchozích. Zaběhnutý systém sběru sumářů v měsíci lednu a současně výdeje povolenek je za poslední roky doveden k hodně vysoké úrovni a rychlosti odbavení. Přesto se zcela nedaří eliminovat nárazově vznikající fronty.

Možná i z tohoto důvodu volí čím dál tím větší skupina našich členů výdej povolenky poštou. Nyní tento počet dosahuje pětiny vydaných povolenek, tedy více než 500 kusů. Což je pro pana Jandu pořádný kus práce, protože ne všichni členové si přečtou pečlivě pokyny pro vyřízení poštou v dopise, a posílají neúplné podklady, nebo neuhradili správně poplatky. Tím se celý proces ovšem komplikuje a zpomaluje. Protože je potřeba korespondovat s těmi, co neposlali vše, nebo neuhradili správně platby. Na stránkách místní organizace jsme aktualizovali kalkulačku plateb, kde stačí jednoduše vybrat věk a požadovanou povolenku a výši platby vám to spočítá. Prostě, chce to trochu snahy ze strany členů, aby bylo problémů při výdeji co nejméně.

S výdejem povolenek souvisí velmi úzce i zpracování materiálů k výdeji povolenek a jejich rozeslání. Již čtyři roky v této oblasti spolupracujeme s Českou poštou. Ani letos přetížená Česká pošta nezafungovala úplně bezchybně, ale můžeme konstatovat, že drtivá většina členů dostala svůj dopis před koncem roku.

Důležitou oblastí je i práce rybářské stráže. V loňském roce skupina tří členů RS, která opravdu aktivně kontroluje na našem revíru, provedla 68 kontrol, zkontrolovala 1100 rybářů, zjistila řadu přestupků, zadržela 5 povolenek a zjistila a k přestupkovému řízení předala 9 pytláků. Počet pytlačících se zvyšuje. I zde ale není vše tak, jak bych si představoval. Z celkového počtu rybářských stráží spolku pracuje opravdu soustavně jen malá část. V průběhu loňského roku se nám podařilo sehnat nového člena, který složil zkoušky a byl ustanoven do funkce. V tomto roce se nám rýsuje další zájemce. Aktivní práce našich rybářských stráží je zásluhou pana Hakena, který věnuje ostraze revíru mnoho času a úsilí.

V druhé polovině roku 2017 se stala ještě jedna věc, která se dotkne nás všech a o které bych vás chtěl informovat. Pan Jakub Vágner podal na Ministerstvo zemědělství návrh na změnu denní doby lovu na vodách mimopstruhových a to na lov od 4.00 do 24.00 po celý rok. Český rybářský svaz na tento návrh zareagoval protinávrhem, a předložil úpravu denní doby lovu v měsících duben až září od 4.00 do 24.00 a v měsících říjen až březen od 5.00 do 22.00 hodin.

Na MZe proběhlo projednání těchto návrhů, vyjádřily se k tomu všechny zainteresované orgány státní správy a další instituce, a MZe vydalo v únoru novelu vyhlášky 197/2004Sb., kde odsouhlasilo změnu denní doby lovu podle návrhu ČRS. Protože v MRS schvaluje BPVRP sjezd a mezi sjezdy Svazový výbor, projedná Svazový výbor na své schůzi dne 29. 3. 2018 tuto novelu a rozhodne, jak to bude s úpravou denní doby lovu v MRS v tomto roce. Toto rozhodnutí bude tentýž den zveřejněno na webové stránce svazu a předpokládám, že následně i na stránce jednotlivých spolků.

Tolik k činnosti spolku.

Jsem přesvědčen, že výbor v roce 2017 svoje úkoly splnil, zajistil na potřebné úrovni všechny činnosti nezbytné k dobrému fungování organizace, dobře hospodařil, jak budete informování ve zprávě ekonoma a splnil i povinnosti při zarybnění revíru.

Dovolte mi, abych poděkoval vám, členům, kteří se v roce 2017 zapojili do práce v rámci spolku, abych poděkoval členům výboru, kteří odvedli kus práce a abych vám všem popřál do letošního roku hodně zdraví, pohody a úspěchů a to nejen rybářských.

Petrův zdar.

Ing. Jiří Hrazdil
předseda výboru PS