MRS PS Brno 3, o.s.

Zpráva o činnosti výboru místní organizace od minulé výroční schůze a za uplynulé funkční období

Vážené kolegyně rybářky, vážení kolegové rybáři,

vítám vám na jednání výroční členské schůze místní organizace Moravského rybářského svazu a dovolte mi, abych vás seznámil se zprávou o činnosti za uplynulý rok.

Minulá výroční členská schůze schválila Usnesení, které výboru uložilo zajistit vydání bezplatných povolenek pěti členům místní organizace s prokazatelně nejdelší dobou členství a pěti členům organizace, kteří se dožili nejvyššího věku. Výbor tento úkol splnil. Před vánočními svátky obdrželi všichni členové, jichž se to týkalo, dopis od předsedy s oznámením a pokyny, jak dále postupovat. K dnešnímu dni si většina kolegů svoji bezplatnou povolenku již vyzvedla. V tomto roce obdrželi bezplatnou povolenku pánové Ivan Galac, Drahoslav Havlíček, Květoslav Nebojsa, Pavel Halada, Zdeněk Svitavský, Artur Číž, Ing. Robert Švec, Bohumír Nováček, Josef Adam a Ing. Josef Škrášek.

Další úkol pro výbor byl uspořádat rybářské závody Lov kapra o ceny na revíru Svitava 1. Závod se konal v sobotu 9. 5. 2015. Zúčastnilo se jej celkem 57 lovících ze sedmi místních organizací v rámci MRS, a jeden lovící z MO ČRS Mladá Boleslav. Celkem bylo uloveno 44 kusů kapra. Nejdelší ulovený kapr měřil 60 cm a ulovil jej Ladislav Gottkovski z MO Brno 3. Nejvíce kaprů a tím pádem vítězem závodu se stal Štefan Mlčůch z MO Brno 3 s úlovkem 10 kusů. Na druhém místě se umístil Roman Krátký z MO Brno 1 s úlovkem 9 kaprů. Na třetím místě se umístil Petr Crhán z MO Brno 3 s úlovkem tří kaprů.

Třetí úkol uložila výroční členská schůze členům. Jednalo se o včasné hlášení změn adres pro zasílání pošty na konci roku. Můžeme konstatovat, že část členů, kteří změnili v průběhu roku adresu, to nahlásila, ale pořád zůstává dostatečně velká skupina, která na to zapomněla. Přesto se dá říct, že počet vrácených dopisů byl nejnižší v posledních letech.

Důležitou oblastí práce výboru je sledování čistoty vody v našem revíru Svitava 1. Čistotu vody má na starosti Ing. Roman Krejčí. V roce 2015 se opakovala situace havarijního znečištění řeky Svitavy, spojená s úhynem rybí obsádky v úseku od soutoku se Svratkou po most při ulici Kaštanová. Havarijní úhyn byl nahlášen 14. 6. 2015 ve večerních hodinách. K úhynu došlo pravděpodobně při přívalových deštích již cca 1 den před ohlášením havárie výtokem splaškových vod z odlehčovací komory D11 a dalších kanalizačních výtoků. Podezřelá oblast možných zdrojů znečištění byla i mezi mostem (Kaštanová) po most (Černovická) až k firmě Linde Gas. Běžné chování ryb cca 2 dny po úhynu bylo pozorováno až nad firmou Linde Gas. Při místním šetření však nebylo možné, zejména z důvodu opožděného nahlášení havarijního úhynu, prokázat přímý zdroj znečištění. Pravděpodobně se jednalo o znečištění z více zdrojů. Celkové množství uhynulých ryb bylo odhadnuto na 300 kg (Os, Pa, Tl, Po, Br) a škoda na rybách vyčíslena na cca 17 000,- Kč.

Minulý rok byl provázen extrémními hydrologickými podmínkami, spojenými s dlouhým obdobím sucha a nízkými průtoky nejen v řece Svitavě. V tomto období docházelo ke zvýšenému monitoringu zejména v úsecích u MVE. V několika případech bylo zjištěno nedodržení zůstatkových průtoků, ale i díky včasným hlášením kritických stavů od některých členů MO došlo k rychlé nápravě a nedošlo k úhynům rybí obsádky.

V roce 2015 proběhla také oprava jezu v Cacovicích. Stavební práce byly zahájeny v srpnu a spočívaly v odbourání rozrušené části betonu a provedení nové betonové plochy na konstrukci jezu. Dále byly opraveny nábřežní zdi v nadjezí i podjezí a upraveno opevnění svahů. Stavba je v současné době dokončena.

I v uplynulém roce pokračovala dlouholetá práce s mládeží. Vedoucí kroužku Richard Sigmund společně s dalšími vedoucími zajistil vysokou úroveň přípravy budoucích rybářů. Ve školním roce 2014 – 2015 úspěšně absolvovalo 16 mladých rybářů. V průběhu teoretické části výuky v období říjen až březen se děti naučili text BPVRP, poznávání ryb. Další náplní výuky v tomto období byla příprava na jednotlivé způsoby lovu ryb. Teoretický výklad byl doplněný i o instruktážní filmy k jednotlivým rybářským disciplínám, chovu ryb a rybích pásem.

Od jarních měsíců pokračovala praktická výuka střídavě na revírech Svitava 1 a Ivanovický potok. Tyto revíry jsme zvolili z důvodu, aby si děti vyzkoušeli lov na řece i rybníce.

Děti se postupně seznámili s praktickým využitím jednotlivých způsobů k lovu ryb, speciálně pak s plavanou a lovem na feedrový prut. Za zapůjčení revíru Ivanovický potok tímto děkujeme výboru MO Brno 4.

V letošním roce máme v kroužku více zájemců, proto byla výuka rozdělena do dvou skupin na mladší a starší žáky. Toto nastavení se osvědčilo a dětem je určitě příjemné, trávit rybářský kroužek ve stejné věkové skupině.

Hned v první hodině letošního ročníku jsme ve spolupráci se členy naší MO zorganizovali ukázku praktického rybolovu na revíru Svitava 1. Pevně věříme, že zájemců o rybářský kroužek bude v budoucnu přibývat a tento krásný sport potlačí moderní zábavu dětí, jako jsou počítačové hry a televize.

Další oblastí činnosti naší MO je brigádnická činnost, kterou má na starosti Jan Cvrček. V roce 2015 jsme těžiště brigádnické činnosti přesunuli na náš revír. Zde jsme využili jarní akce pořádané Povodím Moravy a zapojili jsme se do čistění břehů Svitavy. Ve spolupráci se závodem v Blansku jsme sestavili jednu skupinu, která uklidila břehy z Bílovic po Farmu. Ve spolupráci se závodem Brno druhá skupina uklidila břehy Svitavy od Farmy až po železniční most u plynárny na Radlase. Povodí Moravy tako jak v předchozích letech zajistilo rukavice a pytle na sběr odpadků a závěrečný svoz plných pytlů nákladním autem a likvidaci nebo uložení odpadu. Na podzim jsme zopakovali úklid brněnského úseku. Mimo tyto brigády proběhly menší akce na Soběšické, kde se zajišťoval hlavně úklid a stěhování v souvislosti se stavebními úpravami, které probíhaly ve sklepě budovy. V loňském roce odpracovalo brigády celkem 61 členů. Dva členy odměnil výbor za jejich práci bezplatnými povolenkami. V letošním roce se opět bude opakovat jarní úklid na revíru, brigáda se uskuteční v sobotu 9. dubna.

V zimním období, kdy nelze lovit na pstruhových vodách, tedy od prosince do začátku dubna, probíhala v klubovně organizace pravidelná setkání muškařů, kteří si vyměňovali zkušenosti a materiály na vázání umělých mušek, a samozřejmě i vázali mušky, aby byli připraveni na novou sezónu. Tato setkání jsou velmi oblíbená.

V měsíci červnu se na revíru konal velmi oblíbený závod v lovu ryb udicí na plavanou. Počasí nám již tradičně přálo a tak se ulovilo více než 2000 kusů ryb, převážně podouství, plotic, jesenů a cejnů.

V uplynulém roce jsme také pravidelně, zejména v první polovině roku, kdy je zájem největší, prováděli zkoušky zájemců o získání prvního rybářského lístku. Tuto činnost má na starosti pan Karel Kalivoda. Dlouhodobě se projevuje trend, že naprostá většina zájemců, která u nás zkoušku absolvuje, se stane i členem MO. Máme tím alespoň malou jistotu, že minimálně tito noví členové znají rybářské předpisy a poznají základní druhy ryb. Zkoušku organizujeme tak, že na úvod krátce shrneme nejdůležitější fakta a hlavní povinnosti, které legislativa rybářům ukládá. Poté následuje písemný test a jako poslední část zkoušky poznávání vybraných druhů ryb, ze kterých se všechny vyskytují ve Svitavě. V této činnosti budeme určitě pokračovat, protože to je nejlepší cesta ke zkvalitnění znalostí členů organizace. V loňském roce Ministerstvo zemědělství upravilo rozsah zkoušek a stanovila pravidla evidence výsledků i způsob hodnocení. Toto omezení rozsahu zkoušek se nám moc nelíbí, ale závazná pravidla musíme dodržovat.

Největší objem práce v rámci organizace je samozřejmě výdej povolenek, sběr sumářů a vše s tím související. Ve výdeji povolenek jsme pokračovali v lety ověřeném systému. Situace je v této oblasti dá se říci ustálená, bez zásadních výkyvů. Dál se najdou i dlouholetí členové, kteří neodevzdají řádně vyplněný sumář, dál se najdou takoví, co neumí sečíst tři čísla a zaplatí nesmyslnou platbu, dál se najdou takoví, kteří nedokážou přečíst a pochopit pokyny uvedené v dopise a nemají řádně vyplněné žádanky, nemají fotografii na nový průkaz. Tím se samozřejmě komplikuje vydávání povolenek a zdržuje se fronta čekajících. Daleko závažnějších rozměrů ale dosahují stejné prohřešky při vydávání povolenek poštou. Protože tam nelze nic doplatit hned a hotově, tam nelze nic vyřídit ústně a na místě. Je potřeba telefonovat, posílat e-maily, čekat na doplňkové platby, čekat na dopisy se zapomenutými legitimacemi. Prostě místo aby vše proběhlo hladce a rychle, je třeba obsáhle korespondovat a vyřizování se zdržuje. Protože vydávání povolenek poštou je čím dál tím víc oblíbenější, narůstá i objem práce s tím spojený a hlavně čas ztracený potřebou dodatečně něco ujasňovat. Proto jsme rozhodli, že žádosti o povolenky, které jsou v pořádku, jsou vyřizovány ihned a žádosti, ve kterých něco schází, nebo je špatně uhrazeno, jsou odloženy a vyřízeny později. Na výdeji povolenek se do budoucna nic podstatného měnit nebude. Zrychlit a zjednodušit již není co.

V průběhu roku jsme také aktualizovali obsah internetových stránek organizace. Dá se bez nadsázky říct, že se z nich stal významný informační prvek směrem k našim členům, protože s rozšířením internetu jsou veškeré zveřejněné informace okamžitě přístupné všem. Dále kromě internetu udržujeme i vývěsní skříňku v Husovicích, v ulici Olší a před klubovnou, kde zveřejňujeme nejdůležitější informace týkající se provozu organizace během roku.

Významnou událostí minulého roku byl VIII. sjezd Moravského rybářského svazu, který se poprvé uskutečnil za účasti statutárního zástupce místní organizace a hospodáře. Od této změny se očekávalo zjednodušení a zrychlení jednání sjezdu. Sjezd schválil nové Bližší podmínky výkonu rybářského práva, zvolil svazovou Radu, svazovou Kárnou komisi a Kárný senát. Změna Občanského zákoníku vedla k tomu, že jsme podruhé během ne dlouhé doby museli změnit název svazu. Moravský rybářský svaz již není občanské sdružení, ale je nyní zapsaným spolkem, což se označuje zkratkou z. p. a místní organizace svazu se přejmenují na pobočné spolky, se zkratkou p. s. Někteří z vás si této změny možná již všimli, na úrovni místních organizací změny proběhnou v nejbližších dnech.

V souvislosti se změnou Bližších podmínek výkonu rybářského práva chci upozornit na významné změny v popisu revíru Svitava 1. Bližší informace vám sdělí hospodář.

Jsem přesvědčen, že výbor v roce 2015 svoje úkoly splnil, zajistil na potřebné úrovni všechny činnosti nezbytné k dobrému fungování organizace, dobře hospodařil, jak budete informování ve zprávě ekonoma a splnil i povinnosti při zarybnění revíru.

Dovolte, abych poděkoval vám, členům, kteří se v loňském roce zapojili do práce v rámci místní organizace, abych poděkoval členům výboru, kteří odvedli kus práce a abych vám všem popřál do letošního roku hodně zdraví, pohody a úspěchů a to nejen rybářských.

Petrův zdar.

Ing. Jiří Hrazdil
předseda výboru MO