MRS PS Brno 3, o.s.

Zpráva o činnosti výboru místní organizace od minulé výroční schůze a za uplynulé funkční období

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych vás přivítal na výroční členské schůzi naší místní organizace a seznámil vás se zprávou o činnosti za uplynulý rok.

Jako první zhodnotím, jak výbor splnil Usnesení minulé schůze. V Usnesení byly celkem tři úkoly, dva byly pro výbor MO a jeden byl uložen členům. Usnesení ukládalo členům, kteří změnili během roku adresu, aby tuto změnu nahlásili včas výboru, aby bylo možné adresy změnit a rozeslat dopisy s doklady na konci roku na správné adresy. Potěšující je, že na jedné straně se počet členů, kteří změnu nahlásili, zvýšil. Na druhé straně se pořád našlo hodně těch, kteří se na to vykašlali. Podle počtu vrácených zásilek se zprávou – adresát se odstěhoval, popřípadě adresát na uvedené adrese neznámý, se dá říct, že zhruba dvě procenta našich členů svoji povinnost nesplnila.

Výboru byly uloženy dva úkoly. První úkol byl uspořádat závody Lov kapra o ceny. Úkol byl splněn, více o akci řeknu v hodnocení činnosti výboru. Druhý úkol byl již tradiční vydání bezplatných povolenek členům, kteří jsou nejdéle členy svazu a členům, kteří jsou nejstarší. Úkol byl splněn, v roce 2015 obdrželi bezplatné povolenky naši kolegové:

V uplynulém roce měla brigádnická činnost své těžiště v úklidu kolem našeho revíru. První brigáda v roce se konala v úzké spolupráci s Povodím Moravy. Tato akce měla téměř masový charakter, netýkala se jen Svitavy, ale všech tekoucích vod a nádrží, které má ve správě Povodí Moravy. Určitě stojí za to připomenout, co bylo impulzem k tomu, že se Povodí pustilo do tak velké akce, ve spolupráci s rybáři a dalšími organizacemi. Výchozím impulzem byla aktivita několika rybářů, kteří se rozhodli, že se nebudou jen dívat na nepořádek na březích nádrže Novomlýnská – Dyje 5 a ve spolupráci se starosty okolních obcí, na jejichž katastru se nádrž nachází, a uspořádali prostřednictvím rybářského serveru MRK brigádu. Není důležité, kolik se sešlo „brigádníků“, ale výsledek práce. Pytle na odpadky zajistily obce, odvoz odpadků na shromaždiště zajišťovali přímo brigádníci svými auty. Výsledek – očistěné kilometry břehu nádrže a na hromadě téměř 300 pytlů s odpadky. Této akce se zúčastnili i dva členové naší MO. To bylo v roce 2013 v listopadu a prosinci. Když potom Povodí přišlo na jaře 2014 s touto akcí na všech řekách, věděli jsme, odkud vítr vane. Povodí Moravy zajistilo na úklid jak pytle na odpadky, tak rukavice pro brigádníky a zajistilo i nákladní auta na odvoz odpadků. Což je velmi důležité, protože v Brně není vůbec snadné udat v sobotu v poledne hromadu pytlů naplněných nejrůznějším odpadem. Do první brigády se zapojilo celkem 18 brigádníků a vysbírali velkou část břehů Svitava od Farmy po železniční most na ulici Pastrnkova. Skupiny po 4 brigádnících uklízely svůj svěřený úsek, organizátoři sváželi odpadky na sběrné místo v Obřanech. Výsledek – plný náklaďák odpadků a čisto na březích Svitavy. Další brigády se konaly až v říjnu a listopadu. Ty už nebyly rozsahem tak velké a také byly bez podpory Povodí Moravy. Řada členů si splnila svoji povinnost při organizování akcí MO, například závodů. V letošním roce se úklid Svitavy ve spolupráci s Povodím uskuteční opět, v sobotu 4. dubna, a tentokrát zahrneme i úsek v Bílovicích.

Velmi důležitou prací, která se týká revíru, byla práce na údržbě jezu v Obřanech. Díky zapojení místních rybářů se podařilo to nejdůležitější, navázat spolupráci, byť zprostředkovaně, s majiteli jezu. Tím pádem bylo možné domluvit snížení hladiny v nadjezí náhonem, i když bylo nejprve nutné odklidit obrovské množství naplavenin zachycené na stavidle. Poté se ale hladina v nadjezí rychle snížila a nám se podařilo vyčistit, opravit a zvednout všechna pole náplatků na jezu. Jaký vliv má pokles hladiny v nadjezí o 80 cm, který se projeví až nahoře u Pilníkárny, není třeba místním vysvětlovat. Nadjezí v Obřanech je jeden z nejhezčích úseků řeky. Proto je pro nás udržení jezu ve funkčním stavu důležité.

Dlouhodobě věnuje výbor pozornost i výchově rybářského dorostu. Ve školním roce 2013 – 2014 úspěšně absolvovalo 12 mladých rybářů. V průběhu teoretické části výuky v období od října do března se děti seznamovaly s textem rybářských předpisů a naučily se poznávat jednotlivé druhy ryb žijících v našich vodách. Další náplní výuky byla praktická příprava na jednotlivé způsoby lovu ryb. Teoretický výklad byl doplněn i o instruktážní filmy k jednotlivým rybářským disciplínám, chovu ryb a životnímu prostředí ryb a vodních živočichů. K výuce vedoucí používali nově přepracované podkladové materiály a několik nově pořízených DVD s rybářskou tématikou.

Od jarních měsíců pokračovala praktická výuka opět na revíru MO Brno 4 Ivanovický potok. Tento revír zvolili vedoucí kroužku, protože se jedná o revír bohatě zarybněný bílou rybou, a lov je tam pro děti snazší a zábavnější vzhledem k většímu poštu úlovků. Děti se postupně seznámily s praktickým využitím jednotlivých způsobů lovu ryb, s důrazem na plavanou a feeder. V praktické výuce bychom rádi pokračovali na stejném revíru i v průběhu letošního roku.

V ročníku 2014 -2015, který začal v září, máme více zájemců, proto byla výuka rozdělena do skupiny mladších a starších žáků. Toto rozdělení se osvědčilo a pro děti je příjemnější učit se ve stejné věkové skupině.

Pevně věříme, že zájemců o rybářský kroužek bude v budoucnu přibývat a náš krásný koníček získá převahu nad moderními způsoby zábavy dětí u počítače a televize.

Relativně málo práce jsme měli v loňském roce na úseku čistoty vody. Nedošlo k žádnému havarijnímu znečištění na hlavním toku Svitavy spojenému s úhynem ryb. Nicméně se, jako každoročně, projevovalo znečištění v potoce Melatín v Bílovicích nad Svitavou. Jednalo se o technickou závadu u odlehčovací komory na jednotné kanalizaci na ulici Husova. Výtok splaškových vod byl zjištěn naší rybářskou stráží. Ve spolupráci s místostarostou Bílovic a firmou V. A. S., a. s. Brno venkov byla havárie vyřešena.

V roce 2014 pokračovala druhá etapa opravy jezu MVE v Bílovicích nad Svitavou. Opravovala se druhá polovina jezu a vývařiště. Stavby byla dokončena a jez je nyní plně vyhrazen.

V měsíci květnu zorganizoval výbor, jak mu uložila výroční členská schůze, závod Lov kapra o ceny. Po nízkých počtech účastníků v předchozích letech jsme se rozhodli dát větší důraz na propagaci akce nejen mezi členy naší MO, ale také mezi ostatními brněnskými rybáři. Letáčky oznamující konání závodu jsme rozeslali do organizací a rozmístili v obchodech s rybářskými potřebami. Závod se uskutečnil v sobotu 17. května v nadjezí v Obřanech. Úsek byl před závodem zarybněn kaprem a od zarybnění do závodu hájen. Nevíme, zda to bylo tou propagací, ale zúčastnilo se 80 závodníků, tedy dvojnásobek proti předchozímu roku. Počasí příliš nepřálo, drobný déšť ale nikoho neodradil. Vítězem se stal pan Luděk Dobšík z naší organizace.

O měsíc a půl později se uskutečnil další závod, tentokrát v plavané, Svitavský pohár. Jednalo se již o patnáctý závod. Zúčastnilo se jej 29 závodníků a dosáhli velmi pěkných úlovků, hlavní lovenou rybou byla podoustev a jelec tloušť. Uloveno bylo i několik kaprů, ale pravidla závodu přikazují všechny ulovené ryby pustit a tak se všechny ryby vrátily do řeky.

Další akcí, která má již svou tradici, jsou pravidelná setkání muškařů v zimních měsících, na kterých se učí vázat nové vzory umělých mušek a vyměňují si zkušenosti a vázací materiály. I v loňském roce tato setkání probíhala každý měsíc až do dubna.

Stejně jako v předchozích letech i v roce 2014 jsme organizovali zkoušky zájemců o získání prvního rybářského lístku. V jarních a letních měsících probíhaly zkoušky téměř každý měsíc. V ostatních měsících podle zájmu. Organizací zkoušek byl výborem pověřen pan Karel Kalivoda. Během roku zkoušky absolvovalo několik desítek zájemců, někteří tedy až na druhý pokus, protože prokázané znalosti napoprvé nestačily na získání Osvědčení. Potěšitelné je, že velká většina absolventů se stala členy naší MO.

V průběhu roku výbor pravidelně obměňuje a aktualizuje obsah internetových stránek organizace. Všechny akce, které výbor připravuje, jsou na stránce včas prezentovány. Tedy nejen zkoušky, závody, brigády, ale i důležité povinnosti, například uhrazení členského příspěvku a podobně. Pravidelně také umisťujeme informace do vývěsních informačních skříněk.

Důležitou činností výboru je také zajištění výdeje povolenek a rovněž shromáždění sumářů. V této činnosti se držíme již roky zaběhaného systému, který je ověřen praxí. Změnu jsme v loňském roce provedli v rozesílání dopisů s informacemi na konci roku. Jednak to bylo trochu zapříčiněno zdravotními problémy jednoho z klíčových funkcionářů, který se na přípravě rozesílání podílel, jednak i snahou zjednodušit a zautomatizovat tuto pracnou a časově náročnou činnost. V loňském roce jsme poprvé svěřili částečný tisk, zkompletování, zabalení a odeslání dopisů členům divizi Poštovní služby České pošty. Ukázalo se, že tato spolupráce je výhodná. Výsledky rozeslání byly naprosto srovnatelné s tím, když jsme celou práci organizovali po částech v MO. Pro tento rok se díky plánování podaří tuto činnost ještě více zefektivnit a tak jedinou překážkou toho, aby všichni členi dostali domů včas svůj dopis, bude nesprávná adresa v databázi MO. A to mohou ovlivnit jen členi.

V průběhu roku 2014 jsme se také zabývali činností rybářské stráže na revíru. Od vydání nového zákona uplynulo deset let, od přezkoušení rybářských stráží je to také deset let, a to se začalo projevovat. Výsledky jsou na jednu stranu potěšující, protože naše RS zjistila, zadokumentovala a úřadům k vyřešení předala velké množství hlášení o přestupku, na druhou stranu jsou výsledky alarmující. Prudce narostl počet zjištěných pytláků na revíru, tedy lovících bez rybářského lístku a povolenky. Jejich počet se proti předchozímu roku zvýšil o stovky procent. Dokonce se podařilo jednoho lovícího přistihnout bez povolenky a o něco později sice již s povolenkou, ale při přestupku proti zákonu, takže kromě přestupku pytláctví byl řešen i za porušení zákona jako rybář. V souvislosti s kontrolní činností na revíru jsme se zabývali i zapojením jednotlivých RS do kontrolní činnosti. Svolali jsme dvě schůzky RS, kde jsme si probrali, co očekáváme od RS v průběhu roku. Výsledkem je, že ať už vlivem zdravotních komplikací, pracovního zaneprázdnění, změny bydliště či dalších nespecifikovaných důvodů dojde ke snížení počtu rybářských stráží. Nedojde ale k omezení kontrolní činnosti na revíru. Pravdou totiž je, že minimálně 90 % kontrol zajišťují tři členové RS. Do budoucna máme v plánu doplnit skupinu RS o několik členů. Ale bude se jednat o dlouhodobý proces, abychom si byli jisti, že noví členové budou platnou posilou, budou řádně proškoleni a budou předem vědět, co se od nich očekává.

Jsem přesvědčen, že výbor úkoly, které před ním v roce 2014 stály, splnil. Výsledky hospodaření na revíru, jak vám je přednese hospodář MO, i výsledky ekonomické, jak se dozvíte ze zprávy ekonoma MO, mě k tomu to tvrzení myslím plně opravňují.

Děkuji všem členům organizace, kteří se v roce 2014 do činnosti zapojili jakýmkoliv způsobem, děkuji i členům výboru a přeji nám všem, abychom si stejně dobře vedli i v roce letošním.

Petrův zdar.

Ing. Jiří Hrazdil
předseda výboru MO