MRS PS Brno 3, o.s.

Zpráva o činnosti výboru místní organizace od minulé výroční schůze a za uplynulé funkční období

Vážené kolegyně rybářky, vážení kolegové rybáři,

vítám vám na jednání výroční členské schůze místní organizace Moravského rybářského svazu a dovolte mi, abych vás seznámil se zprávou o činnosti za uplynulý rok.

Minulá výroční členská schůze schválila Usnesení, které výboru uložilo zajistit vydání bezplatných povolenek pěti členům místní organizace s prokazatelně nejdelší dobou členství a pěti členům organizace, kteří se dožili nejvyššího věku. Výbor tento úkol splnil. Před vánočními svátky obdrželi všichni členové, jichž se to týkalo, dopis od předsedy s oznámením a pokyny, jak dále postupovat. K dnešnímu dni si většina kolegů svoji bezplatnou povolenku již vyzvedla. V tomto roce obdrželi bezplatnou povolenku pánové Oldřich Blaha, Adolf Doubek, Josef Doubrava, Jan Dvořák, Josef Hlaváč, Jindřich Kasal, Ludvík Langr, Zdeněk Maštera, Miroslav Smutný a Zdeněk Vítek.

Druhý úkol uložila výroční členská schůze členům. Jednalo se o včasné hlášení změn adres pro zasílání pošty na konci roku. Můžeme konstatovat, že část členů, kteří změnili v průběhu roku adresu, to nahlásila, ale pořád zůstává dostatečně velká skupina, která se domnívá, že umíme číst z hvězd. Protože oč méně věnují pozornosti plnění svých povinností člena vůči organizaci, o to více očekávají pozornosti a práce od organizace. Například opakované zasílání pošty. Tento úkol bude potřeba nechat v platnosti i v dalším období.

Důležitou oblastí práce výboru je sledování čistoty vody v našem revíru Svitava 1. Čistotu vody má na starosti Ing. Roman Krejčí. V průběhu roku 2013 nedošlo k žádnému případu havarijního znečištění na hlavním toku řeky Svitavy spojeným s úhynem rybí obsádky. Kritická situace z roku 2012, kdy došlo k opakovaným havarijním úhynům ryb v úseku od soutoku Svitavy se Svratkou po most při ulici Kaštanová, se již neopakovala a v průběhu roku 2013 došlo k navýšení zarybnění tohoto úseku. Celkem bylo vysazeno 18 500 ks ostroretky stěhovavé (převážně dvouleté), 5 000 ks jelce tlouště a 5 000 ks jelce jesena v hodnotě přesahující 140 tis. Kč. Převážná část finančních prostředků byla čerpána z Havarijního fondu MRS, o. s., formou poskytnuté dotace.

V roce 2013 začala plánovaná oprava jezu a MVE v Bílovicích nad Svitavou s předpokládaným ukončením stavebních prací koncem roku 2014. Během tohoto období bude v úseku od vtoku náhonu od MVE po jez zabezpečen pouze sanační průtok v cca 1m3.s-1. V roce 2013 byla v tomto úseku nejhorší situace v době cca 14dní na přelomu července a srpna při extrémně vysokých teplotách, která se naštěstí obešla bez vážných následků. Od plánovaného slovení rybí obsádky bylo upuštěno z důvodu absence migrační bariéry pro ryby níže po toku. V průběhu kritického období byl však úsek monitorován několikrát denně a po dohodě s obsluhou MVE byl sanační průtok regulován dle aktuální situace.

Dlouholetou tradici má v naší organizaci i péče o rybářskou mládež. Kroužek mládeže vede Richard Sigmund, Martin Rojka, Soňa Grünwaldová a Pavel Valík. Ve školním roce 2012 – 2013 úspěšně absolvovalo 16 mladých rybářů. V průběhu teoretické části výuky v období říjen až březen se děti naučili text BPVRP, poznávání ryb. Další náplní výuky v tomto období byla příprava na jednotlivé způsoby lovu ryb. Teoretický výklad byl doplněný i o instruktážní filmy k jednotlivým rybářským disciplínám, chovu ryb a rybích pásem. Ke studiu vedoucí používají nově přepracované podkladové materiály a několik nově pořízených DVD s rybářskou tématikou.

Od jarních měsíců pokračovala praktická výuka na revíru MO Brno 4 Ivanovický potok. Tento revír jsme zvolili z toho důvodu, že lov je díky většímu množství bílé ryby pro děti atraktivnější a zábavnější. Děti se postupně seznámili s praktickým využitím jednotlivých způsobů k lovu ryb na řece, speciálně pak s plavanou a lovem na feedrový prut. V praktické výuce bychom rádi pokračovali na stejném revíru. Za zapůjčení revíru tímto děkujeme výboru MO Brno 4.

Nově připravené výukové materiály se osvědčily a jsou používány i v letošním roce. Také další novinky, jako přesun termínu závěrečných zkoušek, nová přihláška s povinným e-mail kontaktem funguje bezvadně a přináší jednoduchou komunikaci s rodiči, především v přípravě na závěrečné zkoušky a také při následném vyřizování potřebných dokladů.

Další oblastí činnosti naší MO je brigádnická činnost, kterou má na starosti Jan Cvrček. Tím, že naše organizace přestala využívat rybochovu, zúžilo se spektrum možných způsobů odpracování brigády na pomoc při přípravě výdeje povolenek a na úklid kolem revíru nebo kolem budovy svazu. V měsíci březnu jsme zorganizovali velkou akci na vyčistění břehů našeho revíru od odpadků, které se tam nahromadily. Brigády se zúčastnilo 18 členů a podařilo se uklidit 11 kilometrů břehů. Posbírané odpadky se průběžně odvážely do svěrných dvorů v městských částech podél toku Svitavy. V místech, kde není příliš velký tlak rybářů ale bohužel i nerybářů, se pořádek projevil po celý rok. V místech, kde je vysoká koncentrace obyvatel bez základních hygienických návyků, kteří nejsou ochotni udělat několik kroků k nejbližšímu odpadkovému koši, popřípadě si svoje obaly od jídla, pití nebo nástrah odnést domů, by se mohlo ovšem uklízet každý týden. To ale není naším cílem ani úkolem. Naším cílem bude během větších akcí uklidit a udržet pořádek na březích revíru. Celkem se do brigádnické činnosti zapojilo 84 členů organizace. V letošním roce chceme zahrnout do úklidu i úsek revíru v Bílovicích a také spodní část revíru k ústí do Svratky. Problém, který se projevil v loňském roce a který musíme zlepšenou organizací odstranit je malá efektivita brigád jednotlivců nebo skupinek dvou až čtyř členů. Výsledek takové brigády rozhodně neodpovídá našim představám. Proto budeme klást důraz na organizaci zásadně větších pracovník skupin. První letošní velká úklidová akce proběhne ve spolupráci s Povodím Moravy v průběhu měsíce března nebo dubna. Informace o termínu bude na stránkách MO.

V měsíci květnu výbor zorganizoval lov kapra o ceny, tentokrát v netradiční lokalitě nad Cacovickým jezem. Akce se zúčastnilo 42 lovících, kteří ulovili 24 kusů kapra, což je poměrně málo, vzhledem k množství času a financí na tuto akci věnovaných. Je otázkou, zda do budoucna tuto akci pořádat, a zda v nezměněné podobě, nebo zásadně změnit způsob organizace. Bohužel jsou dalekou minulostí dny, kdy se zúčastňovalo více než sto rybářů. O budoucnosti této akce očekávám rozpravu v diskuzi. Kromě této akce se uskutečnily v nadjezí v Obřanech dvě kola Svitavského poháru. Potěšitelné je, že přes omezený prostor, který nadjezí nabízí, se zapojuje stále více členů MO a akce mají vysoký standard. Protože není zaměřena výhradně na lov kapra, počítají se úlovky na stovky kusů všech běžně se vyskytujících druhů ryb, zajímavé je, že v podzimním kole se chytali i kapři a nebylo jich zrovna málo.

V zimním období, kdy nelze lovit na pstruhových vodách, tedy od prosince do začátku dubna, probíhala v klubovně organizace pravidelná setkání muškařů, kteří si vyměňovali zkušenosti a materiály na vázání umělých mušek, a samozřejmě i vázali mušky, aby byli připraveni na novou sezónu. Tato setkání jsou velmi oblíbená a naše klubovna nemá dostatečnou kapacitu na to, aby si v ní všichni zájemci mohli rozbalit svůj svěráček a vázat. Přesto se udržuje vysoký zájem a hlavně skupina mladých rybářů je příslibem do budoucna.

V uplynulém roce jsme také pravidelně, zejména v první polovině roku, kdy je zájem největší, prováděli zkoušky zájemců o získání prvního rybářského lístku. Dlouhodobě se projevuje trend, že naprostá většina zájemců, která u nás zkoušku absolvuje, se stane i členem MO. Máme tím alespoň malou jistotu, že minimálně tito noví členové znají rybářské předpisy a poznají základní druhy ryb. Zkoušku organizujeme tak, že na úvod krátce shrneme nejdůležitější fakta a hlavní povinnosti, které legislativa rybářům ukládá. Poté následuje písemný test a jako poslední část zkoušky poznávání 20 vybraných druhů ryb, ze kterých se téměř všechny vyskytují ve Svitavě. V této činnosti budeme určitě pokračovat, protože to je nejlepší cesta ke zkvalitnění znalostí členů organizace.

Největší objem práce v rámci organizace je samozřejmě výdej povolenek, sběr sumářů a vše s tím související. Ve výdeji povolenek jsme pokračovali v lety ověřeném systému. Situace je v této oblasti dá se říci ustálená, bez zásadních výkyvů. Dál se najdou i dlouholetí členové, kteří neodevzdají řádně vyplněný sumář, dál se najdou takoví, co neumí sečíst tři čísla a zaplatí nesmyslnou platbu, dál se najdou takoví, kteří nedokážou přečíst a pochopit pokyny uvedené v dopise a nemají řádně vyplněné žádanky, nemají fotografii na nový průkaz. Tím se samozřejmě komplikuje vydávání povolenek a zdržuje se fronta čekajících. Daleko závažnějších rozměrů ale dosahují stejné prohřešky při vydávání povolenek poštou. Protože tam nelze nic doplatit hned a hotově, tam nelze nic vyřídit ústně a na místě. Je potřeba telefonovat, posílat e-maily, čekat na doplňkové platby, čekat na dopisy se zapomenutými legitimacemi. Prostě místo aby vše proběhlo hladce a rychle, je třeba obsáhle korespondovat a vyřizování se zdržuje. Protože vydávání povolenek poštou je čím dál tím víc oblíbenější, narůstá i objem práce s tím spojený a hlavně čas ztracený potřebou dodatečně něco ujasňovat. Proto jsme rozhodli, že žádosti o povolenky, které jsou v pořádku, jsou vyřizovány ihned a žádosti, ve kterých něco schází, nebo je špatně uhrazeno, jsou odloženy a vyřízeny později. Často až humorné jsou scénky, kdy se snaží dlouholetí členové přesvědčit při odevzdávání sumáře, že se nikdy napsala do sumáře čísla revíru. Přitom formulář sumáře je minimálně 20 let nezměněn. Prostě někteří naši členové číst nebudou a nebudou. Na výdeji povolenek se do budoucna nic podstatného měnit nebude. Zrychlit a zjednodušit již není co. Při rozesílání dopisů na konci roku 2013 jsme ale zjednodušili práci všem, kteří připravovali dopisy. Nebylo totiž třeba vylepovat na všech bezmála 3000 dopisů známky. Vyřídili jsme pro MO zákaznickou kartu České pošty, což nám dovolilo podat všechny dopisy najednou, bez známek a ještě se slevou 3 koruny na jeden dopis. Úspora nákladů byla tedy téměř 9000 korun.

Další částí naší práce je zajištění ostrahy revíru. To je oblast, kde máme dlouhodobě rezervy a v letošním roce musíme přijmout zásadní opatření k tomu, aby se ještě zlepšila kontrola lovících na revíru. Z našich 12 členů rybářské stráže je totiž aktivních jen asi čtvrtina a opravdu pravidelně a důsledně kontrolujících jen šestina. Tento poměr je třeba změnit. Daleko větší pozornost je také potřeba věnovat proškolení rybářské stráže. Přechodem projednávání přestupků proti zákonu o rybářství z krajského úřadu na úřady městských částí, se konkrétně na našem revíru změnilo podstatným způsobem zasílání hlášení o přestupku. Místo jednoho příjemce – Krajského úřadu, máme nyní podle místa, kde byl přestupek spáchán, povinnost zaslat hlášení na jeden ze šesti úřadů městských částí, podle katastrálního území. V poslední době se také objevuje trend, že si rybáři přistižení při přestupku berou na projednání přestupku právníka, což klade zvýšené nároky na přesnou průkaznou dokumentaci přestupku přímo na místě ze strany rybářské stráže. Dnes již nestačí jen fotografie, už vůbec nestačí jen prohlášení RS. Vše je potřeba zadokumentovat a průkazně doložit. Co se týče přestupků zjištěných na našem revíru, jedná se vesměs o ponechání si hájené ryby, ponechání si podmírové ryby, v kombinaci s tím, že rybář nerozezná podoustev od ostroretky, ponechání si většího množství ryb – což je vždy spojeno s vysazením kaprů do revíru. Naštěstí jsme díky charakteru našeho revíru zbaveni lovu po stanovené době. V poslední době se ale zvýšil počet přistižených skutečných pytláků, tedy lovících bez členství ve svazu a bez povolenky. V loňském roce jsme odeslali celkem 15 hlášení o přestupku na úřady a podíleli se na nich tři členové RS.

V průběhu roku jsme také aktualizovali obsah internetových stránek organizace. Dá se bez nadsázky říct, že se z nich stal významný informační prvek směrem k našim členům, protože s rozšířením internetu jsou veškeré zveřejněné informace okamžitě přístupné všem. Dále kromě internetu udržujeme i vývěsní skříňku v Husovicích a před klubovnou, kde zveřejňujeme nejdůležitější informace týkající se provozu organizace během roku.

Velmi důležitou je samozřejmě i činnost spočívající v péči o revír, ale o té vás bude informovat hospodář.

Jsem přesvědčen, že výbor v roce 2013 svoje úkoly splnil, zajistil na potřebné úrovni všechny činnosti nezbytné k dobrému fungování organizace, dobře hospodařil, jak budete informování ve zprávě ekonoma a splnil i povinnosti při zarybnění revíru.

Dovolte, abych poděkoval vám, členům, kteří se v loňském roce zapojili do práce v rámci místní organizace, abych poděkoval členům výboru, kteří odvedli kus práce a abych vám všem popřál do letošního roku hodně zdraví, pohody a úspěchů a to nejen rybářských.

Ing. Jiří Hrazdil
předseda výboru MO