MRS PS Brno 3, o.s.

Zpráva o činnosti výboru místní organizace od minulé výroční schůze a za uplynulé funkční období

Vážené kolegyně rybářky, vážení kolegové rybáři,

jsem rád, že jsme se tu zase po roce sešli v hojném počtu a dovolte mi, abych vás podrobně seznámil s činností výboru za uplynulý rok a současně i celé funkční období, které letos končí.

V uplynulém roce se výbor řídil plánem práce a Usnesením z minulé členské schůze. V usnesení výroční schůze výboru uložila tři úkoly.

Úkoly z minulé schůze

Prvním úkolem bylo požádat Svazový výbor Moravského rybářského svazu, aby jako ocenění dlouholeté aktivní činnosti v organizaci a jejím výboru, udělil Čestné členství v Moravském rybářském svazu panu Milanu Zelinkovi. Výbor zpracoval návrh a předseda výboru tento návrh předložil Svazovému výboru. Ten na svém zasedání návrh schválil a Čestné členství panu Zelinkovi udělil. Úkol byl tedy úspěšně splněn.

Druhým úkolem bylo upravit podmínky při pořádání závodů Lov kapra o ceny tak, aby se jednotlivá závodní místa losovala a po celou dobu závodu platil přísný zákaz vnadění. I tento úkol výbor splnil.

Třetím úkolem bylo již tradičně vydat bezplatné povolenky 5 nejstarším členům MO a 5ti členům s nejdelším prokazatelným členstvím ve svazu. I tento úkol výbor splnil a před koncem roku jsme odeslali všem deseti členům dopis, ve kterém jim byl sdělen postup, jakým si mají bezplatné povolenky vyzvednout. V tomto roce se jednalo o tyto členy organizace: Antonín Slavíček, Stanislav Krčmář, Stanislav Obůrka, František Virgl, Ladislav Burian, Josef Hlaváč, Adolf Doubek, Oldřich Mlýnek, Miloš Antoš a František Svoboda.

Jeden úkol výroční členská schůze uložila i vám členům. Konkrétně se jednalo o hlášení změn adres pro zasílání pošty během roku. Nějaká hlášení změn přišla, ale pokud mohu soudit podle počtu dopisů, které se po Novém roce vrátily s poznámkou, že je adresát neznámý, na uvedené adrese nebydlí, nebo se odstěhoval, máte ještě dost velké rezervy. Přitom si v podstatě komplikujete život sami, protože pokud vás nenajde pošta, musíte si pro podklady přijet osobně.

Rybářský kroužek

V rybářském kroužku naší MO ve školním roce 2011 – 2012 úspěšně absolvovalo 18 mladých rybářů. V průběhu teoretické části výuky v období říjen až březen se děti naučili text BPVRP a poznávání ryb. Další náplní výuky v tomto období byla příprava na jednotlivé způsoby lovu ryb. Teoretický výklad byl doplněný i o instruktážní filmy k jednotlivým rybářským disciplínám, chovu ryb a rybích pásmech.

Od jarních měsíců výuka pokračovala na revíru MO Svitava 1. Děti se postupně seznámili s praktickým využitím jednotlivých způsobů k lovu ryb na řece, speciálně pak s plavanou a lovem na feedrový prut. Mimo kroužek pracovali vedoucí na přípravě nových jednotných výukových materiálů. Mimo texty vycházející z otázek v závěrečném testu se příprava týkala i shromáždění a roztřídění fotografií jednotlivých druhů ryb, které budou mladí rybáři nejčastěji lovit.

Úpravou prošla i přihláška do rybářského kroužku. Povinností je nejen kontakt, ale také e-mailová adresa na rodiče, díky které může vedoucí mnohem operativněji komunikovat s rodiči, zasílat studijní materiály, případně další instrukce během školního roku.

Na základě zkušeností z tohoto školního roku vzešla ještě jedna novinka pro další roky a to přesun závěrečného testu z dubnového na únorový termín. Rodiče tak budou mít mnohem více času zařídit rybářský lístek a další nezbytné věci k vyřízení povolenky.

Zkoušky pro žadatele o první RL

Další oblastí činnosti, na kterou se výbor soustředil, bylo organizování a provádění zkoušek pro žadatele o první rybářský lístek. V zájmu co nejlepších znalostí nových adeptů rybaření jsme věnovali úvodní část krátkému školení o těch ustanoveních zákona, Bližších podmínek rybářského práva a také Stanov MRS, která činí v praxi novým členům, ale bohužel nejen jim, značné potíže. Až po tomto školení sledovala zkouška ze znalosti předpisů a zkouška z poznávání ryb. Pro poznávání jsme připravili sadu 20 fotografií ryb, které jsou věrnější než dosud používané kreslené obrázky. Těmito zkouškami prošlo v loňském roce několik desítek adeptů a pokračujeme v nich i v letošním roce.

Kromě pozornosti novým členům, výbor věnuje pozornost i těm starším. Stejně jako v minulých letech jednatel výboru pan Janda posílal členům organizace přání výboru k významným životním jubileím. Podle ohlasů, které se k nám dostávají, tuto milou pozornost členové velmi kladně hodnotí.

Oblast, kde bylo v loňském roce nečekaně mnoho práce, po letech relativního klidu, byla oblast čistoty voda na revíru. Roman Krejčí, který má tuto oblast na starosti, si rozhodně nemohl stěžovat na nedostatek práce. Bohužel dopady některých havárií znamenaly i citelnou újmu na rybách v revíru.

Rybochovná zařízení

rybník v Ořešíně (0,04 ha)

Po vybudování přečerpávací stanice odpadních vod a zrušení napouštěcího zařízení z hlavního koryta potoka Rakovec se naše jediné rybochovné zařízení již několik let potýká s nedostatkem vody v rybníce. Z důvodu dlouhého období sucha v loňském roce se podařilo rybník napustit pouze na polovinu pravidelného stavu vodní hladiny a díky vyschnutí jediného zdroje napájení došlo postupně k poklesu hladiny až na kritickou mez.

Na naši líhni jsme odchovali sice dostatečné množství kvalitního rozkrmeného plůdku podoustve a parmy, bohužel ale došlo v průběhu letních měsíců k tak kritickému stavu, který byl téměř neslučitelný s životem ryb a dalších vodních organismů. I přes tento stav se podařilo na podzim slovit část obsádky, která přežila, avšak s velmi malými přírůstky a vysokou ekonomickou ztrátou. Vzhledem k tomu, že neutěšený stav s nedostatkem vody se opakuje již několik let a k výraznému zlepšení vodní bilance rybníka již nedojde, rozhodl Výbor MO o ukončení hospodaření na rybochovném zařízení.

Rybářské revíry

Rybářský revír č. 461 134 Svitava 1 (16 km)

V průběhu roku 2012 došlo k několika případům havarijního znečištění na hlavním toku řeky Svitavy spojené s opakovaným úhynem rybí obsádky.

K největšímu úhynu ryb došlo ve večerních hodinách dne 22. 5. 2012 v úseku od soutoku Svitavy se Svratkou po most při ulici Kaštanová. Po prošetření havárie pracovníky VLHZ MMB spolu s pracovníky Povodí Moravy, sp. bylo konstatováno, že pravděpodobná příčina havarijního znečištění byl únik neznámé látky z odlehčovací komory kanalizační stoky při přívalovém dešti. Z důvodu opožděného nahlášení úhynu ryb nebyl prokázán konkrétní zdroj znečištění. Celkem uhynulo 600 kg ryb (Os, Pa, Tl, Je, Pod, Br), škoda na rybách byla vyčíslena na 39 510 Kč. Obdobná situace ve stejném místě se opakovala po dalším přívalovém dešti dne 3. 7. 2012, kdy uhynulo dalších 60 kg ryb. V roce 2012 dosáhla celková škoda na rybách na revíru Svitava 1 částku 43 tis. Kč (43 370 Kč). Ani v jednom případě nebyl, z důvodu opožděného nahlášení úhynu ryb, prokázán konkrétní zdroj znečištění, proto MRS, o. s. MO Brno 3 požádá sekretariát o náhradu škody z havarijního fondu a v roce 2013 dojde k opětovnému zarybnění poškozeného úseku řeky Svitavy.

Z dalších případů vypouštění závadných látek je nutné zmínit zásah HZS dne 8. 8. 2012 při úniku technologické vody z teplárny v úseku železničního mostu při ulici Krokova, kdy došlo k vypuštění rezavě zabarvené vody do toku Svitavy. Tato událost se obešla bez výrazného ovlivnění rybí obsádky.

Potok Melatín (pravostranný přítok Svitavy)

Stejně jako v roce 2011, tak i v loňském roce, bylo několikrát řešeno havarijní znečištění spojené s vypouštěním splaškových vod do toku potoka Melatín. Jednalo se především o spodní úsek od vtoku do řeky Svitavy v Bílovicích nad Svitavou po chaty v zahrádkářské kolonii při ulici Husova.

Dne 4. 5. 2012 v 19:30 byl nahlášen havarijní úhyn ryb na potoce Melatín. Ihned po nahlášení úhynu bylo provedeno místní šetření u vtoku Melatína do Svitavy. Bylo zjištěno, že nehrozí přímé ohrožení toku Svitavy a že úhyn ryb byl pravděpodobně nahlášen s jednodenním zpožděním. Dne 5. 5. 2012 proběhlo místní šetření na celém znečištěném úseku, včetně likvidace uhynulých ryb (celkem 57 ks pstruha potočního, škoda vyčíslena 467 Kč). Uhynulé ryby byly nalezeny v úseku od mostu nad zástavbou RD při ulici Dobrovského – Husova až po zděné, celoročně obyvatelné chaty v zahrádkářské kolonii (úsek cca 300 – 400 m). U zděných chat v zahrádkářské kolonii se nacházelo několik odpadních vyústění (pravděpodobně vyústění přepadů odpadních jímek) a v celém úseku u zděných chat bylo zjištěno prokazatelné vypouštění splaškových vod. Bohužel z důvodu opožděného nahlášení havarijního úhynu nebyl identifikován viník ani přímý zdroj znečištění.

Vzhledem k tomu, že nedošlo k žádné reakci (ani písemné odpovědi) ze strany Obecního úřadu Bílovice nad Svitavou po zaslání písemné výzvy v roce 2011 k nápravě stavu na tomto úseku potoka Melatín, byla celá věc předána ČIŽP.

Ve dnech 28. a 29. 8. 2012 bylo spolu s pracovníkem ČIŽP provedeno místní šetření potencionálních zdrojů znečištění a kontrola způsobu likvidace odpadních vod v přilehlých nemovitostech. Ve dvou případech bylo zjištěno nedovolené vypouštění splaškových vod do toku Melatína a následně byly ve správním řízení uloženy sankce podle přestupkového zákona a stanovena lhůta k nápravě stavu.

Brigádnická činnost

Další oblastí činnosti je brigádnická činnost. Přesně v duchu konstatování na předloňském sjezdu MRS se tato činnost stává zcela okrajovou a s již zmíněným ukončením práce na rybochovu se dále zmenší prostor pro smysluplné brigádničení. V loňském roce se pracovalo na rybníce v Ořešíně, kde jsme v souladu se smlouvou sekali trávu a uklízeli kolem rybníka a také odstraňovali z hladiny okřehek. Několik brigádníků se uplatnilo i ve funkci rozhodčích na rybářských závodech. Pár členů pomáhalo při úklidu kolem domu na Soběšické, při úklidu kolem revíru a také při přípravě podkladů pro rozeslání dopisů na konci roku. V celkovém součtu v roce 2012 odpracovalo brigádu 68 členů naší MO. Vzhledem k počtu členů se skutečně jedná o zlomek.

Výdej povolenek

Velmi důležitou oblastí a z hlediska vás členů asi tou nejžádanější, je vydávání povolenek. V loňském roce se výdej povolenek odehrával podle stejného plánu a scénáře jako v letech předchozích a řečeno divadelní terminologií, i ve stejném obsazení. Zaběhnutý systém sběru sumářů v měsíci lednu a současně výdeje povolenek je za poslední roky doveden k hodně vysoké úrovni a rychlosti odbavení.

Bohužel se každoročně opakují situace, které nelze ani úplně předvídat, a hlavně, nelze jim předcházet, a to jsou fronty na začátcích výdejní doby. Na jednu stranu je pochopitelné, že rybáři chtějí strávit při vyřizování povolenky co nejméně času, zvlášť pokud je venku mrazivé počasí. Ale naprosto v rozporu s tímto cílem, tedy strávit co nejméně času čekáním, přijdou až půl hodiny před začátkem výdeje. A stojí půl hodiny na mrazu. A samozřejmě vytvoří frontu, do toho se vmísí rybář, který vyřizuje povolenky pro celé široké příbuzenstvo a v tu ránu je před klubovnou fronta jak na pomeranče z Castroranče blahé paměti. A zdá se, je marné vysvětlovat, že naopak, před koncem výdeje, se příchozí odbavují bez čekání, během několika minut.

Možná i z tohoto důvodu volí čím dál tím větší skupina našich členů výdej povolenky poštou. Nyní tento počet dosahuje pětiny vydaných povolenek, tedy asi 500 kusů. Což je pro pana Jandu pořádný kus práce, protože ne všichni členové si přečtou pečlivě pokyny pro vyřízení poštou v dopise, a posílají neúplné podklady, nebo neuhradí správně poplatky. Tím se celý proces ovšem komplikuje a zpomaluje. Protože je potřeba korespondovat s těmi, co neposlali vše, nebo neuhradili správně platby.

Přitom výbor klade velký důraz na maximální zjednodušení celého procesu. Jak jste si všimli, již několik let neplatíte žádné manipulační poplatky. Na stránkách místní organizace jsme umístili kalkulačku plateb, kde stačí jednoduše vybrat věk a další parametry a výše platby vám to spočítá. Prostě, chce to trochu snahy ze strany členů, aby bylo problémů při výdeji co nejméně. S výdejem povolenek souvisí úzce i opačný postup, tedy sběr povolenek a vyplněných sumářů. Zde je situace víceméně setrvalá. Zase se najdou výtečníci, kteří bez uzardění tvrdí, že oni vždycky odevzdávají sumář až v únoru, a nepřesvědčí je ani to, že na povolence, kterou vracejí, je datum vydání 16. leden 2012. Počet těchto nepořádníků je ale podle informací od hospodáře stálý. Kvalita vyplňování se také výrazně nemění.

Jen se projevuje nejednotnost v názorech na způsob zapisování ryb, které hodlá rybář použít jako nástražní ryby pro lov dravců. Nejednotnost a zmatek bohužel často vnášejí i členové rybářské stráže. Vyžadují zapisování ryb, které si rybář donese z vlastního rybníčku, vyžadují zapisování nástražních ryb uvedením slov Nástražní rybka přímo do záznamu o úlovcích, což je špatně. Musíme vycházet z toho, že zákon nezná pojem nástražní ryba. Tento pojem zavádí až bližší podmínky výkonu rybářského práva. Ale způsob zapisování ryb určuje zákon a vyhláška. U každé ulovené a ponechané ryby je lovící povinen zapsat druh, počet ponechaných ryb a hmotnost, popřípadě míru. Takže zápis Nástražní ryby 10 ks je špatně.

Závody

Jak rozhodla výroční členská schůze, výbor uspořádal v květnu závody Lov kapra o ceny. Pravidla byla změněna dle usnesení. Závodu se zúčastnilo 77 členů z pěti místních organizací a překvapivým vítězem se stala slečna Michaela Gotkovská. Celkově bylo uloveno 29 kaprů. K vítězství v závodě stačilo ulovit 4 kapry o celkové délce 181 cm. Na druhém místě se skončil Georgio Valone a na třetím místě Roman Krátký.

Na konci června se uskutečnil závod v lovu ryb udicí na plavanou v nadjezí v Obřanech. Závodů se zúčastnilo 24 lovících, kteří nalovili velké množství ryb. Akce byla úspěšná.

Do sportovní činnosti na reprezentační úrovni se zapojili dva členové naší MO a přispěli k zisku stříbrných a zlatých medailí na mistrovství světa v plavané.

Jak jsem zmínil na začátku své zprávy, končí rokem 2012 čtyřleté funkční období výboru. Za uplynulé čtyři roky jsme ve výboru zlepšovali fungování organizace směrem k vám členům. Posoudit, na kolik se nám to povedlo, to je na vás. Množství a rozmanitost úlovků na našem revíru je myslím dobrým signálem o kvalitní péči, kterou revíru výbor věnoval. Počet členů, který se neustále pomalu, ale jistě blíží třem tisícům, je také informací nasvědčující tomu, že jsou naši členové spokojeni. Tak snad zde mohu konstatovat, že výbor pracoval v uplynulých čtyřech letech dobře a ve prospěch vás členů. A za to mu chci poděkovat.

Děkuji vám za pozornost a přeji vám úspěšný rok 2013.

Ing. Jiří Hrazdil
předseda výboru MO