MRS PS Brno 3, o.s.

Zpráva o činnosti výboru místní organizace od minulé výroční schůze a za uplynulé funkční období

Vážené kolegyně rybářky, vážení kolegové rybáři,

dovolte mi, abych Vás nyní seznámil se zprávou o činnosti výboru a organizace od minulé výroční členské schůze.

Výbor se v uplynulém roce scházel v intervalu tří týdnů a na jednáních výboru řešil akce dané plánem práce výboru a situace vzniklé během událostí kolem nás.

Nejprve se tedy budu zabývat zhodnocením, jak bylo splněno usnesení minulé členské schůze. Výroční schůze uložila výboru, aby vydal bezplatně povolenky pěti nejstarším členům organizace a pěti členům s nejdelším členstvím. Přes drobné organizační potíže spočívající ve špatné komunikaci členů výboru jsme tento úkol splnili. Druhým úkolem z výroční schůze bylo uspořádat závod Lov kapra o ceny, úkol byl splněn, informaci o průběhu vám podám v další části své zprávy. Výroční členská schůze v loňském roce uložila úkol i všem členům, a to včas informovat výbor o změnách adres trvalého pobytu. Řada členů si takovou informaci poskytla, ale pořád je to málo a vrací se nám desítky dopisů s podklady k sumarizaci a k vydání nové povolenky. V tomto bodě bude potřeba i nadále působit na členy, aby si uvědomili důležitost nahlášení změny bydliště včas, tedy v době, kdy se připravuje rozesílání zásilek. Nahlášení změny v druhé polovině prosince je již celkem k ničemu.

V rámci činnosti zaměřené na členy jsme v loňském roce zorganizovali již zmíněné závody Lov kapra o ceny. Po velmi slabé účasti v roce 2010 jsme věnovali daleko větší pozornost propagaci závodu. Zajistili jsme i stánek s občerstvením, krásné poháry a kvalitní ceny pro nejúspěšnější závodníky a z rozpočtu MO zajistili zarybnění závodního úseku Olší. Závodu se zúčastnilo celkem 79 lovících ze šesti místních organizací svazu. V závodě zvítězil pan Martin Stejskal z MO Brno 4. Největší rybu ulovil pan Petr Havlíček z naší MO. Celkem bylo uloveno 30 kaprů. Přestože byla účast téměř dvojnásobná oproti předchozímu ročníku, pořád se domnívám, že tato akce má mnohem větší potenciál a je potřeba dál intenzivně pracovat na tom, aby se stala i společenskou akcí na odpovídající úrovni. Zatím tomu tak bohužel není. Nejvíce mě negativně překvapily dva momenty. Prvním je skutečnost, že celá řada kolegů nepřišla skutečně závodit a porovnat svoje rybářské umění s kolegy, ale přišli si prostě jen ulovit svého kapra na dobře zarybněné a hájené vodě zcela zdarma nebo za symbolické startovné. Takoví v uvozovkách závodníci potom při ulovení a ponechání si kapra ihned odcházeli domů se slovy, mám rybu a zbytek mě nezajímá. Důsledkem takového přístupu byl potom i druhý moment, který se mi hrubě nelíbil. Vyhlašování výsledků. V loňském roce projevila zájem o účast na předávání cen vítězům starostka městské části Maloměřice – Obřany paní inženýrka Klára Liptáková. Takže když došlo na vyhlašování výsledků, nedostavili se ani všichni závodníci, kteří se umístili na prvních třech místech. Vlastní vyhlašování pak probíhalo tak, že počet členů výboru s paní starostkou vysoce přečísloval počet závodníků. No co si budeme povídat, ostuda a trapná záležitost. Proto se domnívám, že pokud má tato tradice závodů pokračovat, a já jsem pro, aby pokračovala, měli bychom této akci vrátit trošku důstojný charakter. Takto to vypadá, že nejde o závodění a vítězství, ale jde především o to si odnést domů kapra. Pokud by to tak mělo skutečně být, nemusíme pořádat závod, stačí jen odhájit úsek s vysazenou rybou.

Jako další akce, která si získala oblibu, výbor zajišťoval konání vázacích večerů muškařů. Na těchto večerních schůzkách, které se konají od prosince do dubna, tedy v měsících, kdy se na pstruhových vodách neloví, se schází řada muškařů z řad členů naší MO, ale navštěvují nás i kolegové mimobrněnští. Vázací večery jsou věnovány jednak vázání mušek, jednak výměně materiálů pro vázání a v neposlední řadě zkušeností s lovem. Během cyklu 15 večerů se tak zdokonalí ve vázání mušek, v přípravě a výrobě vázacích materiálů a nabydou znalosti, které jim umožní lépe se věnovat svému koníčku v jarních a letních měsících.

Další pořádanou akcí byly dva závody Svitavského poháru v plavané. Oba závody se uskutečnily v nadjezí v Obřanech, první v červnu a druhý v říjnu. Obou závodů se zúčastnilo 57 lovících, kteří spolu soutěžili celkem ve 4 kolech závodu po dvou a půl hodinách. Úlovky byly již tradičně vysoké. Letní pohár vyhrál pan Miroslav Kolínek, podzimní pohár vyhrál pan David Burda. Celkovým vítězem poháru za všechny čtyři kola dohromady se stal pan Petr Kazatel.

Další důležitou oblastí činnosti je předávání informací členům organizace. Kromě dopisu, který dostáváte již tradičně kolem vánočních svátků, jsme věnovali velkou pozornost internetovým stránkám naší místní organizace, které získávají s pokračujícím rozvojem informačních technologií na významu. Snažíme se stránky pravidelně aktualizovat, umisťovat tam informace o dění v organizaci a svazu a odpovídat na dotazy členů. Důležitou úlohou stránek je také zajištění přístupu k hlavním dokumentům svazu, tedy ke Stanovám, Jednacímu řádu a statutu hospodaření. Všechny tyto dokumenty jsou přes naše stránky přístupné. V poslední době byly na stránky doplněny i dvě pomůcky pro členy. Jedna se týká návodu pro vyplňování poštovní složenky pro úhradu poplatků za členství a povolenku. Druhá pomůcka se týká výpočtu celkové částky, kterou má člen uhradit. Úplnou novinkou na internetové stránce organizace je možnost ověřit si svoje znalosti ryb pomocí testu. Tuto možnost ocení zvláště zájemci o členství a adepti na zkoušky, kteří si mohou v rámci přípravy ověřit, jak na tom s poznáváním ryb jsou.

Výdej povolenek jako z hlediska členů nejzajímavější část práce výboru se v loňském roce nijak nevymykala vysokému standardu zajišťování této činnosti v posledních letech. Velký počet vydávacích dnů, rozsah vydávacích hodin od rána do večera vytváří podmínky pro plynulý a bezproblémový výdej povolenek. Další zvýšení zájmu zaznamenalo i vydávání povolenek poštou, které pro výbor zajišťuje pan Petr Janda. Vydávání poštou je však kriticky závislé na tom, aby členové posílali k vyřízení kompletní doklady. Pokud cokoliv z potřebných dokumentů schází, je potřeba korespondovat nebo telefonovat, vyžádat si dodatečné zaslání dokladů, popřípadě doplacení chybně provedených plateb, nebo zcela scházejících plateb. Vydávání poštou je na jednu stranu služba pro členy v pravdě komfortní, na druhou stranu je to služby nesmírně náročná na práci a čas. Přesto ji budeme i nadále zajišťovat, protože má velký význam pro členy mimobrněnské, kterých je v naší MO značný počet.

Do oblasti péče o členy patří i ohodnocení práce členů. Výbor se rozhodl za dlouholetou aktivní činnost v místní organizaci i ve výboru navrhnout pana Milana Zelinku na udělení nejvyššího ocenění za práci ve svazu, čestného členství v Moravském rybářském svazu. Toto ocenění se uděluje za opravdu dlouhodobou a přínosnou činnost a podmínkou je, že oceněný člen přestal aktivně vykonávat činnost ve svazu. Výbor předloží tento návrh ke schválení Svazovému výboru Moravského rybářského svazu.

Další oblastí práce výboru je péče o čistotu vod na revíru. Ve výboru má tuto oblast na starosti Roman Krejčí. V uplynulém roce sledoval kvalitu vodu jak na rybochovu, tak v řece Svitavě a jejích přítocích.

Rybník v Ořešíně (0,04 ha):

V průběhu roku 2011 nedošlo k žádnému případu havarijního znečištění vody a nebyl zjištěn žádný úhyn ryb, spojený s náhlou změnou kvality vody v rybníce. Po vybudování přečerpávací stanice odpadních vod a zrušení napouštěcího zařízení z hlavního koryta potoka Rakovec jsou největší problémy s nedostatkem vody v rybníce. Přesto se v roce 2011 po celé vegetační období podařilo udržet hladinu vody v rybníce na plném stavu s nepravidelným kolísáním cca do 40 cm pod hladinu max. nadržení.

Rybářský revír č. 461 134 Svitava 1 (16 km)

Na hlavním toku řeky Svitavy nebylo v průběhu roku 2011 zjištěno závažné znečištění povrchových vod, spojené s úhynem rybí obsádky. Během roku však bylo na sekretariát MRS, o.s. doručeno několik stížností, týkající se kvality vody v potoce Melatín (pravostranný přítok Svitavy), který se do Svitavy vlévá v Bílovicích nad Svitavou.

Po podnětu Dipl. Ing. M. Bartla, CSc. doručeném na MRS, o.s. dne 6.4.2011, bylo dne 18.4.2011 společně s ČIŽP provedeno místní šetření. Podnět se týkal vypouštění splaškových vod z rekreačních chat spojené s údajným úhynem ryb a vodních živočichů v Soběšickém potoce, který je jedním z přítoků potoka Melatín. Místní šetření proběhlo na Soběšickém potoce v chatové oblasti v Soběšicích a v úseku od soutoku Soběšického potoka s potokem Melatín po soutok Melatína se Svitavou v Bílovicích nad Svitavou.

V chatové oblasti v Soběšicích bylo zjištěno, že značná část Soběšického potoka je zatrubněna a je jím napájena řada zahradních „rybníčků“ s chovem ryb. Díky malé vodnatosti potoka byly některé „rybníčky“ bez vody, v napuštěných rybníčcích měla voda silně eutrofní charakter. V tomto úseku je, díky činnosti obyvatel chatové oblasti, zcela vyloučen výskyt volně žijících populací ryb, případné uhynulé ryby mohou pocházet pouze z obsádek vybudovaných „rybníčků“. V době místního šetření nebylo zjištěno fekální znečištění a nebyl zjištěn žádný výskyt živých ani uhynulých ryb v toku Soběšického potoka.

V úseku od soutoku Soběšického potoka po začátek zástavby RD v Bílovicích nad Svitavou nebyly zjištěny žádné známky znečištění, pravděpodobně díky samočisticí schopnosti nezatrubněného přírodního koryta potoka, protékajícího neobydlenou lesní oblastí (úsek cca 2 km). Ani v tomto úseku nebyl zjištěn žádný výskyt ryb.

V úseku, kde potok Melatín protéká zástavbou RD až po soutok se Svitavou, bylo zjištěno silné organické znečištění splaškovými vodami (šedý zákal, zápach, výskyt toaletních papírů, prezervativů atp.). V zástavbě RD protéká potok Melatín kolem budov ve zcela oplocených areálech, které brání přístupu k toku, a není tedy možné jednoznačně určit zdroje znečištění. Před vlastním vtokem potoka Melatín do Svitavy se nachází menší stupeň, který sice nemůže zabránit protiproudé migraci ryb z řeky Svitavy, avšak díky silnému znečištění tohoto úseku je migrace silně omezena až téměř vyloučena.

Po provedeném místním šetření bylo za MRS, o.s. konstatováno, že MRS , o.s. MO Brno 3 potok Melatín k odchovu násad ryb již mnoho let nevyužívá a případné uhynulé ryby s největší pravděpodobností nemohou pocházet z řeky Svitavy, nýbrž z činnosti místních obyvatel.

Z dalších zjištění vypouštění splaškových vod do spodního úseku potoka Melatín je možné uvést např. hlášení RS č. 07110 ze dne 12. 11. 2011, kdy bylo zdokumentováno znečištění na soutoku Melatína se Svitavou. Po projednání na schůzi výboru MRS, o.s. MO 3 byl zaslán dopis, adresovaný Obecnímu úřadu Bílovice nad Svitavou, s žádostí o sjednání nápravy. Do dnešního dne nezaregistrovala MO Brno 3 žádnou reakci ze strany Obecního úřadu Bílovice nad Svitavou. Nicméně při následných kontrolách se již znečištění toku Melatína neobjevilo. V případě, že v roce 2012 nedojde ke zlepšení stavu na spodním úseku potoka Melatín, bude zaslán podnět k prošetření na ČIŽP.

Důležitou činností je péče o naši rybářskou mládež. V roce 2011 ji zajišťoval pan Richard Sigmund a pomáhali mu vedoucí kroužku Pavel Valík, Martin Rojka a Soňa Grünnwaldová.

Jako každoročně pořádala naše MO rybářský kroužek pro mládež. Ve školním roce 2010 – 2011 absolvovalo 29 mladých rybářů, rozdělených do dvou skupin. Podzimní měsíce jsme věnovali výuce rybářské legislativy. Od prosince se potom výuka zaměřovala spíše na praktický rybolov, v podobě přípravy udic na položenou a plavanou. Celý kroužek nás provázela tradiční soutěž v podobě krátkých testů o drobné ceny.

Od jarních měsíců jsme pravidelně docházeli na náš revír Svitava 1, kde si děti osvojovaly teoretické zkušenosti v praktickém rybolovu. Tradiční závěrečné závody jsme uspořádali na revíru Ivanovický potok v Holáskách. Tento revír jsme zvolili, protože pro děti je lov na stojaté vodě plné bílé ryby přece jen snazší a záživnější.

Nejúspěšnější závodnicí se stala Tereza Szábová, která celkově vyhrála jak v testové části, tak i v závěrečném závodě.

Struktura výuky rybářského kroužku prochází v letošním roce testováním několika změn, v podobě jednotných výukových materiálů, jako instruktážní filmy, fotogalerie pro poznávání ryb, testové soubory atd. Pokud se tyto změny osvědčí, začneme je implementovat pro obě skupiny od šk. roku 2012/2013.

Dále připravujeme jednotný formulář pro přihlášky dětí a na jeho základě odlišné rozdělení do skupin, oproti současnému stavu. Podrobné informace budou předány výboru MO ke schválení po vyhodnocení činnosti letošního kroužku mládeže.

Brigádnická činnost v MO se týká čím dál tím menšího počtu členů. V roce 2011 brigádnickou povinnost splnilo pouze 84 členů MO. V průběhu roku se brigádnicky provádělo sekání trávy kolem rybníka v Ořešíně, odstraňování okřehku z hladiny a poté příprava ke slovení. Další část brigádníků splnila povinnost při přípravě podkladů k rozesílání dopisů na konci roku. 21 členů organizace se zapojilo jako rozhodčí při pořádaných závodech. Počet členů, kteří se do brigádnické činnosti zapojují, dlouhodobě klesá. Je tedy otázkou, zda je tato forma zapojení členů do práce organizace již přežitá a neaktuální a je potřeba ji nahradit jinou formou. Toto dilema řešil v loňském roce celý svaz.

Důležitou akcí, která se týkala celého svazu, byl sjezd MRS, který se uskutečnil ve Žďáru nad Sázavou. Hlavním bodem jednání se stala právě otázka změny v brigádnické činnosti, konkrétně nahrazení brigádnické povinnosti poplatkem, který by byl součástí členské známky. Smyslem tohoto návrhu bylo, že se zruší ve Stanovách zakotvená povinnost odpracovat stanovený počet hodin, nebo uhradit MO stanovenou částku, a členský příspěvek se navýší o určitou částku, ve všech organizacích stejnou, která zůstane v účetnictví MO a poslouží k úhradě práce, na kterou si MO najme pracovníky. Tento návrh nakonec neprošel hlasováním sjezdu a tak zůstává v platnosti současný stav. Pouze se sjezd usnesl, že minimální částka finanční náhrady za brigádnickou hodinu se zvyšuje ze 30 na 50 korun, v roce 2013 tedy bude úhrada za neodpracovanou brigádu ve výši 500,-Kč.

Kromě brigád sjezd změnil i některá ustanovení týkající se lovu ryb, ale s těmi vás seznámí hospodář MO.

Dále byla zvolena nová Rada MRS, nová Svazová kontrolní a revizní komise a Kárný senát.

Domnívám se, že výbor svou práci za loňský rok zvládl dobře, zajistil veškeré činnosti týkající se fungování MO, poskytoval členům veškerý potřebný servis při výdeji povolenek i dostatek informací o činnosti.

Dovolte mi tedy, aby členům výboru za jejich práci poděkoval.

Vám členům děkuji za práci, kterou jste pro MO odvedli, přeji vám hodně zdraví a rybářských úspěchů v letošním roce a děkuji za pozornost.

Ing. Jiří Hrazdil
předseda výboru MO