MRS PS Brno 3, o.s.

Zpráva o činnosti výboru místní organizace od minulé výroční schůze a za uplynulé funkční období

Vážené kolegyně rybářky, vážení kolegové rybáři,

dovolte mi, abych vás také přivítal na výroční členské schůzi naší místní organizace a seznámil vás se zprávou o činnosti výboru a činnosti organizace od minulé výroční členské schůze.

Začnu tradičně zhodnocením toho, jak se výboru podařilo naplnit usnesení schválené minulou výroční schůzí. Usnesení obsahovalo čtyři úkoly pro výbor organizace. Prvním úkolem bylo bezplatně vydat povolenku k rybolovu pěti nejstarším členům MO, a pěti členům s prokazatelně nejdelším členstvím v organizaci. Tento úkol byl, přes drobné organizační zmatky splněn. Za minulý rok byli bezplatnou povolenkou odměněni kolegové Karel Fejfar, Miroslav Kellner, Zdeněk Musil, Jiří Naider, Oldřich Blaha, Boris Vágner, František Nezval, Antonín Škrášek, Pavel Kučera a Jindřich Kasal.

Jako druhý úkol výroční schůze uložila zorganizovat na našem revíru rybářské závody. Tento úkol byl rovněž splněn, o detailech vás budu informovat později.

Třetím úkolem bylo uloženo převést přebytek hospodaření do majetku organizace. Jak jste slyšeli ve zprávě ekonoma, úkol byl splněn.

Poslední úkol zavazoval výbor ke sledování čistoty vody ve Svitavě a byl rovněž splněn.

Kroužek mládeže ve školním roce 2009 – 2010 absolvovalo 12 mladých rybářů. V průběhu docházky se děti naučili základy rybářské legislativy, poznávání ryb a teoretickou přípravu jednotlivých způsobů lovu ryb. Teoretický výklad byl doplněný i o instruktážní filmy k jednotlivým rybářským disciplínám, chovu ryb a rybím pásmům.

Od jarních měsíců se potom výuka přesunula na břeh našeho revíru Svitava 1. Děti se postupně seznámili s využitím jednotlivých způsobů k lovu ryb na řece, speciálně pak s plavanou a lovem na feedrový prut.

Závěrečný test a rybářské závody už tradičně několik let ukončují činnost rybářského kroužku. V závěrečném hodnocení nejlépe obstála Karolína Zemanová. Mladým závodníkům byly rozdány poháry a hodnotné ceny, čímž byla činnost rybářského kroužku sezony 2009/10 ukončena.

Další oblastí naší práce je brigádnická činnost. V roce 2010 probíhaly brigády pod vedením pana Jana Cvrčka a Miroslava Kulky na rybníku v Ořešíně. Zde na jaře proběhlo vystokování rybníka pro snadnější slovení ryby při výlovu, dále se pracovalo na úpravě hráze a břehů kolem rybníka. V průběhu roku se odstraňovaly vodní rostliny, které příliš zarůstají prostor určený pro ryby, a z hladiny se odstraňoval okřehek. Mimo práce na rybochovu jsme rovněž zajistili úklid na dvoře objektu Soběšická 83. Kromě toho se někteří členové zúčastnili jako rozhodčí závodů v lovu ryb. Celkově se zúčastnilo brigády v roce 2010 63 členů naší MO a jeden člen z MO Brno 2. Před koncem roku jsme obdrželi dopis od výboru MO Brno 1, ve kterém nám oznámili, že nadále, tedy od roku 2011, nebudou uznávat brigády odpracované u jiné MO. Výbor to projednal a došel k závěru, že tím pádem končí neformální dohoda brněnských organizací o tom, že se budou uznávat brigády odpracované v jiné MO. Je bohužel pravdou, že se často ve skutečnosti nejedná o žádné odpracování, ale pouze o potvrzení vystavené kamarádem z jiné MO.

Činnost na úseku čistoty vody za rok 2010 měl na starosti pan Roman Krejčí. Ani v roce 2010 se na revíru Svitava 1 ani na žádném z odchovných zařízení naštěstí nevyskytl žádný případ havarijního úhynu ani havarijního úniku škodlivých látek spojený s poškozením přirozených biologických funkcí vodního prostředí.

Další oblastí činnosti je činnost související s provozem organizace po stránce organizační, tedy činnost zahrnující výdej povolenek, sběr sumářů a ostatní činnosti, které se vážou přímo k členské základně. Výdej povolenek zajišťovali pánové Petr Chaloupka a Karel Kratochvil za vydatné pomoci ostatních členů výboru. Zahájili jsme výdej povolenek s tiskem na tiskárně a se získáváním dat z databáze členů. Ukázalo se, že tento způsob je rychlý a spolehlivý, povolenky jsou vytištěny kvalitně a nijak to výdej nezdržuje. Připravené záložní pracoviště nebylo potřeba využívat, vše vydávající zvládli na jednom místě.

Jednatel výboru Petr Janda má na starosti výdej povolenek poštou. Není to zcela snadné, protože kromě kontroly odevzdání sumáře musí i kontrolovat úhrady na bankovní účet MO, takže dodržet termín deseti dnů je složité. A v případě, že žadatel nepošle potřebné dokumenty, je potřeba korespondovat, telefonovat, čekat na zaslání chybějících dokladů a tím se výdej zdržuje a komplikuje. Je s podivem, že se ještě pořád nejdou mezi námi tací, kteří nepošlou s žádankou o povolenku Rybářský lístek ani legitimaci. Přitom kontrolu platnosti RL ukládá vydávajícímu zákon a na průkaz je potřeba vylepit členskou známku. S tím, jak tento způsob výdeje získává na oblibě, se zvyšuje potřeba zaslat všechny potřebné doklady a uhradit všechny předepsané poplatky správně. Výbor šel ve snaze maximálně zjednodušit platby tak daleko, že zrušil manipulační poplatek, poplatek za BP a Stanovy, tyto dokumenty dostáváte za peníze MO, ale stejně je problém pro některé členy sečíst správně částku za členství, brigádu a povolenku. A zase je potřeba psát doporučené dopisy, čekat na doplatky a účtovat další zbytečné pohyby na účtu. To všechno nás stojí peníze a hlavně čas. Pozitivním zjištěním u plateb je skutečnost, že se zvyšuje počet členů, kteří využívají platby převodem z účtu.

Jen velmi pomalu se k lepšímu mění vyplňování sumářů a jejich vracení MO. Někteří kolegové ještě pořád nechápou, že sumář a povolenku je potřeba vrátit, i když vůbec nelovili, anebo lovili, a nedosáhli úlovku nebo si žádnou rybu neponechali. Úroveň vyplňování je další věc. Řada našich členů si zřejmě ještě pořád myslí, že nějak zásadně pomohou revírům tím, že si vymýšlí úlovky, které potom, zřejmě pod vlivem vaječného koňaku pod vánočním stromečkem, do docházek zapisují. Takové počínání je bláhové, protože do revíru nepřinese ani jedinou rybu navíc. Nejvíce revíru pomůžete tím, že napíšete pravdu. Dneska již nikdo nebude ani vyhodnocovat nejlepší rybáře vykazující největší počet ponechaných ryb, ani nebude hanět ty, co si ryby neponechávají a loví z pouhé radosti z lovu a maso si jdou koupit do obchodu.

V rámci klubové činnosti výbor i v tomto roce věnoval čestnou povolenku pěti nejstarším členům organizace a pěti členům s nejdelší dobou členství ve spolku, o čemž jsem se zmínil již v části týkající se plnění usnesení. Rovněž pokračujeme v zasílání přání těm členům organizace, kteří se dožili významných životních jubileí.

V rámci akreditace naší MO jsme také zajišťovali zkoušky žadatelů o získání prvního Rybářského lístku. Termíny jsme včas hlásili na Krajský úřad i Ministerstvo zemědělství. Zájemci byli přezkoušeni ze znalostí zákona formou testu a poté ze znalosti rybích druhů poznáváním vybraných ryb. Na závěr zkoušky jim po vyhodnocení bylo vydáno Osvědčení o zkoušce.

Snahou výboru v uplynulém roce bylo poskytnout členům MO co nejlepší služby a informace, co nejméně vám komplikovat život, poskytnout vám dostatek informací a co nejlépe naplňovat poslání rybářského svazu v péči o svěřený revír. Všechny informace o činnosti se objevují na našich internetových stránkách, kde jsou rovněž umístěny i základní právní předpisy týkající se rybářství, jsou tam Stanovy MRS i jeho Jednací řád a samozřejmě i Bližší podmínky výkonu rybářského práva. Abychom zabránili chybám, vznikajícím přepisem, maximální množství dokumentů čerpáme z nových stránek MRS, které obsahují velké množství informací.

V rámci MRS byla v loňském roce uskutečněna rekonstrukce a rozšíření kapacity ubytovacího střediska MRS, které spravuje sro Pálava. Na financování rekonstrukce byly společnosti Pálava zapůjčeny prostředky z investičního fondu MRS a společnost Pálava by měla z provozních výnosů tuto půjčku splatit. Budeme sledovat jak je půjčka splácena a budeme vás informovat. Současně vás tímto informujeme o tom, že je možné si na ubytovacím středisku objednat ubytování v důstojných podmínkách odpovídajících běžnému standardu.

V uplynulém roce výbor rovněž zorganizoval závody v lovu ryb udicí. V tradičním květnovém termínu se uskutečnil již tradiční Lov kapra o ceny. Závodu se zúčastnilo 49 lovících, což byl velký propad i proti předchozímu ročníku. Na účasti kolem 150 účastníků již můžeme pouze nostalgicky vzpomínat. Výsledky byly rovněž proti předchozím letům hodně nízké a na vítězství stačilo 6 kusů kapra. Je na členské základně, zda Lov kapra znovu organizovat a snažit se vrátit této akci rozsah a význam obvyklý před několika lety. V květnu se uskutečnily i závody pro mládež, o jejich pořádání jsem již hovořil při hodnocení práce kroužku. V červenci a říjnu jsme uspořádali závody v lovu ryb v úseku nadjezí v Obřanech. Tyto závody jsou koncipovány trošku odlišně od Lovu kapra o ceny, jsou zaměřeny na plavanou a řídí se, pokud nám to umožní podmínky, pravidly závodní plavané. Závodů se zúčastnilo celkem 50 lovících a téměř dvacet rozhodčích. Letní červencový závod vyhrál Petr Kazatel, podzimní říjnové kolo vyhrál David Burda v kategorii registrovaných, a Radek Pospíšil v kategorii neregistrovaných závodníků. Velké poděkování náleží všem, kteří pomáhali se zorganizováním všech závodů, jmenovitě Richardu Chromému, Martinovi Rojkovi, Dagmar Brázdové a Zbyňkovi Hakenovi.

Činnost výboru je taková nenápadná, opakující se každý rok, ale bez ní by nebylo možné chod organizace udržet. Pokud uvážíme, že počet členů se blíží třem tisícům, je pouhá příprava materiálů pro každoroční rozesílání dopisů záležitost na mnoho hodin. A to nehovořím o rybochovu, o výchově mládeže v kroužcích, péči o revír a dalších činnostech. Dovolte mi tedy, abych členům výboru za tuto práci poděkoval.

Ing. Jiří Hrazdil
předseda výboru MO