MRS PS Brno 3, o.s.

Zpráva o činnosti výboru místní organizace od minulé výroční schůze a za uplynulé funkční období

Vážené kolegyně rybářky, vážení kolegové rybáři,

dovolte mi, abych vás také přivítal na výroční členské schůzi organizace a seznámil vás se zprávou o činnosti výboru a organizace od minulé výroční členské schůze.

Začnu zhodnocením toho, jak se výboru podařilo naplnit usnesení schválení minulou výroční schůzí. Usnesení obsahovalo čtyři úkoly pro výbor organizace. Prvním úkolem bylo převést přebytek hospodaření organizace do majetku organizace, jak budete informováni ve zprávě ekonoma organizace, úkol byl splněn. Dále bylo výboru MO uloženo zorganizovat tradiční lov ryb o ceny na revíru Svitava 1 a zajistit mimořádné zarybnění revíru před konáním této akce z vlastních prostředků – oba úkoly byly splněny. Dlouhodobý úkol bezplatně vydat povolenku k rybolovu pěti nejstarším členům MO a pěti členům s prokazatelně nejdelším členstvím v organizaci byl rovněž splněn. Za minulý rok byli bezplatnou povolenkou odměněni kolegové Vlastimil Dvořák, Jaroslav Láníček, Miroslav Dvořák, Štěpán Krésa, Jiří Hanák, Jiří Pařil, Svatopluk Matuška, Karel Mazal, Jiří Novák a Josef Formánek.

Nejdůležitější pracovní náplní výboru po celý rok je péče o revír a odchov násadových ryb. Antonín Kotulan ve spolupráci s Romanem Krejčím zajistil násadu, která byla vysazena do odchovného rybníka v Ořešíně. Na podzim jsme slovili odchované ryby a vysadili jsme je do našeho revíru. Kromě ryb vyprodukovaných ve vlastním rybochovu jsme zakoupili a do revíru vysadili velké množství dalších ryb, o jejichž množství a ceně vás bude informovat ve své zprávě hospodář a ekonom.

Kroužek, ve kterém jako vedoucí pracovali Richard Sigmund, Martin Rojka a Pavel Valík, ve školním roce 2008 – 2009 absolvovalo 8 dětí. Během docházky si děti osvojily základy rybářské legislativy, poznávání ryb, teorii jednotlivých způsobů rybolovu. Přednášky doplňovala názorná ukázka instruktážních DVD. Praktickému rybolovu se děti začali učit v jarních měsících během docházek na náš revír Svitava 1. Během těchto docházek se děti učili používat udice a lovit ryby na položenou a plavanou. Nechyběla ani instruktáž o lovu na feedrové pruty.

Rybářské závody, které tradičně již několik let ukončují v květnu činnost rybářského kroužku vyhrál Dominik Kuře. Nejlepším závodníkům byly rozdány poháry a hodnotné ceny. Všem dětem potom ještě povolenky a tím byla činnost rybářského kroužku sezony 2008/09 ukončena.

Další oblastí, bohužel co do zájmu nejméně vyhledávanou, je brigádnická činnost. Jak jsem již předeslal, bez ní lze jen těžko a často za cenu skutečně vysokého osobního nasazení a obětování velké části volného času ze strany členů výboru, zajistit v létě chod rybochovu, nebo na podzim slovení vyrobených násad a jejich vysazení do revíru. V roce 2009 probíhaly brigády pod vedením pana Jana Cvrčka a Miroslava Kulky na rybníku v Ořešíně. Zde na jaře proběhlo vystokování rybníka pro snadnější slovení ryby na podzim, dále se pracovalo na úpravě hráze a břehů kolem rybníka. V průběhu roku se odstraňovaly vodní rostliny, které příliš zarůstají prostor určený pro ryby, a z hladiny se odstraňoval okřehek. Kromě toho se někteří členové zúčastnili jako rozhodčí závodů v lovu ryb. Celkově se zúčastnilo brigády v roce 2009 88 členů naší MO a dva členové z jiných MO.

Činnost na úseku čistoty vody za rok 2009 měl na starosti pan Roman Krejčí. Ani v roce 2009 se na revíru Svitava 1 ani na žádném z odchovných zařízení naštěstí nevyskytl žádný případ havarijního úhynu ani havarijního úniku škodlivých látek spojený s poškozením přirozených biologických funkcí vodního prostředí.

Další oblastí činnosti je činnost související s provozem organizace po stránce organizační, tedy činnost zahrnující výdej povolenek, sběr sumářů a ostatní činnosti, které se vážou přímo k členské základně. Výdej povolenek zajišťovali pánové Petr Chaloupka a Karel Kratochvil za vydatné pomoci ostatních členů výboru. Naše snaha o co nejrychlejší a nejpohodovější odbavení členů se promítá do velmi krátké doby čekání na výdej povolenky. Čím dál větší oblíbenost získává i způsob vyřízení povolenky korespondenčně, tedy bez osobní přítomnosti. Počet takto vydaných povolenek se blíží pěti stům. Ovšem tento výdej je komplikován skutečností, že zdaleka ne všichni rybáři, žádající o vydání povolenky poštou, mají všechny náležitosti přiloženy nebo správně vyplněny, což vede ke zdržování vyřizování poštou a vyžaduje si dopisování nebo telefonické vyřizování. Rovněž tak výběr vyplněných sumářů zajišťovaný členy výboru v měsíci lednu je díky lepší úrovni vyplňování ze strany členů rychlejší a téměř bezproblémový. Podle sdělení hospodáře MO se zlepšila i úroveň jejich vyplňování. Pořád se ale najdou mezi námi takoví, kteří se diví, že je třeba vyplňovat sumář úlovků. A najde se i mnoho takových, kteří sumář nevrátí vůbec nebo pozdě. Působí tím výboru velké potíže, protože musíme do 15. února zpracovat a odevzdat sumarizaci za všechny členy, což při počtu sumářů ke dvěma tisícům a nutnosti všechny údaje z nich přepsat do programu v počítači představuje obrovské množství práce. Další samostatnou kapitolou jsou lovící, kteří zapisují do přehledu o úlovcích a následně do sumářů naprosto neuvěřitelné hmotnosti. Například kapr 45 cm a hmotnost 5 kilo a podobné zrůdnosti. Tímto zase okrádáte hospodáře o čas, protože on musí při zpracování sumarizace tyto vaše nesmysly opravovat.

V rámci klubové činnosti výbor i v tomto roce věnoval čestnou povolenku pěti nejstarším členům organizace a pěti členům s nejdelší dobou členství ve spolku, o čemž jsem se zmínil již v části týkající se plnění usnesení. Rovněž pokračujeme v zasílání přání těm členům organizace, kteří se dožili významných životních jubileí. Přepracovali jsme internetové stránky naší organizace, zpřehlednili jsme jejich strukturu a aktualizovali jejich obsah. Nyní by měly poskytovat veškeré informace o dění v organizaci, upozorňovat na důležitá data z hlediska lovu ryb, například upozorňovat na hájení ryb i data týkající se plnění členských povinností, například upozornění na povinnost uhradit členský příspěvek do konce února a podobně.

Stejně jako v minulých letech jsme se snažili při výdeji povolenek o zpřesnění naší evidence členů a o odstranění chyb, které se do ní dostaly díky členům, kteří neznají své vlastní rodné číslo, popřípadě svoji adresu. Změnou formuláře žádanky jsme začali evidovat i e-mailové adresy, které nám snad v budoucnu přinesou alespoň částečnou automatizaci rozesílání pošty. Ale to je zatím hudba daleké budoucnosti, nejen protože zdaleka ne všichni členové mají elektronickou adresu, ale řada z členů uvádí každý rok jinou.

Snahou výboru v uplynulém roce bylo poskytnout členům MO co nejlepší služby, co nejméně vám komplikovat život, poskytnout vám dostatek informací a co nejlépe naplňovat poslání rybářského svazu v péči o svěřený revír. Pokud vidíte v naší práci nějaké rezervy, neváhejte a v diskuzi nám je sdělte. Je možné, že můžeme některou oblast činnosti vylepšit.

Velkou akcí, která v minulém roce proběhla, byla rekonstrukce klubovny. Výbor rozhodl, že nahradíme desítky let starý nábytek novým vybavením a při té příležitosti jsme vyměnili nevyhovující podlahy a zrekonstruovali kuchyňku a sociální zařízení v klubovně. Jako poslední jsme potom nechali vyrobit nový nábytek. V současnosti je klubovna v bezvadném stavu a slouží nejen výboru ke schůzím a výdeji povolenek, ale využívá ji také kroužek mládeže a muškaři při pořádání svých vázacích večerů, kde si vyměňují zkušenosti. Protože se jednalo o velký objem odborných prací, rozhodl výbor, že nebudeme řešit rekonstrukci prostřednictvím brigádnické činnosti členů MO a zadal provedení rekonstrukce stavební firmě. Rekonstrukce trvala déle než měsíc. Je zřejmé, že bychom brigádnickou formou takový objem práce nezvládli a rekonstrukce by se táhla dlouhou dobu.

V uplynulém roce výbor rovněž zorganizoval závody v lovu ryb udicí. V tradičním květnovém termínu se uskutečnil již tradiční Lov kapra o ceny. Závodu se zúčastnilo téměř 80 lovících a o konečném vítězi rozhodovaly nakonec pouhé centimetry, když oba lovící měli uloveno shodně každý 11 kaprů. Pokud to dovolí podmínky na revíru. Lov kapra o ceny opět uspořádáme. V květnu se uskutečnily i závody pro mládež, o jejich pořádání jsem již hovořil při hodnocení práce kroužku. V červenci a říjnu jsme uspořádali závody v lovu ryb v úseku nadjezí v Obřanech. Tyto závody jsou koncipovány trošku odlišně od Lovu kapra o ceny, jsou zaměřeny převážně na plavanou a řídí se, pokud nám to umožní podmínky, pravidly závodní plavané. Závodů se zúčastnilo celkem 61 lovících a téměř dvacet rozhodčích. Letní červencový závod vyhrál Miroslav Kolínek, když ulovil ve dvou kolech více než 17 metrů ryb, podzimní říjnové kolo vyhrál Radim Vetchý s úlovkem přes devět metrů. Velké poděkování náleží všem, kteří pomáhali se zorganizováním všech závodů, za kvalitní přípravu trati v letním i podzimním závodě si dovolím zvlášť poděkovat Zbyňkovi Hakenovi.

Na závěr mé zprávy mi dovolte, abych krátce shrnul činnost výboru za uplynulý rok. Jsem přesvědčen, že výbor kvalitně navázal na činnost organizace v předchozích letech, dál zlepšil a zkvalitnil rybí obsádku revíru Svitava 1, plně využíval kapacity odchovných zařízení a všemi prostředky dále zlepšil ekonomickou situaci organizace, rozšířil, zkvalitnil a zrychlil všechny služby poskytované členské základně a vytvořil předpoklady pro další úspěšnou a perspektivní činnost organizace. Za to bych chtěl všem členům výboru poděkovat.

Ing. Jiří Hrazdil
předseda výboru MO