MRS PS Brno 3, o.s.

Zpráva o činnosti výboru místní organizace od minulé výroční schůze a za uplynulé funkční období

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

předstupuji před vás již podeváté v řadě, abych složil účty z práce výboru za období od minulé výroční schůze a také za celé poslední volební období. Věřte, že je velmi těžké podeváté najít jiná slova, která by popsala práci výboru. Přesto se o to pokusím. Spoléhám na to, že pokud nějaká, pro vás důležitá a zajímavá, informace nezazní v mé zprávě, využijete příležitosti v rámci diskuze a zeptáte na vše, co vás zajímá, a chtěli byste se dovědět.

Asi nejlepší bude začít konstatováním, že výbor splnil plán činnosti a zajistil veškeré potřebné činnosti potřebné k hladkému a kvalitnímu fungování organizace a to jak v oblasti činnosti směrem k revíru, tak činnosti směrem k vám, členské základně.

Největší změnou, kterou jsme v uplynulém roce projednali a zrealizovali v oblasti organizační, je změna při výdeji povolenek. Vzhledem k dobrým ekonomickým výsledkům výbor rozhodl, že zruší manipulační poplatek a poplatek za bližší podmínky výkonu rybářského práva, aby se maximálně zjednodušilo stanovení částky, kterou mají členové vyplnit do žádanky. Mimo to jsme také započali s výdejem povolenek s pomocí počítače a tiskárny. K tomu byla rozšířena doba výdeje povolenek o celý další den. Díky tomu se ve většině netvořily fronty a odbavování členů bylo plynulé. Na druhou stranu jsme museli přijmout i opatření, které vám trošku znepříjemnilo život, zejména pak těm, kteří snad ani neumí číst, nebo jim připadá čtení dopisu od MO jako zbytečné. Jednalo se o opatření týkající se plateb přes poštovní spořitelnu. V tomto případě byla povolenka vydána až v okamžiku, kdy byly peníze prokazatelně připsány na účet organizace. Kolem tohoto opatření často vznikaly diskuze. Dovolte mi tedy, abych objasnil důvody, které nás k tomu vedly. V loňském roce dva členové naší MO, nyní již můžeme říct bývalí členové, zfalšovali údaje na složenkách a vyzvedli si povolenky. Až dodatečně jsme zjistili, že se jedná o podvod a tito členové nikdy žádné peníze na účet MO neposlali. Ovšem povolenky si ponechali. Na naše upozornění slíbili, že vše srovnají, několikrát jsem s nimi jednal a domlouval další a další termíny zaplacení. Nakonec došlo k přerušení komunikace a výbor přikročil k tomu, že se obrátil na právníka MRS s žádostí o soudní vymožení této částky. K dnešnímu dni je v jednom případě vydám platební rozkaz, který nabyl právní moci a ve druhém případě se platební rozkaz doručuje. Protože to nebyl jediný případ, kdy se platby prováděné přes poštovní spořitelnu zdržely, rozhodl výbor, že u plateb takzvaně k zúčtování bude povolenky vydána až po prokazatelném připsání peněz na účet. Na tuto skutečnost jsme upozornili všechny členy v dopisu, který pravidelně na konci roku rozesíláme, a vy je bohužel pravidelně nečtete.

Další věc, kterou výbor řešil, bylo trvalé zlepšování a zpřesňování údajů v evidenci členů, abychom byli skutečně schopni vám na konci roku na platnou adresu zaslat dopis, sumář, složenku a žádanku. Pořád ovšem část členů nehlásí změny bydliště a tak se dopisy vrací. Rozeslání těchto dopisů stojí něco málo přes třicet tisíc korun a docela slušné množství práce při přípravě obálek s adresami, tisku složenek a skládání dopisů a vkládání do obálek. Proč tuto vynakládanou práci mařit tím, že se dopisy vracejí. Přináší to komplikace především vám, protože musíte dojít na výbor si svůj dopis vyzvednout a pak tam jít ještě jednou. Přitom by stačilo tak málo, nahlásit změnu adresy. Někteří členové k tomu využívají elektronické pošty, což je určitě pozitivní rys.

Výbor se také zabýval možností využití elektronické pošty ke zrychlení a automatizaci korespondence se členy. Jak jste si možná povšimli, již druhý rok se na žádance objevila kolonka e-mailová adresa. Bohužel řada z vás ji nevyplnila, a nebo vyplnila tak nečitelně, že není možné tuto adresu použít a když už byla adresa čitelná, je zapsaná chybně a nefunguje. Zatím se nám nepodařilo shromáždit takový počet funkčních adres, aby se vyplatilo elektronickou poštu využívat, ale budeme na tom dále pracovat. Je nám jasné, že tento způsob komunikace je směrován na mladší část členské základny, ale věříme, že časem nabude významu a převáží nad klasickou poštou.

V loňském roce jsme bohužel nezrealizovali úpravy prostor klubovny, proto výbor rozhodnul, že hned na prvním jednání výboru po výroční schůzi bude naplánována rekonstrukce v průběhu letošního léta. Protože bude potřeba provést odborné práce stavební a podlahářské, rozhodl výbor, že práce svěříme odborným firmám. Po rekonstrukci prostor bude klubovna zařízena novým nábytkem tak, aby lépe vyhovovala provozu organizace ve všech oblastech.

Výbor se samozřejmě věnoval i péči o revír. O tom vás však bude informovat hospodář organizace.

Na základě rozhodnutí členské schůze výbor věnoval bezplatnou povolenku pěti nejstarším členům organizace a pěti členům s nejdelším prokazatelným členstvím ve svazu.

V tomto roce se jednalo o tyto členy:

věkčlenství
Bohuslav DrahovzalKarel Fejfar
Antonín SvatoňJiří Zápařka
Otto JelínekJosef Ballon-Mierný
Leoš SmutnýOldřich Blaha
Miroslav JurčákOldřich Pokorný

Nadále výbor zasílá přání členům MO, kteří se dožili významného životního jubilea.

Změna nastala v organizaci rybářského kroužku. Po dvaceti letech jsem ukončil činnost jako vedoucí kroužku a předal vedení panu Richardu Sigmundovi, který společně s kolegy Rojkou a Valíkem zajišťuje školení našich malých členů. Činnost kroužku byla již tradičně ukončena závody a předáním povolenek k rybolovu.

Brigádnická činnost se netěší žádné velké oblíbenosti. Pracovali jsme na udržování rybochovu v Ořešíně a na údržbě klubovny a jejího okolí na Soběšické. Část brigádníků vypomáhala jako rozhodčí při závodech pořádaných MO. Do brigádnické činnosti se zapojilo 68 členů MO.

Výbor zorganizoval i další akce. Především jarní Lov kapra o ceny. Lovu se zúčastnilo 73 lovících a v loňském roce suverénně vyhrálo rodinné duo Vallone otec a syn. Na třetím místě se umístil pan Cajz.

Kromě lovu kapra jsme uspořádali i dva závody v lovu ryb na plavanou a feeder. Potěšitelné je, že se zvyšuje účast členů, kteří se věnují jemným metodám lovu a že dokáží velmi zdatně konkurovat i účastníkům soutěží pořádaných svazem.

Další aktivitou výboru je pořádání akcí pro aktivní muškaře – vazače mušek, takzvané vázací večery. Schází se každý měsíc v klubovně MO a vyměňují si zkušenosti a informace o materiálech i vazačských postupech.

V loňském roce jsem vás informoval o tom, že vzniklo závodní družstvo v lovu ryb udicí – plavaná a že postoupilo do II. ligy. V rámci skupiny C II. ligy, která zahrnuje týmy z jižní a severní Moravy, skončilo naše družstvo na 6. místě z 12 týmů. Na první sezónu je to slušný výsledek. Činnost družstva byla finančně zajištěna z prostředků získaných od sponzorů.

Protože tato výroční schůze je současně i schůzí volební, dovolte mi, abych zhodnotil i činnost výboru. Výbor pracoval dlouhé roky ve stabilním složení. Plnil si svoje úkoly a výsledkem je dobrá ekonomická situace organizace i velmi dobrý stav zarybnění revíru. Letos nás však změny čekají. V tomto roce se rozhodl ukončit svou činnost ve výboru dlouholetý jednatel výboru pan Milan Zelinka a z pracovních důvodů i pan Zdeněk Adámek, který vykonával řadu let funkci předsedy výboru a v posledních letech měl na starosti čistotu vody na revíru. V obou případech se jedná o členy výboru, kteří v něm pracovali déle než dvacet let. Oba jsou nositeli vysokých svazových ocenění za dlouholetou práci pro rybářský svaz a je těžké zde zhodnotit několika slovy ty stovky a spíš tisíce hodin, která za ty dlouhé roky práci pro MO věnovali. Vážení kolegové, já vám jménem výboru a doufám že i jménem celé členské základny MO děkuji za kvalitní práci, kamarádství a laskavý humor, který k vám patřil a dovolte, abych vám předal dárky, které vám snad budou připomínat naši organizaci.

Ing. Jiří Hrazdil
předseda výboru MO