MRS PS Brno 3, o.s.

Zpráva o činnosti výboru místní organizace od minulé výroční schůze a za uplynulé funkční období

Vážené kolegyně rybářky, vážení kolegové rybáři.

Dovolte mi, abych vás i já pozdravil. Uplynul další rok, ve Svitavě proteklo mnoho vody a na jejích březích se stala celá řada událostí, o kterých vás nyní budu informovat.

VI. Sjezd MRS

Jako nejdůležitější akci uplynulého roku můžeme zcela bez pochyby označit VI. Sjezd Moravského rybářského svazu, který se konal v říjnu loňského roku ve Vyškově. Na sjezdu se sešli delegáti zvolení na výročních schůzích MO a měli projednat a schválit podklady pro další směřování Moravského rybářského svazu. Na sjezdu se projednaly a schválily změny Bližších podmínek výkonu rybářského práva, o nichž vás bude informovat hospodář pan Kratochvil. Byla zvolena nová Rada MRS, nová Svazová kontrolní a revizní komise a Kárný senát MRS. Dále bylo rozhodnuto a schváleno, že se prodlužuje funkční období volených orgánů ze stávajících 3 let na 4 roky. Jako důvod pro tuto změnu bylo uvedeno, že tři roky jsou krátké období pro realizaci dlouhodobějších záměrů ve výborech i v orgánech svazu. Dále bylo rozhodnuto, že bude vytvořena v rámci MRS jedna centrální Kárná komise, která bude projednávat všechny přestupky zjištěné RS na revírech MRS. K datu vytvoření této komise zaniknou Kárné komise při výborech jednotlivých MO. Nejdůležitější změnou, a také nejdéle a nejbouřlivěji diskutovanou, bylo zvýšení členského příspěvku o 100,- korun. Přitom těchto 100,- korun nemá být použito na hrazení činnosti MO a nebo činnosti svazu, jak to běžně u členských příspěvků je, ale tato stokoruna od každého člena bude uložena na zvláštním účtu a těchto prostředků bude použito pouze k zakoupení vodních ploch do majetku MRS, abychom si pro příští období zajistili dostatek revírů. Statut tohoto fondu a přesná pravidla čerpání prostředků z něj bude schválena na jednání Svazového výboru v druhé polovině března. Případné dotazy k tomuto tématu zodpovím v diskuzi.

Činnost výboru

A nyní pojďme k tomu, co se událo v naší MO. Nebylo to nic převratného, naštěstí. Výbor se scházel na pravidelných schůzích, které se konají jednou za tři týdny. Na výborových schůzích se řešily záležitosti týkající se rybochovu, provozu MO, tedy hlavně výdeje povolenek a samozřejmě zarybnění revíru. V rámci klubové činnosti jsme pravidelně doplňovali internetové stránky MO, kde naleznete informace o všech oblastech činnosti MO. Pan Petr Janda v průběhu roku zasílal našim členům, kteří se dožili významného životního jubilea, přání, výbor věnoval třem nejstarším členům a třem členům s nejdelším členstvím v rybářském svazu bezplatně povolenky a průběžně jsme řešili žádosti nových členů o přijetí do MO i žádosti členů o převod do jiné místní organizace MRS.

Rybářský kroužek

Nedílnou součástí práce na rozvoji naší organizace je i péče o mladou rybářskou generaci. V loňském roce jsme měli dva kroužky mládeže. Na jejich vedení se podíleli a i v tomto roce podílejí pánové Pavel Valík, Martin Rojka a Richard Sigmund. Kroužky se scházely pravidelně jednou za 14 dnů. Na jaře jsme pro děti připravili kromě praktického rybolovu na našem revíru i závody na revíru Ivanovický potok. Vysoká účast dětí i jejich rodinných doprovodů a samozřejmě napínavý boj o každou ulovenou rybku byl krásným vyvrcholením roční činnosti kroužku. K vynikající atmosféře přispělo i výborné občerstvení zajištěné Martinem Rojkou. Na závěr závodu byli vyhodnoceni ti nejlepší a všem dětem byly předány jejich první povolenky k rybolovu. Na prvním místě se umístil Jiří Pokruta, na druhém Jan Urbánek a na třetím místě skončil David Tomáš.

Závody - lov kapra o ceny

Co se týče závodů, byl minulý rok mimořádný, protože kromě závodu pro děti jsme zorganizovali další tři. Již tradičně se konal Lov kapra o ceny na začátku května. V loňském roce jsme poprvé změnili místo konání a závod se uskutečnil na Baarově nábřeží v Husovicích. Účast lovících byla sice nižší než v minulých ročnících, pouze 76, ryb se ulovilo 29. Nejlepší rybáře na závěr závodu přišla pozdravit a poblahopřát jim i starostka místní části Maloměřice Obřany paní Jarmila Kocmanová. Na prvním místě se umístil pan Martin Krištof z MO Brno 4, na druhém místě se umístil pan Josef Smejkal a na třetím místě pan Pavel Lang, oba jmenovaní z naší MO.

Svitavský pohár

V červenci jsme uspořádali již druhý ročník Svitavského poháru, což je závod volně přístupný všem členům rybářského svazu. Není ale zaměřen na lov kapra, ale na lov všech druhů ryb. Povolenými způsoby lovu je plavaná a položená. Do letního poháru se přihlásilo 32 soutěžících, zúčastnilo se nakonec pouze 26. Během závodu bylo uloveno celkem 637 kusů ryb celkem 14 druhů. Nebyl uloven ani jeden kapr. Nejlepší lovec ulovil celkem 66 ryb v celkové délce 15 a tři čtvrtě metru. V závodě zvítězil pan Ivan Gőrčőš, na druhém místě se umístil pan Miroslav Kolínek a na třetím místě se umístil pan Radim Hurt. V tomto závodě se setkali jak registrovaní závodníci tak běžní rybáři a je potěšitelné, že členové naší MO se v kvalitní konkurenci neztratili. Kromě lovících bych zde chtěl vyzvednout hlavně práci rozhodčích, kteří se během závodu nezastavili, protože museli změřit a zaznamenat všechny ulovené ryby. Všechny ryby byly ihned po změření puštěny zpět do revíru.

V říjnu jsme zorganizovali ve spolupráci s úřadem místní části Maloměřice a Obřany podzimní Svitavský pohár v prostoru nadjezí v Obřanech. Toho se zúčastnilo 31 lovících. Počasí nám nepřálo a většinu závodu pršelo, přesto bylo uloveno 577 kusů ryb. Mimořádně obtížná byla opět práce rozhodčích. Po skončení dvoukolového závodu se dostavila opět paní starostka městské části a předala poháry a finanční odměny nejlepším soutěžícím. Na prvním místě se umístil pan Martin Valda, na druhém místě pan Miroslav Kolínek a na třetím místě pan Marek Votava. Všechny ulovené ryby byly opět ihned vráceny do revíru. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem členům MO za podíl na zajištění všech závodů, ať už se podíleli jako rozhodčí, nebo při organizaci, či zajišťovali občerstvení.

Družstvo LRU plavaná

A když jsme u těch závodů a závodníků, mám ještě jednu zprávu týkající se naší MO. Na jaře minulého roku vytvořila skupina našich členů soutěžní družstvo v lovu ryb udicí – plavaná, které se přihlásilo do Krajského přeboru MRS. Družstvo tvoří Martin Motrinec, Richard Sigmund, Jan Jakeš a Jiří Hrazdil starší. Družstvo si dalo za cíl zvítězit v krajském přeboru a postoupit do druhé ligy. Jarní kolo krajského přeboru vyhrál Jiří Hrazdil starší a podzimní kolo vyhrál Jan Jakeš. V celkových výsledcích krajského přeboru vyhrálo s velkým náskokem družstvo naší MO a postoupilo do II. ligy. V jednotlivcích se na druhém a na třetím místě umístili členové družstva. V tomto roce bylo družstvo posíleno o dva další členy, Zdeňka Haflanta a Radima Hurta, získalo podporu distributora firmy MILO a díky sponzorům má zajištěny finance na celou závodní sezónu. Družstvo nečerpá žádné prostředky z rozpočtu MO.

Pracovní činnost

V oblasti pracovní činnosti organizované panem Cvrčkem a Kulkou se jednalo především o přípravu rybochovného zařízení v Ořešíně na vysazení ostroretky a poté následná údržba, spočívající v odstraňování okřehku. Na jaře byl rybník opět vystokován a bylo vyčištěno sloviště. Po napuštění vody byla do rybníka vysazena ostroretka. V průběhu roku jsme kolem rybníka osekávali trávu a odstraňovali z hladiny okřehek. Brigád na rybníku se zúčastnili pánové Brázda, Votava, Sigmund, Rojka, Petrůj, Havelka. Pokud se vám zdá, že jste ta jména již dneska slyšeli, máte pravdu. Jsou to jména skupiny mladších členů, kteří se aktivně zapojují do činnosti organizace v posledních letech. Na všech formách pracovní činnosti v rámci MO se zúčastnilo celkem 72 členů.

Čistota vod

Na úseku čistoty vod v našem revíru se v uplynulém roce nestalo naštěstí nic, co by si vyžadovalo naši pozornost. Zdroje znečištění, o kterých víme a které není v našich silách zatím odstranit, nijak zásadně nezhoršovaly kvalitu vody v revíru. Kvalita vody má setrvalý charakter, pouhým pohledem do vody je vidět, že nejen rybám se ve Svitavě daří. Dokonce byly nalezeny ve Svitavě škeble, které se do řeky dostaly pravděpodobně z nějakého výše položeného rybníka a nalezly zde dobré místo k životu. Dobrou zprávou je, že se připravuje odkanalizovaní jednoho z posledních úseků v blízkosti řeky, který kanalizaci nemá, tedy části Mlýnského nábřeží v Obřanech.

Kárná komise

Poměrně málo práce měla v uplynulém roce kárná komise místní organizace. Nebylo to ale díky tomu, že by se členové naší MO nedopouštěli přestupků. To bohužel není pravda a je smutné, že ve statistikách těch, kteří porušují pravidla, je velmi vysoký počet členů naší MO. Ale přestupků, které bylo nutno řešit až jednáním kárné komise na našem revíru bylo málo. Převážná část přestupků našich členů byla spáchána na revírech Dyje 7 a Dyje 5. Nejčastěji se jednalo o lov po stanovené době, lov na větší než povolený počet prutů. A často se jednalo o souběh několik přestupků najednou.

Závěr zprávy

Na závěr zprávy bych chtěl konstatovat, že Usnesení minulé výroční schůze neuložilo výboru žádný konkrétní úkol. Domnívám se, že výbor zvládl řízení činnosti organizace v uplynulém roce bez potíží a zádrhelů a já všem členům výboru i členům místní organizace, kteří přispěli svým dílem k zajištění akcí a činnosti MO, ještě jednou děkuji.

Pořádek kolem vody

Již mimo zprávu bych se ale rád vyjádřil ke dvěma tématům, která mi připadají důležitá a která bychom měli prodiskutovat. První problém, který bych chtěl zmínit, je pořádek kolem revíru. Při víceméně pravidelných pochůzkách kolem revíru zjišťuji, že břehy Svitavy pokrývá velké množství odpadků. Samozřejmě vím, že velké množství těchto odpadků donesla voda, hodně jich kolem vody rozházeli i naši spoluobčané nerybáři. Ale nikdo mě nepřesvědčí, že do dutiny vykotlané vrby v Obřanech nějaký nerybář z domu donesl plechovku od kukuřice a láhev od piva, stejně tak mě nikdo nepřesvědčí, že na místě na břehu Svitavy seděl několik hodin nerybář, který po sobě zanechal na břehu přesně 34 nedopalků cigaret a krabičku od cigaret umně zastrčenou v suché loňské trávě. Bližší podmínky jasně stanovují, že rybář je povinen udržovat pořádek v okruhu tří metrů kolem sebe. Není tam ovšem napsáno, že se dovoluje odpadky odklízet způsobem, který jsme zde popsal. Jsem přesvědčen o tom, že pokud je rybář schopen jít na ryby a donést si s sebou láhev s pitím a svačinu, je schopen po skončení rybolovu posbírat své odpadky a zase je odnést domů a nebo alespoň k nejbližšímu odpadkovému koši. Stejně tak jsem přesvědčen o tom, že kuřák neháže doma nedopalky pod stůl a na podlahu kolem křesla, když sleduje televizi, a stejně tak je schopen u vody své nedopalky shromažďovat a odnést si je domů. Budeme s rybářskou stráží v tomto roce klást velký důraz na kontrolu pořádku.

Oznamování porušování zákona

Druhý problém, se kterým se setkávám v posledním roce je informování o porušování zákona na revíru. Několikrát se mně i jiným členům výboru stalo, že nám členové sdělují informace typu: minulý týden se na Svitavě děly věci, chytali tam ryby a nechávali si všechno a podobné. Řekněme si na rovinu, taková informace je na nic. Protože zpětně nelze nic řešit. Zarážející je často také to, že dotyčný oznamovatel dokonce ty lovící zná, ale v rámci dobrých vztahů je nemůže nahlásit. A to už nechápu vůbec. Pro vaši informaci, ryby, které se vysazují do našeho revíru jsou za vaše peníze, jsou to vaše ryby. Když si někdo odnese 20 kaprů, odnesl si také vaše kapry. Když si někdo odnese 50 pstruhů, odnesl si vaše ryby. Opravdu je vám to jedno? Opravdu vám to nestojí za vynaložení minimálního úsilí? Já vás vyzývám, braňte svůj majetek ve formě ryb, jako byste bránili svoji zahrádku, svoje auto či cokoliv jiného svého vlastního proti útoku vandalů a zlodějů. Dnes má naprostá většina rybářů mobilní telefon. Při prezenci jste všichni dostali lísteček, kde jsou uvedena telefonní čísla na profesionální rybářskou stráž a jsou tam čísla na mě a na hospodáře pana Kratochvila. Tento lísteček si uložte do rybářských dokladů a když uvidíte jakoukoliv nepravost na našem revíru, ale i na revírech jiných, neváhejte a pokud nemáte odvahu zasáhnout sami, zavolejte na telefon někoho z nás. My již zajistíme zásah na místě. Ale nebuďte lhostejní a nenechte se okrádat lumpy v našich řadách.

Ing. Jiří Hrazdil
předseda výboru MO