MRS PS Brno 3, o.s.

Zpráva o činnosti výboru místní organizace od minulé výroční schůze a za uplynulé funkční období

Vážené rybářky, vážení rybáři,

dovolte mi, abych vás seznámil se zprávou o činnosti výboru a organizace od minulé členské schůze.

Zcela netradičně zahájím zprávu oblastí, ve které se snažíme neustále rozvíjet naši činnost, protože to je oblast, kde se naše vynaložené úsilí snad vrátí. Mám na mysli výchovu našich malých rybářů v kroužcích mládeže. V loňském roce se o děti starali kolegové Pavel Valík, Martin Rojka, Petr Gruber a já. V polovině roku se odstěhoval kolega Gruber mimo Brno a na jeho místo přišel pan Richard Sigmund. Kromě schůzek v klubovně, kde probíhala teoretická příprava a seznamování se zákonem a Bližšími podmínkami výkonu rybářského práva, se hlavní část odehrávala u našeho revíru. V rámci kroužku vedoucí připravili pro děti celkem čtyři odpolední lovy, kde se děti seznamovaly se základy ovládání svých udic. Mimo schůzky jsme připravili i jeden víkendový dopolední lov, kde si mohly v delším časovém úseku vyzkoušet i více technik lovu. Vedoucí sami jim předvedli základy závodní plavané, lov na umělou mušku a přívlačí. Jak je již tradicí, ukončily činnost kroužku závody a slavnostní předání povolenek k lovu. Závody jsme tentokrát udělali odděleně od závodů pro dospělé. Aby se jen nezávodilo, zajistili vedoucí a hlavně pan Rojka grilování, pro děti bylo připraveno občerstvení a dostatek cen pro nejlepší a drobné dárky pro všechny zúčastněné děti. Akce se povedla a byla zážitkem nejen pro malé rybáře ale i pro rodiče, kteří ocenili příkladnou péči vedoucích. Dovolte tedy, abych jim i já poděkoval z tohoto místa za množství času a sil, které do výchovy mladé generace rybářů investují. Abychom podpořili možnosti výuky, dojednal výbor sponzorskou podporu ze strany prodejce rybářských potřeb značky MILO, který má prodejnu ve Vaňkovce a který vybaví kroužek pruty a dalším materiálem.

V roce 2006 jsem pokračovali v odchovu ostroretky na rybníku v Ořešíně. Pro nemožnost slovit rybu na podzim 2005 bylo rozhodnuto ji nechat přezimovat. Po dlouhé zimě jsme s napětím očekávali, v jakém stavu přečkaly malé ostroretky 4 měsíce pod ledem. Při jarní kontrole se ukázalo, že stav je překvapivě dobrý, a tak jsme pokračovali s tím, že na podzim slovíme dvouletou rybu. V průběhu roku se v okolí rybníka provádělo sekání trávy, které měl na starosti pan Cvrček a hlavně odstraňování okřehku, který se tvořil ve velkém množství. Zejména v průběhu prázdnin se do odstraňování zapojili i členové naší organizace, kteří si tak splnili brigádu. Velkou měrou se na odstraňování podíleli kolegové Brázda, Brázdová, Jurečka, Votava, Jankůj, Havelka, Sigmund a Rojka. o výsledcích rybochovu vás bude informovat ve své zprávě hospodář a ekonom.

V loňském roce bylo z naší organizace potrestáno za přestupky proti Bližším podmínkám výkonu rybářského práva 11 našich členů. Přestupky našich členů na našem revíru a na ostatních revírech MRS v loňském roce nevybočily z průměru předcházejících let. Nejčastějším přestupkem byl lov po stanovené době, za což bylo potrestáno 7 našich členů. Dva členové nezapsali úlovek a pokračovali v lovu, jeden nezapsal úlovek a neměl povinné vybavení. Na našem revíru byly řešeny 3 přestupky našich členů, jeden přestupek člena z jiné organizace. Ostatní přestupky našich členů byly na ostatních revírech MRS. Nejčastější na Dyji 5, Dyji 7 a Křetínce 1.

Na úseku péče o čistotu vody na revíru se za rok 2006 nestalo nic závažného. Na jaře pan Zdeněk Adámek provedl kontrolu vytékající splaškové vody v Bílovicích. V říjnu jsme řešili úpravy toku, prováděné pod husovickým splavem, kde Povodí Moravy opravovalo poškozenou ochrannou zeď a provádělo odtěžení nánosů v tomto místě. Protože bylo zanedbáno nahlášení této akce ze strany Povodí, výbor vše ověřil a kontaktoval odpovědné úřady a pracovníky a sjednal nápravu. Naštěstí se nám v roce 2006 zcela vyhnuly havárie a jiné nepříznivé stavy na Svitavě, takže obsádka nebyla nijak poškozena a po celé léto a podzim bylo možno sledovat v příbřežních partiích velké množství potěru z přirozeného výtěru, což je samozřejmě dobrá zpráva. Další dobrou zprávou je, že postupem doby se i tok Svitavy pod ulicí Olomoucká stává z kanálu přece jen přírodnější vodou se vznikajícími úplavy a stanovišti ryb, což má za následek, že i v tomto úseku se lépe daří rybám a některé úlovky napovídají o tom, že tento úsek je i rybáři hojněji než v minulosti navštěvován.

Další oblastí činnosti je činnost související s provozem organizace po stránce organizační, tedy činnost zahrnující výdej povolenek, sběr sumářů a ostatní činnosti, které se vážou přímo k členské základně. Výdej povolenek v loňském roce zajišťovali pánové Milan Zelinka a Karel Kratochvil za vydatné pomoci pana Kotulana a ostatních členů výboru. Naše snaha o co nejrychlejší a nejpohodovější odbavení členů se promítá do velmi krátké doby čekání na výdej povolenky. Čím dál větší oblíbenost získává i způsob vyřízení povolenky korespondenčně, tedy bez osobní přítomnosti. Počet takto vydaných povolenek dosáhl čísla 400.

V rámci klubové činnosti výbor i v tomto roce věnoval čestnou povolenku třem nejstarším členům organizace a třem členům s nejdelší dobou členství ve spolku. Rovněž pokračujeme v zasílání přání těm členům organizace, kteří se dožili významných životních jubileí. Informovanost členské základny v průběhu roku pomocí skříněk se snad zvýšila, protože během roku byla doplněna další informační skříňka. Je umístěna na nábřeží Svitavy pod maloměřickým splavem. Bohužel její umístění je trnem v oku vandalům a již dvakrát během velmi krátké doby byla skříňka rozbita. Hlavní informační medium v naší MO je však internet a naše internetová stránka. Jejím prostřednictvím se snažíme co nejrychleji předávat členům důležité informace a poskytovat vysvětlení k tématům, která nejsou zcela srozumitelná a jsou častým námětem dotazů ze strany rybářů. Na naší stránce je také zveřejněna informace o úlovcích členů, o vysazovaných rybách a všech akcích, které se v MO pořádají. Rovněž jsme na naší stránce vytvořili prostor pro vyjádření vašich názorů a sdělení připomínek.

V minulých letech jsme se snažili o zpřesnění naší evidence členů a o odstranění chyb, které se do ní dostaly díky členům, kteří neznají své vlastní rodné číslo, popřípadě svoji adresu. Velkou část takto vzniklých chyb se již podařilo odstranit. Zásadním problémem našich členů zůstává ale hlášení změny bydliště. Rok co rok se opakuje situace, že po rozeslání informací o výdeji povolenek a sumářů se určitá část těchto dopisů vrací s poznámkou pošty, že se adresát odstěhoval neznámo kam. Stalo se již téměř pravidlem, že právě tito členové chodí během ledna do kanceláře organizace a s rozmáchlými gesty a často i ne zrovna vybraným slovníkem se podivují, že právě oni nedostali sumář. Že sami nesplnili tu nejzákladnější povinnost, je moc nezajímá. Podobné situace nastávají i v případě, že člen zaplatí složenkou špatnou částku za členský příspěvek, povolenku, popřípadě brigádu a domáhá se platby v hotovosti přímo v kanceláři organizace. V tu ránu je chyba všude, jen ne u skutečného viníka, při odevzdávání nevyplněného nebo špatně vyplněného sumáře je to stejné. Bohužel celé řadě z nás chybí základní lidská slušnost a schopnost uznat vlastní chybu a vinu. A to se neprojevuje pouze při vyřizování povolenek, ale i při kontrolách na revíru. Těžko si představit, že rybář, který takto neurvale až sprostě reaguje na vlastní chybu, se promění v pečlivého rybáře, který se s náležitou péčí chová k nemírovým rybám popřípadě ke kolegům, kteří si dovolili lovit ryby na stejném místě jako on.

Kromě již tradičních rybářských závodů, které se uskutečňují v květnu, jsme v měsíci říjnu uspořádali zcela nově pojaté závody, které se nezaměřují na odlov čerstvě vysazených kaprů, ale na lov ryb, které jsou v řece trvale. Celkem se jich zúčastnilo 35 rybářů, z toho z naší MO jich bylo 11. Celkovým vítězem se stal Libor Samlík s 984 cm ulovených ryb, na druhém místě skončil Miroslav Pop se 411 cm a na třetím místě Martin Valda s 397 cm. Celkem bylo uloveno 208 ryb. Nejčastěji lovenou rybou byl hrouzek obecný, uloveno bylo celkem 12 druhů ryb. Členové výboru zajišťovali kromě rozhodčích i občerstvení. A akce byla nejen rybářským počinem, ale byla i propagací rybářství jako takového, protože celá řada procházejících občanů se zájmem sledovala umění závodníků a upřímně se podivovala nad množstvím ryb ve Svitavě. Přestože pozdní podzimní termín lovu nepřál, byla většina zúčastněných spokojena a oceňovala organizační zajištění závodů. Dovolte mi, abych poděkoval především panu Vondrouškovi, Vojtovi, Cvrčkovi, Jánošíkovi, Bartákovi, Havelkovi a dalším, kteří ke zorganizování přispěli.

Poslední oblastí, zejména co do zájmu vás členů, je bohužel brigádnická činnost. Bez ní lze jen zajistit v létě chod rybochovu, nebo na podzim slovení vyrobených násad a jejich vysazení do revíru. V roce 2006 probíhaly brigády na rybníčku v Ořešíně a dále při organizování závodů. Brigádu odpracovalo celkem 77 členů MO. To je nejnižší počet brigádníků v historii MO vůbec.

Nyní mi dovolte, abych ještě zhodnotil, jak jsme splnili úkoly uložené výboru Usnesením minulé členské schůze. Usnesení obsahovalo šest úkolů pro výbor organizace. Prvním úkolem bylo převést přebytek hospodaření organizace do majetku organizace. Jak budete informováni ve zprávě ekonoma organizace, úkol byl splněn. Dále bylo výboru MO uloženo zorganizovat tradiční lov ryb o ceny na revíru Svitava 1 v prostoru Olší a zajistit mimořádné zarybnění revíru před konáním této akce z vlastních prostředků – oba úkoly byly splněny. Dlouhodobý úkol bezplatně vydat povolenku k rybolovu třem nejstarším členům MO a třem členům s prokazatelně nejdelším členstvím v organizaci byl rovněž splněn.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem členům výboru za jejich práci, dále všem členům MO, kteří se podíleli na činnosti MO a všem členům bych chtěl popřát po celý rok 2007 hodně zdraví a rybářských úspěchů nejen na našem revíru.

Ing. Jiří Hrazdil
předseda výboru MO