MRS PS Brno 3, o.s.

Zpráva o činnosti výboru místní organizace od minulé výroční schůze a za uplynulé funkční období

Vážené kolegyně rybářky, vážení kolegové rybáři,

dovolte mi, abych Vás nyní seznámil se zprávou o činnosti výboru a organizace od minulé výroční členské schůze a současně se shrnutím činnosti výboru za uplynulé funkční období.

Uplynul rok od minulé výroční členské schůze a současně i poslední rok funkčního období výboru. Proto moje zpráva nebude jen hodnocením uplynulého roku, ale budu se snažit zhodnotit i práci výboru za poslední tři roky.

Začnu zhodnocením toho, jak se výboru podařilo naplnit usnesení schválení minulou výroční schůzí. Usnesení obsahovalo čtyři úkoly pro výbor organizace. Prvním úkolem bylo převést přebytek hospodaření organizace do majetku organizace, jak budete informováni ve zprávě ekonoma organizace, úkol byl splněn. Dále bylo výboru MO uloženo zorganizovat tradiční lov ryb o ceny na revíru Svitava 1 v prostoru Olší a zajistit mimořádné zarybnění revíru před konáním této akce z vlastních prostředků - oba úkoly byly splněny. Dlouhodobý úkol bezplatně vydat povolenku k rybolovu třem nejstarším členům MO a třem členům s prokazatelně nejdelším členstvím v organizaci byl rovněž splněn. Jako nejstarší byli bezplatnou povolenkou odměněni pánové Přemysl Hauser, Milan Melichar, Miloslav Vít, členové s nejdelším členstvím, kteří obdrželi bezplatnou povolenku jsou Václav Klobása, Zdeněk Buchta a Jan Mazálek.

Nejdůležitější pracovní náplní výboru po celý rok je péče o revír a odchov násadových ryb. Pan Antonín Kotulan již tradičně zajistil dostatek jiker ostroretky a díky tomu se podařilo odchovat velmi vysoký počet plůdku, který byl vysazen do odchovného rybníka v Ořešíně. Díky časově i pracovně velmi náročnému odkrmování a čištění rybníka od vodních travin se podařilo odchovat silný plůdek ostroretky. Kromě ryb vyprodukovaných ve vlastním rybochovu jsme zakoupili a do revíru vysadili velké množství dalších ryb o jejichž množství a ceně vás bude informovat ve své zprávě hospodář. Z pohledu celého funkčního období výboru je možno říci, že se nám podařilo navázat na předchozí práci a zajistili jsme vysokou úroveň odchovu a vysazování ryb do revíru Svitava 1, dosáhli jsme historicky nejvyšších objemů vysazených ryb, stabilizovali jsme v řece obsádku parmy obecné a podoustve říční, která již dorostla velikosti, kdy se může přirozeně rozmnožovat.

Další oblastí činnosti je výchova rybářské mládeže v rybářském kroužku. Tuto činnost v roce 2005 zajišťovali dlouholetí členové organizace Pavel Valik, Martin Rojka a Petr Gruber. V současné době pracují při místní organizaci dva kroužky s 26 dětmi. Scházejí se na pravidelných schůzkách v klubovně organizace a ke své činnosti mají k dispozici dostatek materiálu i moderní výukové prostředky jako video a výukové kazety. Činnost kroužku byla i v loňském roce ukončena závěrečnými písemnými zkouškami, při kterých se musí mladí adepti Petrova cechu prokázat znalostmi, které by jim mohli závidět i mnozí dospělí rybáři a rybářskými závody, při kterém mimochodem nejúspěšnější člen kroužku ulovil více ryb, než vítěz kategorie dospělých. Dobrým vysvědčením pro absolventy našich kroužků mládeže a samozřejmě i pro jejich vedoucí, je skutečnost, že výbor neobdržel v uplynulém roce žádné hlášení přestupku, kterého by se dopustil mladý rybář. Z hlediska uplynulých tří let se nám podařilo rozšířit kádr našich vedoucích, přeorganizovat průběh školení do dvouhodinových bloků, které umožňují vedoucím lépe probrat požadovanou látku a i z hlediska praktických nácviků se jeví výhodnější. Jako nedílnou součást kroužku jsme zařadili nejméně 4 vycházky k vodě a praktickým rybolovem. Při praktickém rybolovu předávali dětem zkušenosti i aktivní závodníci v plavané. Na podzim jsme využili hezkého počasí a činnost kroužku jsme zahájili také ukázkami lovu na Svitavě. Pro konání závěrečných závodů jsme mezi prodejci rybářských potřeb našli sponzory, kteří věnovali věcné ceny, takže mohli být všichni absolventi odměněni drobným dárkem. Z hlediska dlouhodobé perspektivy je právě práce s mládeží jedna z nejdůležitějších a vštěpování lásky k přírodě, ohleduplnosti k rybám a zásad sportovního lovu, kdy ne každá ulovená ryby musí nutně skončit v naší kuchyni, je důležitým úkolem, které mu budeme věnovat pozornost.

Další oblastí, bohužel co do zájmu vás členů poslední, je brigádnická činnost. Jak jsem již předeslal, bez ní lze jen těžko a často za cenu skutečně vysokého osobního nasazení a obětování velké části volného času ze strany členů výboru, zajistit v létě chod rybochovu, nebo na podzim slovení vyrobených násad a jejich vysazení do revíru. V roce 2005 probíhaly brigády pod vedením pana Jana Cvrčka a Miroslava Kulky na rybníku v Ořešíně. Práce na líhni při ošetřování jiker a plůdku na Soběšické si zajišťoval pan Kotulan. V Ořešíně proběhlo vystokování rybníka pro snadnější slovení ryby na podzim, dále se pracovalo na úpravě hráze a břehů kolem rybníka. V průběhu roku se odstraňovaly vodní rostliny, které příliš zarůstají prostor určený pro ryby a z hladiny se odstraňoval okřehek. Této činnosti se zúčastnili i členové organizace pan Brázda, paní Brázdová, Marek Votava, a samozřejmě členové výboru. Celkově se zúčastnilo brigády v roce 2005 71 členů naší MO a dva členové z jiných MO.V této oblasti je pohled tři roky zpět přehlídkou aktivní, ale marné snahy výboru získat členskou základnu a zvýšit počet členů, kteří se zapojí do brigádnické činnosti. Myslím, že výbor vyzkoušel všechny možnosti, osobní pozvánky, zkoušeli jsme zjišťovat na členské schůzi, kdo má zájem odpracovat brigádu, vše je marné. Je jisté, že naši členové touží po tom, aby mohli odpracovat brigádu, aby ušetřili 300,- korun, ale nehodí se jim to na jaře, v létě také ne, to berou ryby, na podzim musí pracovat na zahrádce a berou dravci a v zimě to nepřipadá do úvahy, kdo by dělal na rybníku, když je zima? Opravdu úsměvné jsou výroky některých našich kolegů, že by rádi brigádu odpracovali, ale neví kdy a kde. Pro ně a i pro všechny ostatní, ve vývěsních skříňkách a na naší internetové stránce je trvale uveden kontakt na člena výboru, který je schopen vám účast na brigádě zařídit.

Kárná komise vedená panem Janem Koudelkou přišla vlivem nové úpravy vyplývající ze zákona 99/2004Sb. o práci, ale praxe ukazuje, že nový zákon a jeho prováděcí vyhláška není správně nastavena pro rozlišení závažnosti spáchaného přestupku a některé přestupky bude vhodnější řešit na úrovní MO a nikoliv před orgánem státní správy. Závažnější přestupky jsou řešeny zadržením povolenky k rybolovu a předáním podkladů na Krajský úřad k vyřešení.

V loňském roce bylo za přestupky proti Bližším podmínkám výkonu rybářského práva potrestáno 11 členů naší MO. Přestupky našich členů na našem revíru i na ostatních revírech MRS nevybočily z průměru předcházejících let. Nejčastějším přestupkem byl lov po stanovené době, za což bylo potrestáno 7 našich členů, dva nebyli přítomni u prutů, jeden daroval rybu (kapra) hned u vody a pokračoval v lovu a další neměl povinné vybavení. Jen pro srovnání v roce 2003 bylo potrestáno 16 členů, v roce 2004 bylo zjištěno 9 přestupků. Vzhledem k počtu členů je počet přestupků celkem zanedbatelný.

Musím ale konstatovat, že dotazy některých našich kolegů svědčí o neznalosti předpisů, svědčí o tom, že nejsou ochotni přečíst ani těch šest stran textu v Bližších podmínkách, kde jsou uvedeny jejich základní povinnosti.

Činnost na úseku čistoty vody za rok 2005 měl na starosti pan Zdeněk Adámek. Ani v roce 2005 se na revíru Svitava 1 ani na žádném z odchovných zařízení naštěstí nevyskytl žádný případ havarijního úhynu ani havarijního úniku škodlivých látek spojený s poškozením přirozených biologických funkcí vodního prostředí. Pravidelné sledování kvality vody v revíru, prováděný panem Adámkem, dokladoval i v roce 2005, želejí úroveň je možno pokládat za uspokojivou. V létě byla proveden kontrola odpadů z dešťových odlučovačů zaústěných do Svitavy úseku Mlýnského nábřeží v Obřanech. Konzultacemi a prověrkou stavu s provozovatelem kanalizační sítě Brna (Brněnské vodovody a kanalizace) bylo zjištěno, že na dešťovou kanalizaci, jejímž provozovatelem není podnik Brněnských vodovodů a kanalizací, jsou s největší pravděpodobností nedovoleně napojena některá vyústění septiků. Celá tato část není napojena na veřejnou kanalizaci a tak dochází k tomu, že při naplnění kapacity septiků unikají přepadem do toku Svitavy. Odkanalizování této části Obřan však zatím není plánováno, a tak bude tato situace trvale předmětem kontroly odboru čistoty vody. Kontrolu odpadů však ztěžuje, spíše však znemožňuje skutečnost, že jejich zaústění jsou trvale pod vodní hladinou.

Další oblastí činnosti je činnost související s provozem organizace po stránce organizační, tedy činnost zahrnující výdej povolenek, sběr sumářů a ostatní činnosti, které se vážou přímo k členské základně. Výdej povolenek zajišťovali pánové Milan Zelinka a Stanislav Ptáček za vydatné pomoci ostatních členů výboru. Výdej povolenek je komplikován nutností výměny členských legitimací, které jsou již dvanáct let staré a nemají volné místo pro nalepení další členské známky. Pečlivou přípravou ale i tuto operaci naši vydávající zvládli a legitimace u členů, kde se dá předpokládat nutnost výměny již mají vypsány dopředu. Naše snaha o co nejrychlejší a nejpohodovější odbavení členů se promítá do velmi krátké doby čekání na výdej povolenky. Čím dál větší oblíbenost získává i způsob vyřízení povolenky korespondenčně, tedy bez osobní přítomnosti. Počet takto vydaných povolenek dosáhl čísla 440. Ovšem tento výdej je komplikován skutečností, že zdaleka ne všichni rybáři, žádající o vydání povolenky poštou, mají všechny náležitosti přiloženy nebo správně vyplněny, což vede ke zdržování vyřizování poštou a vyžaduje si dopisování nebo telefonické vyřizování. Rovněž tak výběr vyplněných sumářů zajišťovaný členy výboru v měsíci lednu je díky lepší úrovni vyplňování ze strany členů rychlejší a téměř bezproblémový. Podle sdělení hospodáře MO se zlepšila i úroveň jejich vyplňování. Pořád se ale najdou mezi námi takoví, kteří se diví, že je třeba vyplňovat sumář úlovků. A najde se i mnoho takových, kteří sumář nevrátí vůbec nebo pozdě. Působí tím výboru velké potíže, protože musíme do 15. února zpracovat a odevzdat sumarizaci za všechny členy, což při počtu sumářů ke dvěma tisícům a nutnosti všechny údaje z nich přepsat do programu v počítači představuje obrovské množství práce. Dříve bylo odevzdání sumáře ve stanoveném termínu povinné a vázané na nevydání povolenky v dalším roce. Nyní tato úprava v zákoně schází. Proto výbor navrhuje, aby výroční členská schůze schválila jako sankci za pozdě odevzdaný sumář příspěvek na krmení ve výši 100,- Kč za každou povolenku, kterou člen v uplynulém roce měl.

V rámci klubové činnosti výbor i v tomto roce věnoval čestnou povolenku třem nejstarším členům organizace a třem členům s nejdelší dobou členství ve spolku, o čemž jsme se zmínil již v části týkající se plnění usnesení. Rovněž pokračujeme v zasílání přání těm členům organizace, kteří se dožili významných životních jubileí. Informovanost členské základny v průběhu roku pomocí skříněk se snad zvýšila díky vyššímu počtu skříněk i díky pravidelné aktualizaci jejich obsahu. V uplynulém funkčním období jsme zprovoznili internetovou stránku naší MO, kde jsou uveřejňovány jak informace o činnosti MO trvalého charakteru, například informace o zarybňování revíru, informace o sumarizaci úlovků členů naší MO i celkové sumarizaci úlovků dosažených na našem revíru všemi rybáři. Informace o úředních hodinách a samozřejmě i aktuální informace o dění v MO, v celém svazu. Rovněž tam najdete možnost si vyzkoušet své znalosti rybářských předpisů a samozřejmě i plná znění těchto předpisů. Máte možnost se prostřednictvím našich stránek zapojit do internetového diskusního fóra, kde se řeší aktuální otázky kolem rybaření.

V minulých letech jsme se snažili o zpřesnění naší evidence členů a o odstranění chyb, které se do ní dostaly díky členům, kteří neznají své vlastní rodné číslo, popřípadě svoji adresu. Velkou část takto vzniklých chyb se již podařilo odstranit. Ovšem stejně jako každým rokem se vrací celá řada dopisů, které rozesíláme se složenkou a sumářem s poznámkou pošty adresát na uvedené adrese neznámý, nebo odstěhoval se bez udání adresy. Členové nehlásí změny bydliště, ale za to se hlasitě rozčilují, že svůj dopis nedostali. Zásadním problémem našich členů zůstává ale přesné a úplné vyplnění žádanky o povolenku a přečtení informace, kterou obdrželi v obálce spolu se sumářem a složenkou. U členů, kteří si přečetli pokyny, které jim výbor zaslal, nenastávají téměř žádné problémy při výdeji povolenky, mají zaplacenu správnou částku na složence, v případě, že mají členský průkaz již polepený známkami si donesou novou fotografii. Ti členové, kteří jsou tak chytří, že nemusí nic číst, dokonce ani Bližší podmínky, se pak diví a dělají ze sebe politováníhodné hlupáky, když tvrdí, že jejich fotka z dob vojenské prezenční služby, která se skví na jejich legitimaci, věrně zobrazuje jejich padesátkou let poněkud pocuchané tělo. Podobné situace nastávají i v případě, že člen zaplatí složenkou špatnou částku za členský příspěvek, povolenku popřípadě brigádu a domáhá se platby v hotovosti přímo v kanceláři organizace.

Snahou výboru v uplynulém roce bylo poskytnout členům MO co nejlepší služby, co nejméně vám komplikovat život, poskytnout vám dostatek informací a co nejlépe naplňovat poslání rybářského svazu v péči o svěřený revír. Pokud vidíte v naší práci nějaké rezervy, neváhejte a v diskuzi nám je sdělte. Je možné, že můžeme některou oblast činnosti vylepšit.

Uplynulé tři roky byly v životě rybářů přelomové. Začal platit nový zákon o rybářství číslo 99/2004Sb. a jeho prováděcí vyhláška 197/2004Sb. Na základě platnosti zákona došlo ke změně prováděcích předpisů, což se promítlo i do změny podmínek pro výkon rybářského práva. Ne všichni naši členové si uvědomili zásadní změny například v trestání přestupků. Místo kárné komise MO se přestupek řeší na krajském úřadě, kde může řízení skončit blokovou pokutou, nebo dokonce správním řízením. Ovšem poté nastává zásadní změna, obecní úřad s rozšířenou pravomocí by měl takovému potrestanému rybáři dle dikce zákona odebrat Rybářský lístek na tři roky. A jak je vám známo, bez rybářského lístku nelze vydat povolenku. Řada z rybářů na to již doplatila. V poslední době jsme ovšem zaznamenali i na našem revíru případy, kdy dochází velmi pravděpodobně k porušování nejen zákona a Bližších podmínek. Jsou nám hlášeny případy, kdy členové naší MO nechávají ulovené ryby (hlavně kapry) bez zápisu v přehledu úlovků odnášet od vody prostřednictvím batohů svých příbuzných. K tomu je možné říct jediné. Uvědomme si, že revír je v naší správě. Každá neoprávněně ulovená a odnesená ryby je ukradena i z vašeho majetku. Ten dotyčný Pepa neokradl imaginární svaz, ale vzal si kapra, třeba ten den třetího, kterého jste mohli ulovit vy.

Jde o ochranu majetku, majetku rybářů. Každý z vás by asi hnal sviňským krokem každého, kdo by mu chtěl krást kedlubny na zahrádce, ale je vám lhostejné, že někdo krade vaše kapry?

Pokud vám to není lhostejné, začněte svůj rybí majetek bránit. Je hezké, že nám při výdeji povolenek řeknete, že ten a ten dělá to a to. Ale je to pozdě. Je třeba ihned jak vidíte nepravost páchanou na revíru, informovat buď člena rybářské stráže, nebo hospodáře a nebo jen Policii, ať už městskou nebo republikovou. Snad každý dnes nosí mobilní telefon se stovkami míst v adresáři. Uložte si do něj telefonní číslo na rybářskou stráž a neváhejte volat.

Pokud nebudeme chránit svoje ryby my, nikdo nám je neochrání.

Na závěr mé zprávy mi dovolte, abych krátce shrnul činnost výboru za poslední tři roky. Jsem přesvědčen, že výbor kvalitně navázal na činnost organizace v předchozích letech, dál zlepšil a zkvalitnil rybí obsádku revíru Svitava 1, plně využíval kapacity odchovných zařízení a všemi prostředky dále zlepšil ekonomickou situaci organizace, rozšířil, zkvalitnil a zrychlil všechny služby poskytované členské základně a vytvořil předpoklady pro další úspěšnou a perspektivní činnost organizace. Za to bych chtěl všem členům stávajícího výboru poděkovat a novému výboru, který vzejde z dnešních voleb, bych chtěl popřát hodně úspěchů v práci.

Ing. Jiří Hrazdil
předseda výboru MO