MRS PS Brno 3, o.s.

Zpráva o činnosti výboru místní organizace od minulé členské schůze

Vážené kolegyně rybářky, vážení hosté, vážení kolegové rybáři,

dovolte mi, abych Vás nyní seznámil se zprávou o činnosti výboru a organizace od minulé členské schůze.

Naše činnost byla v minulém roce poznamenána především změnou zákona o rybářství a potom konáním V. sjezdu Moravského rybářského svazu. Obě tyto události zcela zásadním způsobem ovlivnily výkon rybářského práva a proto jim budu věnovat úvodní část své zprávy.

Především zákon 99/2004 Sb., Zákon o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých dalších zákonů zkráceně zákon o rybářství, který vstoupil v účinnost dnem 1. dubna 2004 a k němu vydaná prováděcí vyhláška 197/2004 Sb. zásadním způsobem změnily podmínky výkonu rybářského práva. Jedním z důsledků bylo i zrušení Rybářského řádu. Proto byly vydány Bližší podmínky výkonu rybářského práva, které bývalý rybářský řád nahradily. Všichni členové, kteří si zakoupili povolenku k rybolovu na rok 2005 si současně zakoupili i tyto nové Bližší podmínky. Nyní je důležité si je také přečíst a hlavně se jimi řídit. Protože Bližší podmínky v MRS upravují výkon rybářského práva v některých bodech odlišně od ustanovení zákona a vyhlášky, upozorním vás nyní na zásadní odlišnosti.

  1. Doby hájení jednotlivých druhů ryb. Zde byly doplněny doby hájení pro některé druhy ryb,které v minulosti dobu hájení stanovenu neměly, například jelec tloušť, jelec jesen, jeseter, mník jednovousý, úhoř říční, podoustev říční a parma východní. U některých ryb byla doba hájení změněna, například ostroretka stěhovavá a parma obecná. U některých ryb byla doba hájení zrušena, například siven americký.
  2. Denní doby lovu ryb. Zde byla provedena změna v zimních měsících a denní doba lovu byla prodloužena hodinu. Rovněž v březnu, dubnu a říjnu byla doba lovu prodloužena o hodinu. V letních měsících zůstala doba lovu nezměněna.
  3. Celoročně hájení živočichové podle přílohy vyhlášky 395/1992Sb. v platném znění, včetně celoročně hájených ryb, nejsou již uvedeni jmenovitě, ale pořád jejich hájení platí.
  4. Nejmenší stanovené délky, míry, ryb. Zde je relativně málo změn, připomněl bych především míru candáta zvýšenou na 45 cm, míru lipana podhorního zvýšenou na 30 cm a ostroretky stěhovavé zvýšenou na 30 cm. Upozorňuji, že na některých revírech mohou být míry upraveny odlišně, je třeba sledovat ustanovení pro revír.
  5. Rybářské nářadí, způsoby lovu a nástrahy. Zde jsou nově definovány způsoby lovu, zejména lov umělou muškou a lov muškařením.
  6. Počet úlovků a jejich evidence. Zde jsou tři výrazné změny. První je omezení denního úlovku kapra na 1 kus. Druhá, že po ponechání si dvou ryb uvedených v Bližších podmínkách (kapr, štika, sumec, candát a amur) končí denní lov i když nebylo dosaženo 7 kilogramů. Třetí výrazná změna je to, že rybu, která má stanovenu nejmenší lovnou délku je třeba ihned po ponechání zapsat do Přehledu o úlovcích.

Z uvedených změn je zřejmé, že je velmi důležité pořádně prostudovat celé Bližší podmínky a samozřejmě je také dodržovat. Jen tak se vyhnete možným nepříjemnostem při kontrole ze strany rybářské stráže.

Druhou významnou akcí minulého roku byl V. sjezd Moravského rybářského svazu. Sjezd se konal 9. října 2004 v Uherském Hradišti. Zúčastnili se ho delegáti ze všech místních organizací MRS s výjimkou jediné. Kromě projednání činnosti svazu od minulého sjezdu a volby rady MRS, byla nejdůležitější částí jednání diskuze a schvalování Bližších podmínek a změny Stanov. Nejvýraznější změnou, kterou je zde třeba zmínit, je zvýšení zápisného pro dospělého člena na 1000,- Kč a pro dítě na 300,- Kč. Této poplatek se týká pouze nových členů a těch členů, kteří včas neuhradí členský poplatek a z tohoto důvodu jim skončí členství.

Dalším důležitým bodem, schváleným na sjezdu, byl záměr vybudovat síť profesionálních rybářských stráží, která by zajistila ve spolupráci s rybářskými strážemi jmenovanými v MO lepší ostrahu zejména rybářsky silně exponovaných revírů.

Hlavní pracovní náplní výboru po celý rok je péče o revír a odchov násadových ryb. V letošním roce, jsme díky panu Antonínu Kotulanovi zajistili jikry ostroretky. Díky tomu se podařilo odchovat velmi vysoký počet plůdku, který byl vysazen do odchovného rybníčku v Ořešíně. Díky intenzivnímu odkrmování mrazeným planktonem a přikrmování krmnou směsí se podařilo odchovat dostatek rybí násady pro doplnění obsádky našeho revíru. Kromě ryb vyprodukovaných ve vlastním rybochovu jsme zakoupili a do revíru vysadili kapra obecného, cejna velkého, lína obecného, lipana podhorního, pstruha duhového a pstruha potočního.

Další oblastí činnosti je výchova rybářské mládeže v rybářském kroužku. Tuto činnost v loňském roce zajišťoval pan Pavel Valik, dlouhodobý člen a školitel s velkými zkušenostmi a dlouholetou pedagogickou praxí a pan Martin Rojka. V současné době pracují při místní organizaci dva kroužky, dělené podle věku dětí. Scházejí se na pravidelných schůzkách v klubovně organizace. Činnost kroužku byla i v loňském roce ukončena závěrečnými písemnými zkouškami a rybářskými závody. Jistě potěšujícím faktem je, že přes uvolnění a zjednodušení možnosti rybařit pro mládež do 15 let, nemusí již lovit s dohledem zákonného zástupce nebo rybáře staršího 18 let, nedostala naše organizace žádné hlášení o přestupku, ani na našem revíru nezaznamenala rybářská stráž žádný závažný přestupek proti rybářskému řádu u dětí. To se bohužel nedá říci o dospělých.

V loňském roce se na základě změny zákona změnil i přístup k řešení přestupků proti zákonu o rybářství a bližším podmínkám. Tyto přestupky již neřeší kárná komise naší organizace, ale pracoviště krajského úřadu. Také se zásadním způsobem změnily postihy. Téměř 100% zjištěných přestupků bylo vyřízeno v blokovém řízení a skončilo uložením blokové pokuty ve výši 1000,- Kč. Co je důležité, a zatím uniká pozornosti širší rybářské veřejnosti je fakt, že uložením blokové pokuty je sice vyřízen a jedna část, ale podle zákona následuje ještě řízení o odebrání Rybářského lístku na Obecním úřadě s rozšířenou pravomocí, který lístek vydal, které může skončit odebráním rybářského lístku a nevydáním dalšího po dobu tří let. Kárná komise MO teď tedy přišla více méně o práci, protože nyní může řešit jen přestupky proti Stanovám MRS.

Jak jsme již zmínil, úsek péče o čistotu vod je pod patronací pana Zdeňka Adámka. V průběhu roku 2004 se na revíru Svitava 1 ani na odchovném zařízení nevyskytl případ havarijního úhynu ani havarijního úniku škodlivých látek spojený s poškozením biologických funkcí vodního prostředí. Kvalitu vody v našem revíru je možno považovat za uspokojující.

Další oblastí činnosti je činnost související s provozem organizace po stránce organizační, tedy činnost zahrnující výdej povolenek, sběr sumářů a ostatní činnosti, které se vážou přímo k členské základně. Výdej povolenek v loňském roce zajišťovali pánové Milan Zelinka a Stanislav Ptáček za vydatné pomoci pana Kotulana a ostatních členů výboru. Naše snaha o co nejrychlejší a nejpohodovější odbavení členů se promítá do velmi krátké doby čekání na výdej povolenky. Čím dál větší oblíbenost získává i způsob vyřízení povolenky korespondenčně, tedy bez osobní přítomnosti. Počet takto vydaných povolenek dosáhl čísla 480. Rovněž tak výběr vyplněných sumářů zajišťovaný členy výboru v měsíci lednu se díky lepší úrovni vyplňování ze strany členů je rychlejší a téměř bezproblémový. Podle sdělení hospodáře MO se zlepšila i úroveň jejich vyplňování.

V rámci klubové činnosti výbor i v tomto roce věnoval čestnou povolenku třem nejstarším členům organizace a třem členům s nejdelší dobou členství ve spolku. Rovněž pokračujeme v zasílání přání těm členům organizace, kteří se dožili významných životních jubileí. Informovanost členské základny v průběhu roku pomocí skříněk se snad zvýšila, protože během roku byly doplněny dvě další informační skříňky. Jedna je umístěna v ulici V Olší, druhá je na ulici Vranovská, naproti bývalé kanceláři naší organizace.

V minulých letech jsme se snažili o zpřesnění naší evidence členů a o odstranění chyb, které se do ní dostaly díky členům, kteří neznají své vlastní rodné číslo, popřípadě svoji adresu. Velkou část takto vzniklých chyb se již podařilo odstranit. Zásadním problémem našich členů zůstává ale hlášení změny bydliště. Rok co rok se opakuje situace, že po rozeslání informací o výdeji povolenek a sumářů se určitá část těchto dopisů vrací s poznámkou pošty, že se adresát odstěhoval neznámo kam. Stalo se již téměř pravidlem, že právě tito členové chodí během ledna do kanceláře organizace a s rozmáchlými gesty a často i ne zrovna vybraným slovníkem se podivují, že právě oni nedostali sumář. Že sami nesplnili tu nejzákladnější povinnost, je moc nezajímá. Podobné situace nastávají i v případě, že člen zaplatí složenkou špatnou částku za členský příspěvek, povolenku popřípadě brigádu a domáhá se platby v hotovosti přímo v kanceláři organizace. V tu ránu je chyba všude, jen ne u skutečného viníka, při odevzdávání nevyplněného nebo špatně vyplněného sumáře je to stejné. Bohužel celé řadě z nás chybí základní lidská slušnost a schopnost uznat vlastní chybu a vinu.

Poslední oblastí, zejména co do zájmu vás členů, je bohužel brigádnická činnost. Jak jsem již předeslal, bez ní lze jen těžko a často za cenu skutečně vysokého osobního nasazení a obětování velké části volného času ze strany členů výboru, zajistit v létě chod rybochovu, nebo na podzim slovení vyrobených násad a jejich vysazení do revíru. V roce 2004 probíhaly brigády na rybníčcích v Ořešíně . Bylo třeba vystokovat rybník pro snadnější slovení ryby na podzim, dále se pracovalo na úpravě hráze a břehů kolem rybníka, byla vybudována lávka pro usnadnění krmení ryb a probíhalo kosení trávy. V průběhu roku se odstraňovaly vodní rostliny, které příliš zarůstají prostor určený pro ryby.Minulá výroční členská schůze uložila výboru organizace celkem čtyři úkoly. Převedení přebytku hospodaření organizace za rok 2003 do majetku organizace bylo splněno.

Dva úkoly se týkaly oblíbeného lovu ryb o ceny, jeden se týkal vlastního uspořádání a druhý mimořádného zarybnění revíru před těmito závody z prostředků naší organizace. Oba úkoly byly splněny. Poslední úkol se týkal zajištění výdeje bezplatných povolenek nejstarším členům naší MO a členům s nejdelším prokazatelným členstvím. I tento úkol byl splněn.

Ing. Jiří Hrazdil
předseda výboru MO