MRS PS Brno 3, o.s.

19. února 2020

Pozvánka na výroční členskou schůzi Moravského rybářského svazu, z. s., pobočného spolku Brno 3

Výbor pobočného spolku MRS Brno 3 zve všechny členy spolku na výroční členskou schůzi PS Brno 3, která se bude konat v sobotu 7. března 2020. Místem konání je sál Obřanského hostince (Orlovny), na ulici Hlaváčova 20, Brno – Obřany. Začátek výroční členské schůze je v 9.00 hodin. Podle Stanov MRS z. s., §14: Členská schůze je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů pobočného spolku. Nedostaví-li se ve stanovenou dobu potřebný počet členů na členskou schůzi, koná se náhradní členská schůze ve stejném místě o 15 minut později a v tomto případě je členská schůze schopna se usnášet i při nesplnění podmínky přítomnosti většiny členů.

Výbor PS navrhuje tento program výroční schůze:

 1. Zahájení
 2. Schválení programu schůze a volba komisí
 3. Zpráva předsedy PS o činnosti výboru a PS od minulé výroční členské schůze
 4. Zpráva hospodáře PS
 5. Zpráva ekonoma o hospodářských výsledcích PS
 6. Zpráva Kontrolní a revizní komise
 7. Zpráva mandátové komise
 8. Schválení činnosti výboru a KRK, rozpočtu PS na rok 2020 a rozdělení hospodářského výsledku roku 2019
 9. Přestávka
 10. Diskuze
 11. Schválení usnesení
 12. Závěr výroční členské schůze

  Výbor MRS, z. s., PS Brno 3