MRS PS Brno 3, o.s.

Lovební řád
pro výkon rybolovu na Vranovské přehradě

Rybolov možno vykonávati v rybářských revírech A-II-1, A-II-2, A-II-3, A-II-4 řeky Dyje (Vranovská přehrada). Tyto revíry sahají od hranic republiky Československé s Dolními Rakousy v obci Stálkách (pol. Okres Znojmo) a vztažně Uherčicích (pol. okres Mor. Budějovice), až k hranicím obci Unášova a Čížova s veškerými přítoky, vodními stokami a odbočnými výtoky. Dále potok Želetavský od svého ústí do řeky Dyje (přehrady) vzhůru až k jezovému žlabu Mácova mlýna v Malém Dešově (pol. okres Mor. Budějovice).

 1. Lístek rybářský opravňuje k rybolovu jen toho, na jehož jméno jest vyhotoven a jen na dobu v lístku uvedenou.
 2. Ryby jest dovoleno loviti jen udicí, raky pouze sáčky. Lov jiným nářadím jest přísně zakázán.
 3. Lovec smí loviti nejvýše na tři udice, které musejí být na prutu. Při lovení bez prutu bude lovné nářadí bezvýjimečně zabaveno. K lovení raků smí se používati nejvýše pěti sáčků o největším průměru 35 cm.
 4. Loviti smí jen ten, na jehož jméno zní lístek. Vzdálí-li se od vody na dobu delší jedné hodiny, musí udice z vody vytáhnouti.
 5. Lovné nářadí musí po dobu nepřítomnosti rybáře býti označeno jeho jménem a adresou. Neoznačené možno zabaviti.
 6. Lovné nářadí musí býti náležité pevnosti, aby ryby je snad neutrhly a v důsledku poranění neuhynuly.
 7. Udice má míti rybář nahozeny tak, aby je měl v dohledu a mohl je ovládati, aniž by přebíháním jiné lovce vyrušoval.
 8. S místa prutem obsazeného nesmí jeden druhého vypuzovati.
 9. Každý kdo založil prut, má právo na volnou prostoru 10 metrů vpravo a 10 metrů vlevo.
 10. Všichni lovci mají stejná práva. Nesmí tedy sobě jeden na úkor druhého nějaké místo vyhrazovati míst mlazených nevyjímaje.
 11. Loviti jest dovoleno: v měsících dubnu, květnu, srpnu, září a říjnu od 4. hodiny ranní do 20 hod., v červnu a červenci od 4 hod. ranní do 21 hod. a v ostatních měsících od 6 hod. ranní do 18 hod.
 12. Největší denní přístupný úlovek jest:
  3 (tři) štiky, 2 (dva) kapři, 3 (tři) candáti, 2 (dvě) marény, 2 (dva) úhoři. Žádná z uvedených ulovených ryb nesmí míti váhy méně nežli jeden kilogram. Okounů, tloušťů, parem a jiných ryb neomezený počet.
 13. Podměrečné ryby musejí býti bezpodmínečně vráceny do vody, i kdyby byly sebe více zraněné. Rovněž i ryby ulovené v bodu 12, mají-li menší váhu nežli jeden kilogram musejí býti bezpodmínečně vráceny do vody.
 14. Každý rybář jest povinen uschovávati svůj úlovek jen ve vlastním sáčku.
 15. Není dovoleno:
  1. loviti s přehradní zdi
  2. loviti v pásmu 50 metrů širokém nad zdi přehradní
  3. loviti až do vzdálenosti 100 (jedno sto) metrů od paty přehrady po proudu.
  4. loviti s přístavních můstků a v koupalištích.
 16. Co nejpřísněji se zakazuje na pobřežních pozemcích přehrady a všech revírů rozdělávati ohně. Překročení tohoto zákazu stíháno bude bezohledně a bezvýjimečně nejen okamžitým odnětím lístku, nýbrž i cestou právní, při čemž se každý výslovně na to upozorňuje, že osobně ručí za případně vzniklé škody.
 17. Dozor na dodržování zákonně-policejních nařízení i na zachování ustanovení tohoto lovebního řádu vykonávají:
  1. správce rybolovu
  2. správcové úseků revírů spolu s přísežnými dozorci
  3. osoby veřejné stráže-četnictvo, policie a přísežní polní a lesní dozorci. Všem těmto jest rybář povinen po jejich legitimování na požádání prokázati se revírním i zemským lístkem a lovením řádem, jakož i úlovkem a bezpodmínečně dbáti jejich pokynů.
 18. Přestupky a tresty:
  Každé přestoupení zákonitých předpisů neb ustanovení tohoto lovebního řádu může být podle své povahy a rozsahu stíháno:
  1. peněžitým příspěvkem pro zarybňovací fond
  2. přechodným nebo trvalým zrušením platnosti rybářského lístku, bez nároku na vrácení zaplaceného poplatku
  3. odmítnutím vydání rybářského lístku v budoucnosti
  4. trestním oznámením příslušnému politickému úřadu nebo soudu
 19. Každý majitel lístku musí míti i tento lovení řád, jehož jeden výtisk obdrží při vydání lístku. Každý, kdo lístek obdrží, zavazuje se čestně dodržeti ustanovení lovebního řádu.

Upozornění

Upozorňujeme rybáře, že mohou si k lovení pronajmout loďky za nepatrný poplatek u Plavebního klubu, který má svoji kancelář přímo u zdi přehradní na Vranově. Veškeré dotazy, informace, žádosti nebo stížnosti zasílejte výhradně na adresu: Svaz rybářských spolků a družstev na Moravě a ve Slezsku v Brně, Zahradnická 13.

Lístky se vydávají:

celoroční za Kč 150
sezonní, jen pro letní hosty a to na dobu jednoho měsíce za Kč 100
jednodenní za Kč 10

Zemský úřad v Brně zrušil pro vranovskou přehradu ustanovení o všeobecné době hájení ryb a stanovil pouze platnost individuelní doby hájení a to takto:

Doba hájení pstruha potočního jest od 15. 9. do 15. 3.
Doba hájení pstruha jezerního jest od 15. 9. do 15. 3.
Doba hájení pstruha duhového jest od 1. 4. do 15. 6.
Doba hájení štiky jest od 1. 2. do 30. 4.
Doba hájení kapra jest od 1. 4. do 15. 6.
Doba hájení lína jest od 1. 4. do 15. 6.
Doba hájení candáta jest od 1. 4. do 15. 6.
Ostatní ryby, jako tloušťě, okouna, podoustev, parmu apod. jest považovati za plevel, která ušlechtilým rybám odebírá jen potravu a jest dovoleno tyto ryby loviti po celý rok.

Tento lovení řád byl schválen usnesením zemského výboru moravskoslezského ze dne 24. dubna 1936, číslo zemského usnesení 10.727/VI/14.

Dodatek

Do přehrady bylo letos vysazeno 650 kusů kapří násady v kusové váze 1kg, 6000 kusů násady candáta kusové váhy 10 až 50 dkg a 300 kusů marény kusové váhy asi 1 kilogram. Na podzim vysadí se pstruh jezerní, opět násada kapra a candáta a příštím rokem též pstruh potoční, duhový a úhoř. Ve vysazování bude se asi po 5 roků intensivně pokračovati.

V Brně vydávají se též denní lístky v obchodě s rybářskými potřebami K. Plachetka a u Fy. Slezák, Zelný trh. Návnady (rybky, dešťovky) jsou k dostání u dozorců.

Letos počala sezona velmi slibně a rybáři odnášejí si značný úlovek štiky, parmy, tloušťě a zvláště pak značný počet okounů (někteří i přes 10 kg za den).